Google
 

أسفل

ÝÖá ÇáÍÖÇÑÉ ÇáÚÑÈíÉ ÇáÅÓáÇãíÉ Úáì ÇáÍÖÇÑÉ ÇáßæäíÉ ÇáÍÏíËÉ .....     áÞÇÍÇÊ ÇáßæÑæäÇ ÇáãÓÊÌÏ .....     ÇáãÞÇáÇÊ ÇáãäÔæÑÉ Úáì ãæÞÚ ØÈíÈ ÇáæÈ Úä ÇáßæÑæäÇ – æÈÇÁ ÇáßæÝíÏ 19 .....     ÇáÊÕÑÝ ÇáÓáíã ãÚ ãÑÖ ÇáßæÑæäÇ Ýí ÇáÍÇáÇÊ ÎÝíÝÉ ÇáÔÏÉ ÍÕÑÇð ÇáãÞÇáÉ ÑÞã 38 .....     ÃÓÈÇÈ æÝíÇÊ ÇáÃØÝÇá ÇáãÑÇÌÚíä ááÚíÇÏÇÊ Ýí ãÏíäÉ ÇááÇÐÞíÉ .....     ÚáÇÌ ÇáßæÑæäÇ ÈÇáßáæÑæßíä hydroxychloroquine .....     ÇáÃÚÑÇÖ ÇáÔÚÇÚíÉ áãÑÖ ÇáßæÝíÏ 19 – æÈÇÁ ÇáßæÑæäÇ .....     ßíÝ íÊßÇÑËÑ ÝíÑæÓ ÇáßæÑæäÇ .....     ÇáÎÕÇÆÕ ÇáÊí ÇãÊÇÒ ÈåÇ ÇáãÑÖì ÇáÐíä ãÇÊæÇ ÈÝíÑæÓ æÈÇÁ ÇáßæÝíÏ 19 - ßæÑæäÇ Ýí ÇíØÇáíÇ .....     æÈÇÁ ÇáßæÝíÏ 19¡ ÇáßæÑæäÇ. ÇÍÕÇÆíÇÊ ÇæÑÈíÉ æ ÚÇáãíÉ covid 19 / Corona virus .....     ÊÔÎíÕ ÇáÔÞíÞÉ æÇáæÞÇíÉ ãäåÇ .....     ÝæÇÆÏ ÑÚÇíÉ ÇáÃØÝÇá ÇáÎÏÌ æäÇÞÕí æÒä ÇáæáÇÏÉ ÈæÖÚíÉ ÇáßäÛ .....     ÇáÇãÑÇÖ ÇáãÚÏíÉ .....     Ýí Úíæä ÇáÞÑÇÁ .....     áÚÈÉ ÇáÛæáÝ Golf ÊØíá ÇáÍíÇÉ .....     ÕãÇãÉ ÇáÑÆÉ æ ÇáÍãá .....     ÓÑØÇä ÇáãÈíÖ .....     ÊæØÆÉ Ýí Úáã ÇáÓãæã .....     Lithopédion ãä ÚÌÇÆÈ ÇáØÈ .....     ØÑÞ æ ÇÓÇáíÈ ãäÚ ÇáÍãá .....     æÈÇÁ ÇáßÑíÈ grippe A(H1N1)2009 ÇáãÓãì ÓÇÈÞÇ ÇäÝáæäÒÇ ÇáÎäÇÒíÑ .....     ãÞÏãÉ Åáì ÇáãÔÇßá ÇáÌäÓíÉ ÚäÏ ÇáãÑÂÉ .....     ÇáÇáÊåÇÈÇÊ ÇáÊäÇÓáíÉ Ü ÇáÅÕÇÈÉ ÇáÎãÌíÉ ááÌåÇÒ ÇáÊäÇÓáí ÈÇáßÇÆäÇÊ ÇáÏÞíÞÉ .....     ÏÑÇÓÉ ÇäÊÔÇÑ ÇáØÝíáíÇÊ ÇáãÚæíÉ ÚäÏ ÇáÃØÝÇá .....     åá íãßä ááæáÇÏÉ ÈÇáãÌíÁ ÇáãÞÚÏí Ãä ÊÊã Úä ÇáØÑíÞ ÇáØÈíÚí¿ .....     åá íÝíÏ ÇáÚáÇÌ ÇáÌÑÇÍí áÏæÇáí ÇáÍÈá Çáãäæí¿ .....     ÇáÚÐÑíÉ æ ÛÔÇÁ ÇáÈßÇÑÉ .....     äÕÇÆÍ ááÃØÈÇÁ Íæá ÊÏÈíÑ ÍÇáÇÊ ÚÓÑÉ ÇäÊÕÇÈ ÇáÞÖíÈ .....     æÈÇÁ ÇáÇíÏÒ¡ ÍÞíÞÉ ÇáÇãÑ ÈÇáÈáÏÇä ÇáÚÑÈíÉ¡ ÎÕÇÆÕ ÇáãÑÖ¡ ØÑÞ ÇáÚÏæì¡ æÓÇÆá ÇáæÞÇíÉ .....     ÇáÞÐÝ ÇáãÈßÑ¡ ÇáãÊÚÉ ÇáÓÑíÚÉ .....     ãæÇÖíÚ Êåã ÇáÃØÈÇÁ æ ØáÇÈ ÇáØÈ .....     ÕÝÍÉ ÎÇÕÉ ÊåÊã ÈãÔÇßá ÇáÍãá æ ÇáæáÇÏÉ æ ÊØæÑ ÇáÌäíä .....     ÇáÚÞÈæáÉ ÇáÊäÇÓáíÉ Herpes .....     ÇáØÈíÚí ÈÇáÌäÓÇäíÉ ÇáÅäÓÇäíÉ .....     ÊÚÑÝæÇ Úáì ÃäÝÓßã. ãÚáæãÇÊ ÚÇãÉ ØÈíÉ Úä ÌÓã ÇáÃäÓÇä .....     ÇááÞÇÍ ÖÏ ÓÑØÇä ÚäÞ ÇáÑÍã.. .....     ÓÑØÇä ÚäÞ ÇáÑÍã æ ÝíÑæÓ ÇáÈÇÈíáæãÇ ÇáÃäÓÇäíÉ HPV .....     ÇáãæÓæÚÉ ÇáãÕÛøÑÉ ááËÞÇÝÉ ÇáÌäÓíÉ æ Úáã ÇáÌäÓ ÇáØÈí sexologie .....        
 
 

 

ÇáãÞÏãÉ

 

ãÓÊÌÏÇÊ ØÈíÉ

 

ÇáÍãá æ ãÔÇßá ÇáæáÇÏÉ

 

ÕÍÉ ÚÇãÉ

 

ÇáÃãÑÇÖ ÇáäÓÇÆíÉ

 

ÃãÑÇÖ ÇáÃØÝÇá

 

ÃáíÉ ÇáæÙíÝÉ ÇáÌäÓíÉ æ ÊØæÑåÇ

 

ãÔÇßá ÌäÓíÉ Ü ÑÌÇá

 

ãÔÇßá ÌäÓíÉ Ü äÓÇÁ

 

ãæÇÖíÚ ááÃØÈÇÁ æ ØáÇÈ ÇáØÈ

 

ãÔÇßá äÝÓíÉ ÌäÓíÉ

 

ÃÞáÇã ÍÑÉ

 

ÇáæáÇÏÉ

 

ãæÇäÚ ÇáÍãá

 

Ýí ÑËÇÁ ÇáÑÇÍáíä

 
 
 

من أجل حلول لمشاكلك الجنسية، اسأل متخصص.

 
 
 

دليل لمواقع تهمك على الشبكة.

 
 
 

 

 

 
 

ãÔÇßá ÌäÓíÉ Ü ÑÌÇá - (2) - ááÃØÈÇÁ æ ØáÇÈ ÇáØÈ - ÕÝÍÉ ÃÎÊÕÇÕíÉ

 
 

 
 

4 Ü ÇáÃãÑÇÖ ÇáäÝÓíÉ æ ÚÓÑÉ ÇáÇäÊÕÇÈ

 

ÝÑíÞ ÇáÜ AIHUS ÊÍÊ ÇÔÑÇÝ Professeur Pierre Costa
: Ï. áÄí ÎÏÇã

 

Troubles psychiques ÇáÇÖÑÇÈÇÊ ÇáäÝÓíÉ æ ÚÓÑÉ ÇáÇäÊÕÇÈ

Úáì ÇáØÈíÈ ÇáÐí íåÊã ÈãÔßáÉ ÚÓÑÉ ÇáÇäÊÕÇÈ Ãä íÈÍË Úä ÇáÃãÑÇÖ ÇáäÝÓíÉ ÇáÊí ÊÃåÈ áåÐå ÇáãÔßáÉ¡ Úáì ÓÈíá ÇáãËÇá äÐßÑ:
= Traumatismes sexuels dans l’enfance, ÑÖ Ãæ ÕÏãÉ ÌäÓíÉ ÈÇáØÝæáÉ
= Des premières expériences sexuelles vécues négativement
ßÚáÇÞÉ ÌäÓíÉ Ãæáì ÚÇÔåÇ ÇáÔÇÈ ÈÔßá ÓáÈí
= un complexe physique ÊÚÞíÏ ãä ãÇ ÞÏ íÚÊÈÑå ÇáÔÎÕ ÚÇåÉ "ÎæÝ ãä ÞÕÑ ÈØæá ÇáÞÖíÈ"

æ ÛÇáÈÇ ãÇ äÚËÑ Úáì ÚäÇÕÑ äÝÓÇäíÉ ãÍÑÖÉ ÊØáÞ ÚÓÑÉ ÇáÇäÊÕÇÈ
Des facteurs psychologiques déclenchants initiant la dysfonction érectile :

ÞÏ ÊÊÑÇÝÞ ÚÓÑÉ ÇáÇäÊÕÇÈ ãÚ:
= ÇÖØÑÇÈÇÊ ÈÇáãÒÇÌ. Des troubles de l’humeur,
= ãÚ ÇáÅÍÈÇØ ÈÔßá ÃÓÇÓí la dépression
=æßÐáß ãÚ ÇáÞáÞ des troubles anxieux
=== trouble obsessionnel compulsif, ÅÖØÑÇÈÇÊ ÇáÊÕæÑ ÇáÞÓÑí "ÇÝßÇÑ ËÇÈÊå" ÍÕÑíÉ ÞåÑí æ ÅáÒÇãí (TOC)
=== trouble panique avec agoraphobie, ÇáÎæÝ æ ÇáÐÚÑ
=== phobies spécifiques ÇáÎæÝ ãä ÃãæÑ ÎÇÕÉ
(Norton and Jehu 1984).

íãßä ÇáÚæÏÉ Åáì ãæÖæÚ ÇáæÈÇÆíÇÊ ÇáÐí íæÖÍ ãÚÏá ÇäÊÔÇÑ åÐå ÇáÍÇáÇÊ

æ ãåãÇ ßÇä ÇáÇÖØÑÇÈ ÇáäÝÓí ÇáÐí íÙåÑå ÇáãÑíÖ¡ ÝÃä ÚÓÑÉ ÇáÇäÊÕÇÈ ÞÏ Êßæä äÇÊÌÉ Úä ÇáÍÇáÉ ÇáäÝÓíÉ ÈÇáÐÇÊ Ãæ Úä ÚáÇÌå. æ Úáì ãÏì ÇäÚßÇÓÇÊ åÐÇ ÇáÅÖØÑÇÈ Úáì ÇáÍíÇÉ ÇáÒæÌíÉ. æ Úáì ÇáØÇÈÚ ÇáÐí íÑÓãå ÇáÔÎÕ Úä äÝÓå L’image de soi; ÝÇáãÑÖ ÇáäÝÓí ÞÏ íÍÏË ÚäÏ ÇáÔÎÕ ÍÇáÉ ÅÚÇÞÉ ÇÌÊãÇÚíÉ ÍÞíÞÉ Un véritable « handicap» social.


Dysfonction érectile et anxiété ÚÓÑÉ ÇáÇäÊÕÇÈ æ ÇáÞáÞ

ÛÇáÈÇ ãÇ äáÇÍÙ ãÓÊæì ÚÇáí ãä ÍÇáÉ ÇáÞáÞ ÚäÏ ÇáÔÎÕ ÇáÐí íÚÇäí ãä ãÔßáÉ ÌäÓíÉ Dysfonction sexuelle
(Kaplan 1988)
æ ÈÇáÎØ ÇáÃæá äáÇÍÙ ãÔßáÉ ÞáÞ ÇáÃÏÇÁ L’angoisse de performance
íÏÝÚ ÈÇáÑÌá Åáì ãæÞÝ ÞÏ íÕá áÏÑÌÉ íÊÌäÈ ÈåÇ ÇáããÇÑÓÉ ÇáÌäÓíÉ aboutissant au maximum à l’évitement
(Hedon 2003).

ÊáÚÈ ÍÇáÉ ÇáÞáÞ ÏæÑÇ ãåãÇ Ýí ÊÞÈá ÇáãÔßáÉ ÇáÌäÓíÉ æ ÈÇáãÍÇÝÙÉ ÚáíåÇ, la perception et le maintien des troubles sexuels, ßãÇ ÊáÚÈ ÏæÑÇ ÈÝÚÇáíÉ ÇáÃÏæíÉ ÇáÊí ÊÚÇáÌ ÚÓÑÉ ÇáÇäÊÕÇÈ.
(Althof 2002).

æÌæÏ ÙÑæÝ ÎÇÕÉ ÊÍíØ ÈÇáÚáÇÞÉ ÇáÌäÓíÉ æ ÈÇáÍíÇÉ ÇáÎÇÕÉ¡ ßæÌæÏ ÇáÃØÝÇá Ãæ ÇáæÇáÏíä Úáì ãÞÑÈÉ¡ íãßäåÇ ÃíÖÇ Ãä ÊÓÇåã ÈÎáÞ ÍÇáÉ ÇáÞáÞ æ ÇáÈÞÇÁ ßÍÇÌÒ ÃãÇã ÇáØÑÞ ÇáÚáÇÌíÉ¡ æ ÊÎÑÈ ãä äæÚíÉ ÍíÇÉ ÇáãÑíÖ la qualité de vie des patients
(Althof 2002), (Kaplan et al. 1982).

äÕÇÆÍ
íÌÈ Ãä äÚÑÝ ßíÝ äãíÒ Èíä:

=== ÇáÔÎÕíÉ ÇáÞáÞÉ Personnalité anxieuse, l’anxiété de fond
ÝÇáÔÎÕ ÈØÈíÚÊå ÞáÞ¡ æ ãíæá ÇááÞáÞ ãÊÃÕáÉ ÈäÝÓå.

æ Èíä ÍÇáÉ
=== ÇáÞáÞ ÇáÊí ÊÑÊÈØ ÈæÖÚå ÇáÍÇáí une anxiété situationnelle
ßãÇ åí ÇáÍÇáÉ ÚäÏãÇ íÚÇäí ãä ÞáÞá ÇáÃÏÇÁ (Anxiété de performance sexuelle),

ÝÇáÚáÇÌ ãÎÊáÝ ÈÇáÍÇáÊíä
ÈÍÇáÉ ÇáÔÎÕíÉ ÇáÞáÞÉ ÈÇáÃÓÇÓ¡ íÍÊÇÌ ÇáãÑÖ ááÚáÇÌ ÈÇáÚÞÇÞíÑ ÇáäÝÓÇäíÉ• un traitement psychotrope íÌÈ ÈåÐå ÇáÍÇáÉ ÇäÊÞÇÁ ÇáãÑßÈÇÊ ÐÇÊ ÇáÃËÑ ÇáÞáíá Úáì ÇáæÙíÝÉ ÇáÌäÓíÉ.

ßãÇ íãßä Ãä íÎÖÚ ÇáãÑíÖ ááÚáÇÌ ÇáäÝÓÇäí psychothérapique,

ßá åÐÇ íãßä ãÔÇÑßÊå ãÚ ÇáÚáÇÌÇÊ ÇáäæÚíÉ áÜ ÚÓÑÉ ÇáÇäÊÕÇÈ
(accord professionnel).

ÚäÏãÇ íÚÇäí ÇáãÑíÖ ãä ÞáÞ ÇáÃÏÇÁ • L’anxiété de performance,
íÌÈ Ãä äÔÑÍ áå ÇáÃãÑ ßí íØãÆä. æ áßí íËÞ ÈÇáÚáÇÌÇÊ ÇáäæÚíÉ áÚÓÑÉ ÇáÇäÊÕÇÈ.

ÃÞÊÑÍ ÇáÈÚÖ ÅÚØÇÁ ÏæÇÁ ãåÏÆ un traitement anxiolytique
Ãæ ãä ãËÈØÇÊ ÈÊÇ bêta- bloquant ÞÈá ÇáÚáÇÞÉ ÇáÌäÓíÉ
(Seidman 2002).Dysfonction érectile et dépression ÚÓÑÉ ÇáÇäÊÕÇÈ æ ÇáÅÍÈÇØ Ãæ ÇáßÂÈÉ
Úáì ÇáØÈíÈ Ãä íÚÑÝ ÇáÊãíÒ ãÇ Èíä ãÊáÇÒãÉ ÇáÅÍÈÇØ Syndrome dépressif
æ ÚÓÑÉ ÇáÇäÊÕÇÈ. Ýãä ÇáãÚÑÝ Ãä ÇáÅÍÈÇØ íÖÇÚÝ ãä ãÚÏá ÍÕæá ÚÓÑÉ ÇáÇäÊÕÇÈ "ÑÇÌÚ ãÞÇá ÇáæÈÇÆíÇÊ

æÈÇÆíÇÊ ÚÓÑÉ ÇáÇäÊÕÇÈ
(Seidman et al. 2001) (Strand et al. 2002) (Shabsigh et al. 1998) (Shabsigh et al. 2001) (Nurnberg et al. 2003).

ßãÇ Ãä ÎØÑ ÍÏæË ÚÓÑÉ ÇáÇäÊÕÇÈ íÊÖÇÚÝ ãÚ ÞÏã ÍÇáÉ ÇáÅÍÈÇØ æ ãÚ ÊßÑÇÑ äæÈÇÊåÇ.

ÇáÚáÇÌÇÊ ÇáÊí ÞÏ íÊäÇæáåÇ ÇáãÑíÖ áãÚÇáÌÉ ÍÇáÉ ÇáÅÍÈÇØ¡ ÞÏ ÊÓÈÈ ÈÍÏ ÐÇÊåÇ ÍÇáÉ ãä ÚÓÑÉ ÇáÇäÊÕÇÈ. Ãæ ÞÏ ÊÄÏí Åáì ÓæÁ ÍÇáÉ ÚÓÑÉ ÇáÇäÊÕÇÈ ÇáãæÌæÏÉ ÞÈá ÈÏÇ ÇáÚáÇÌ.
íÍË åÐÇ ÇáÃãÑ ÇáãÑíÖ Åáì ÅíÞÇÝ ÇáÚáÇÌ ÈÔßá ãÊßÑÑ
(Nurnberg et al. 2003)
æ áåÐÇ ÇáÓÈÈ íäÕÍ ÈãÔÇÑßÉ ÃÏæíÉ ÚÓÑÉ ÇáÇäÊÕÇÈ ÇáäæÚíÉ ãËá L’inhibiteur de la PDE5 ãÚ ãÖÇÏÇÊ ÇáÅÍÈÇØ anti-dépresseurs ÍÊì áÇ ÊÏÝÚ ÇáãÔßáÉ ÇáÌäÓíÉ ÈÇáãÑíÖ áÅíÞÇÝ ÇáÚáÇÌ
(Seidman et al. 2001) (Nurnberg et al. 2003)

Ãæ íãßä ÇÎÊíÇÑ ãÖÇÏ ÅÍÈÇØ Ðæ ÇËÑ Þáíá Úáì ÇáÇäÊÕÇÈ æ ÇáÌäÓÇäíÉ ÈÔßá ÚÇã
(Perelman 2001), (Nurnberg et al. 2003).

äÕÇÆÍ
Çä ßÇäÊ ÍÇáÉ ÇáÅÍÈÇØ ãÚÑæÝÉ ãä ÞÈá¡ æ ÇáãÑíÖ ÊÍÊ ÇáÚáÇÌ. íÌÈ Ãä äãíÒ Èíä ÚÏÉ ÍÇáÇÊ:
== ÚÓÑÉ ÇáÇäÊÕÇÈ åí ÚÑÖ ãä ÃÚÑÇÖ ÇáÍÇáÉ ÇáäÝÓíÉ
== ÚÓÑÉ ÇáÇäÊÕÇÈ åí ÓÈÈ áÍÇáÉ ÇáÅÍÈÇØ
== ÚÓÑÉ ÇáÇäÊÕÇÈ äÇÌãÉ Úä ÇáÚáÇÌ

áåÐÇ ÇáÃãÑ íÌÈ Ãä äÚÊãÏ Úáì ÇáÊÇÑíÎ ÇáÒãäí áÊÓáÓá ÇáÃÍÏÇË.
ÈÇáÍÇáÉ ÇáÃæáì: ÚÓÑÉ ÇáÇäÊÕÇÈ åí ÇáÃÓÈÞ¡ æ ÓÈÈåÇ ÇáÅÍÈÇØ ÞÈá Ãä íßæä ÇáÚáÇÌ.
íÌÈ ÈåÐå ÇáÍÇáÉ ÅÚÇÏÉ ÊÞííã ÇáãÑíÖ ßãÇ íäÕÍ ÈÇááÌæÁ Åáì ÇáØÈíÈ ÇáäÝÓÇäí ãä ÇÌá ÊÞæíÉ ÇáÚáÇÌ ÇáÏæÇÆí æ ÃÞáãÊå Ãæ ÅÏÎÇá ÇáÚáÇÌ ÇáäÝÓÇäí¡ æ ääÊÙÑ ËÈÇÊ ÇáÍÇáÉ ÇáäÝÓíÉ ÞÈá Çä ääÕÍ ÈÇáÚáÇÌÇÊ ÇáäæÚíÉ áÜ ÚÓÑÉ ÇáÇäÊÕÇÈ (inhibiteurs de la PDE5 …),
(Seidman et al. 2001), (Nurnberg et al. 2003), (APA 2000).

ÈÇáÍÇáÉ ÇáËÇäíÉ ÚäÏãÇ ÊÊáæ ÚÓÑÉ ÇáÇäÊÕÇÈ ÊÇÑíÎ ÈÏà ÇáÚáÇÌ ÈãÖÇÏÇÊ ÇáÅÍÈÇØ Traitement anti-dépresseur ÝíÈÏæ Ãä åÐÇ ÇáÃÎíÑ åæ ÇáÓÈÈ.

äÕÇÆÍ
o Ãä ßÇä ÇáãÑíÖ ÎÇÖÚ áãÊÇÈÚÉ ØÈíÈ äÝÓÇäí¡ íÝÖá Ãä äÃÎÐ ÑÃíå
(Jardin et al. 1999).

O ÈÇáÚßÓ¡ Ãä áã íßä ÇáãÑíÖ ÞíÏ ÇáãÊÇÈÚÉ ãä ØÈíÈ äÝÓÇäí íäÕÍ ÇáãÑíÖ
= ÈÇÓÊÚãÇá ÇÞá ÌÑÚÉ ããßä ãä ãÖÇÏ ÇáÅÍÈÇØ
= ÈãÔÇÑßÉ ÏæÇÁ äæÚí áÜ ÚÓÑÉ ÇáÇäÊÕÇÈ ãËá iPDE5,
= Ãæ ÈÊÈÏíá ÇáÚáÇÌ äÍæ ãÑßÈ ÇÞá ÃËÑÇ Úáì ÇáÇäÊÕÇÈ æ ÇáÌäÓÇäíÉ.

íãßä ÇááÌæÁ Åáì ÇáãÑßÈÇÊ ÇáÊÇáíÉ
le moclobémide,
le milnacipran,
la mirtazapine,
l’amineptine
la tianeptine,
ÔÑØ ÇÍÊÑÇã ÇáÞæÇÚÏ ÇáÚáÇÌíÉ

Ãä ËÈÊ ÍÇáÉ ÇáÅÍÈÇØ æáã ÊÊÍÓä ÍÇáÉ ÚÓÑÉ ÇáÇäÊÕÇÈ ÑÛã åÐÇ ÇáÊÈÏíá¡ íãßä ãÔÇÑßÉ ÇáÃÏæíÉ ÇáäæÚíÉ iPDE5
(Jardin et al. 1999).

áÇ íÌæÒ ÇáÊÑÏÏ ÈÇÓÊÔÇÑÉ ÇáØÈíÈ ÇáäÝÓÇäí ÚäÏ ÃÏäì Ôß.

Ãä áã Êßä ÍÇáÉ ÇáÅÍÈÇØ ãÚÑæÝÉ ãä ÞÈá¡ íäÕÍ ÈãÇ íáí:
= ÇáÈÍË Úä ÇáÚäÇÕÑ ÇáÊí ÊÔíÑ ÅáíåÇ æ ãÍÇæáÉ ãÚÑÝÉ ãæÖÚ ÍÏæËåÇ ÇáÒãäí ÈÇáãÞÇÑäÉ ãÚ ÙåæÑ ÍÇáÉ ÚÓÑÉ ÇáÇäÊÕÇÈ.
= ÇáÈÍË Úä ÇÖØÑÇÈÇÊ ÇáãÒÇÌ Les troubles de l’humeur æ ãÇ Ãä ßÇäÊ ÞÏ ÙåÑÊ ÞÈá Ãæ ÈÚÏ ÚÓÑÉ ÇáÇäÊÕÇÈ.
= ÇáÈÍË Úä ÇáÚäÇÕÑ ÇáÊí ÊÔíÑ Åáì ÍÇáÉ ÇáÔÏÉ des facteurs de stress ÎáÇá ÇáÃÔåÑ ÇáËáÇË ÇáÊí ÓÈÞÊ ÙåæÑ ÚÓÑÉ ÇáÇäÊÕÇÈ.
= ÊÞííã ÔÏÉ ÍÇáÉ ÇÖØÑÇÈÇÊ ÇáãÒÇÌ: ÎÝíÝÉ¡ ãÊæÓØÉ Ãæ ÔÏíÏÉ.
(Nurnberg et al. 2003).

íäÕÍ ÇáØÈíÈ ÇáÐí ÔÎøÕ ÍÇáÉ ÇáÅÍÈÇØ ÈãÇ íáí:
== ÊÞííã ÊÇÑíÎ ÙåæÑ ÇáÃÚÑÇÖ ÈÇáãÞÇÑäÉ ãÚ ÚÓÑÉ ÇáÇäÊÕÇÈ.
== ÊÞííã ÔÏÉ ÍÇáÉ ÇáÅÍÈÇØ: ÎÝíÝÉ¡ ãÊæÓØÉ Ãæ ÔÏíÏÉ.

++ Ãä ßÇäÊ ÍÇáÉ ÇáÅÍÈÇØ ÓÇÈÞÉ áÍÇáÉ ÚÓÑÉ ÇáÇäÊÕÇÈ¡ Ãæ Ãä ßÇäÊ ÔÏíÏÉ Ãæ ãÊæÓØÉ ÇáÔÏÉ: íÌÈ ÚáÇÌåÇ æ ÅÚØÇÆåÇ ÇáÃæáæíÉ¡ äÞÊÕÑ Úáì ÇáÃÏæíÉ ÇáãÖÇÏÉ ááÅÍÈÇØ.

++ Ãä ßÇäÊ ÍÇáÉ ÇáÅÍÈÇØ åí ÇáÓÇÈÞÉ¡ æ áßäåÇ ÞáíáÉ ÇáÔÏÉ¡
íãßä Ãä äÚÇáÌ åÐå ÇáÍÇáÉ¡ æ Ãä ÃÑÇÏ ÇáãÑíÖ¡ äÚØíå ÇáÃÏæíÉ ÇáäæÚíÉ áÚÓÑÉ ÇáÇäÊÕÇÈ.
(Nurnberg et al. 2003)


ÈÍÇáÉ ÇáÊÚÑÝ Úáì ÃÍÏÇË ãÞáÞÉ ÖÇÛØÉ d’évènements stressants ÎáÇá ÇáÃÔåÑ ÇáËáÇËÉ ÇáãäÕÑãÉ:
íÝÖá Ãä äÓÇÚÏ ÇáãÑíÖ Úáì ÍáåÇ ÞÈá Ãä ÊÊÃÒã ÇáÍÇáÉ æ ÊäÚßÓ ÈÔßá ÊÊÝÇÞã ãÚå ÍÇáÉ ÚÓÑÉ ÇáÇäÊÕÇÈ.

Åä ßÇäÊ ãÔÇßá ÇáÇäÊÕÇÈ åí ÇáÓÇÈÞÉ¡ íãßä Ãä äÔß Èßæä ÝÞÏÇä ÇáãÞÏÑÉ Úáì ÇáÇäÊÕÇÈ åæ ÇáÓÈÈ ÈÅØáÇÞ ÍÇáÉ ÇáÅÍÈÇØ ÚäÏ ÔÎÕ íÊÕÝ ÈÃäå Ðæ ÔÎÕíÉ åÔÉ.
íäÕÍ ÈåÐå ÇáÍÇáÉ ÈÇáÊÃßíÏ Úáì ÚáÇÌ ÚÓÑÉ ÇáÇäÊÕÇÈ ææÖÚ ÇáãÑíÖ ÈÈÑäÇãÌ ÚáÇÌ ÌäÓí äÝÓÇäí. psycho-sexologique.
(Jardin et al. 1999)(accord professionnel).

íäÕÍ ÈÅÖÇÝÉ ÚáÇÌ ÖÏ ÇáÅÍÈÇØ traitement anti-dépresseur, Þáíá ÇáÖÑÑ Úáì ÇáæÙíÝÉ ÇáÌäÓíÉ¡ ÚäÏãÇ íÚÇäí ÇáãÑíÖ ãä ÍÇáÉ ÚÓÑÉ ÇáÇäÝÚÇá ÇáãÒãäÉ dysthymie chronique (état dépressif chronique), æ åí ÍÇáÉ ÅÍÈÇØ ãÒãäÉ áÇ íÑÊßÓ ÈåÇ ÇáãÑíÖ¡ íÔíÑ ÅáíåÇ ÞÏã ÇáÃÚÑÇÖ. æ ÊÑÇÝÞåÇ ãÚ Ôßæì ãä ÇÖØÑÇÈÇÊ ÌÓãíÉ troubles somatoformes åÐÇ ÇáÔßæì ÇáÌÓãíÉ Ü ÈÃÌÒÇÁ ãáãæÓÉ ãä ÇáÌÓã Ü ÞÏ Êßæä ÞÏíãÉ æ ÑÈãÇ ßÇäÊ æÑÇÁ ÇáÚÏíÏ ãä ÇáÇÓÊÔÇÑÇÊ æ ØáÈ áÚáÇÌÇÊ ãÎÊáÝÉ ãËá ÇáÂáÇã ÇáãÈåãÉ æ ÇáãÊÚÏÏÉ. æ ÇáÊí ÊÊÑÇÝÞ ÈÔßá ÔÇÆÚ ãÚ ÇáãÔÇßá ÇáÌäÓíÉ¡ Ãæ ÇáÃÝßÇÑ ÇáÓáÈíÉ

ÚáÇÌ ãÔßáÉ ÚÓÑÉ ÇáÇäÊÕÇÈ áæÍÏå áÇ íÝíÏ ÈåÐå ÇáÍÇáÉ bénéfice aléatoire.
íÊØáÈ ÇáÃãÑ ÚáÇÌ äÝÓÇäí ãÑÇÝÞ Une thérapie psychologique d’accompagnement
(accord professionnel).DE et paraphilies ÚÓÑÉ ÇáÇäÊÕÇÈ æ ÇáÔÐæÐ ÇáÌäÓí ÇáãäÍÑÝ

ßÇäÊ ÊÏÚì ÈÇáÓÇÈÞ troubles « pervers » Ãä Ôß ÈåÇ ÇáØÈíÈ¡ Úáíå Ãä íÍË ãÑíÖå áÇÓÊÔÇÑÉ ØÈíÉ äÝÓÇäíÉ æ ãÍÇæáÉ ãäÇÞÔÉ ÇáÃãÑ ãÚå.
(Leiblum 2002).

Úáì ÇáØÈíÈ ÇáÍÐÑ ãä ÇáæÞæÚ ÈÈÑÇËä ÔÎÕ ãÑíÖ áßí íÓÇÚÏå Úáì ÇáÍÕæá Úáì ÇäÊÕÇÈ æ ÌäÓÇäíÉ¡ Ãä ßÇä íÞÕÏ ãä åÐÇ ÃÐíÉ ÇáÛíÑ.Dysfonction érectile et troubles de la personnalité ÚÓÑÉ ÇáÇäÊÕÇÈ æ ÇÖØÑÇÈÇÊ ÇáÔÎÕíÉ

íÈÞì ãä ÇáÕÚÈ ÊÔÎíÕ ÍÇáÉ ÇÖØÑÇÈ ÇáÔÎÕíÉ. íáÚÈ ÈÇáÃãÑ ÚÏÉ ÚäÇÕÑ
= ÇáÇÓÊÏÇãÉ ÇáÒãäíÉ áåÐå ÇáÎÕÇÆÕ La durabilité de ces « traits » (ou caractéristiques)
= Différences interculturelles, ÇáÝÑæÞÇÊ ÇáËÞÇÝíÉ
= Réponses spécifiques à des stress, ÇáÃÌæÈÉ ÇáäæÚíÉ áÍÇáÉ ÇáÔÏÉ
= Liens avec d'autres troubles mentaux, ÇáÇÑÊÈÇØ ãÚ ãÔÇßá ÇáÇÎÊáÇá ÇáÚÞáí
= Consommation de substances, ÇÓÊåáÇß ÇáÃÏæíÉ æ ÇáãÎÏÑÇÊ

ÛÇáÈÇ ãÇ íÑÝÖ ÇáãÑíÖ Ãä íÚØí áåÐå ÇáÎÕÇÆÕ ÇåÊãÇãå. Èá Çäå áÇ íÚÊÈÑåÇ ßãÔßáÉ. æ íåãá Ãä íÔíÑ ÅáíåÇ.

ÇÑÊÈÇØ ãÔÇßá ÇáÔÎÕíÉ åÐå ãÚ ÚÓÑÉ ÇáÇäÊÕÇÈ åæ ãÒÏæÌ.

+++Úáì ÇáØÈíÈ Ãä íÊÚÑÝ Úáì ÍÇáÉ ÚÓÑÉ ÇáÇäÊÕÇÈ¡ æ ÇáÊí ÞÏ áÇ Êßæä ÃßËÑ ãä ÊÑÌãÉ ÎÇÕÉ áÜ :
== æÖÚíÉ ÌäÓíÉ
== ØÑíÞÉ ÊÕÑÝ ãÖØÑÈÉ ááÔÎÕíÉ ÇáÊí ÊÊÕÝ ÈÃäåÇ ãÊÌäÈÉ Ãæ ÞáÞÉ.
évitante, anxieuse…),

Úáì ÇáØÈíÈ Ãä íÏÎá ÈÚáÇÌå ÇáØÑíÞÉ ÇáÊí íÊÕÑÝ ÈåÇ ãÑíÖ íÚÇäí ÈäÝÓ ÇáæÞÊ ãä ãÔßáÉ ÚÓÑÉ ÇáÇäÊÕÇÈ æ ÇÖØÑÇÈ ÈÇáÔÎÕíÉ. ÇáØÑíÞÉ ÇáÎÇÕÉ åÐå íÏÎáåÇ ÇáãÑíÖ ÈØáÈå Ãä íÓÊÚíÏ æÙíÝÉ ÇáÇäÊÕÇÈ ãåãÇ ßÇä ÓÈÈå¡ æ ÍÊì áæ ßÇä äÇÌã Úä ÓÈÈ ÚÖæí. Úáì ÇáØÈíÈ Ãä íÊÚÑÝ Úáì ÑÛÈÉ ÇáãÑíÖ áßí íæÝÞ ÈãåãÊå.

Úáì ÇáØÈíÈ Çä íÈÍË Úáì ÇáãÔÚÑÇÊ ÇáÚÏíÏÉ
- Les antécédents de timidité, ÓæÇÈÞ ÇáÎÌá
- de peur des femmes, ÇáÎæÝ ãä ÇáäÓÇÁ
- de peur de la relation en général, ÇáÎæÝ ãä ÇáÚáÇÞÉ ÈÔßá ÚÇã
- ou de peurs plus diffuses, ÇáÎæÝ ÇáãäÊÔÑ
- avec réaction de fuite ÇÑÊßÇÓ ÇáåÑæÈ
åÐå ÇáÚäÇÕÑ íÌÈ Ãä ÊÏÝÚ ÇáØÈíÈ ááÇÔÊÈÇå æ ááÈÍË Úä ÇáÔÎÕíÉ ÇáãÊåÑÈÉ Une personnalité évitante åÐå ÇáÍÇáÉ ÊÊØáÈ ÚáÇÌ äÝÓÇäí íåÏÝ Åáì ÇáÊÃßíÏ Úáì ÇáËÞÉ ÈÇáäÝÓ thérapie d’affirmation de soi äÓÇÚÏå Úáì ÇáÚãá áÊÍÓä ÇáÚáÇÞÉ ÇáÒæÌíÉ travail sur la relation du couple, æ Úáì ÎÌáå æ ÎæÝå ãä ÇáÇÞÊÑÇÈ ãä ÇáäÓÇÁ.

Åä áã äÓÊØÚ ÇáÚäÇíÉ ÈãÔßáÉ ÇáÔÎÕíÉ ÇáåÔÉ ÝÅä ÇÖØÑÇÈÇÊ ÇáÇäÊÕÇÈ ÓÊÊßÑÑ Èßá ÇáÍÇáÇÊ ÇáÊí ÊÚíÏ ÅÍíÇÁ åÐÇ ÈäÇÁ åÐå ÇáÔÎÕíÉ ãËá áÞÇÁ ÌÏíÏ¡ ÎáÇÝ... æ ÛíÑå. íÕÈÍ ÇáãÑíÖ ÈåÐå ÇáÍÇáÉ ÃÓíÑÇ áÏæÇÁ ÝÚÇá ÌäÓíÇ¡ íÊäÇæáå áÃäå íÕÈÍ ãÊæáøå Èå Fétiche áãæÇÌåÉ ÎæÝå.

ÚäÏãÇ ÊæÇÌåäÇ ãÔßáÉ ÚÓÑÉ ÇáÇäÊÕÇÈ¡ ÊÊãÑßÒ ÕÚæÈÉ ÇáÊÔÎíÕ ÈÃä äÚÑÝ ÇáÊãííÒ Èíä:
= ÇÖØÑÇÈ ÇáÔÎÕíÉ ÇáãÊåÑÈÉ Trouble de la personnalité « évitante »
æ äÝÑÞå Úä:
= ãÌÑÏ ÇÑÊßÇÓ ßÌæÇÈ Úáì ÍÇáÉ ÔÏÉ ÎáÞÊåÇ ÍÇáÉ ÚÏã ÇáãÞÏÑÉ Úáì ÇáÇäÊÕÇÈ une « simple »réaction en réponse à un stress créé par l’incapacité érectile.

ÛÇáÈÇ ãÇ äáÇÍÙ ÍÇáÇÊ ÚÓÑÉ ÇáÇäÊÕÇÈ ÈÇÖØÑÇÈÇÊ ÇáÔÎÕíÉ ÇáÞáÞÉ les troubles de la personnalité de type anxieux æ íÌÈ Ãä äãíÒ åÐÇ ÇáÇÖØÑÇÈ æ äÝÑÞå Úä ÍÇáÉ ÞáÞ ÇáÃÏÇÁ l’anxiété de performance.

ÊæÌÏ ÃÕäÇÝ ÃÎÑì ãä ÇÖØÑÇÈÇÊ ÇáÔÎÕíÉ íÌÈ Ãä Êæáì ÚäÇíÉ ÎÇÕÉ¡ ãä íäÊãí ÅáíåÇ ÞÏ íÕÇÈ ÈÚÓÑÉ ÇáÇäÊÕÇÈ. æ åÐÇ ÇáÃãÑ ÓíÌÚá ãäå ãÊÔÏÏ æ ÛíÑ ÑÇÖí Úä Ãí ãÍÇæáÉ áÇÓÊÚÇÏÉ æÙíÝÉ ÇáÇäÊÕÇÈ.
Exigeant et rarement satisfait de toute restauration érectile

ÇáãËá Úáì åÐÇ ÇÖØÑÇÈ ÇáÔÎÕíÉ ÇáäÑÌÓíÉ "ÚÔÞ ÇáÐÇÊ" un trouble de la personnalité narcissique.

æ ÊæÌÏ ÃãËáÉ ÃÎÑì

ÈÔßá ÚÇã¡ Ãä ØáÈ ÇÓÊÚÇÏÉ æÙíÝÉ ÇáÇäÊÕÇÈ ÈÍÇá æÌæÏ ãÔÇßá æ ÇÖØÑÇÈ ÈÇáÔÎÕíÉ¡ íÌÈ Ãä íÞíøã æ íÝÓÑ Úáì ÍÞíÞÊå. ÝÇáÏæÇÁ Ðæ ÇáÃËÑ ÇáÌäÓí¡ áÇ íÓÊØíÚ áæÍÏå Ãä íÍá ÇáãÔßáÉ. áåÐÇ íäÕÍ ßá ØÈíÈ íÔß ÈÃä ãÑíÖå íÚÇäí ãä ãÔÇßá ÇÖØÑÇÈ ÈÇáÔÎÕíÉ¡ Ãä íØáÈ ÇÓÊÔÇÑÉ ÇáØÈíÈ ÇáäÝÓÇäí.
Dysfonction érectile et troubles psychotiques ÚÓÑÉ ÇáÇäÊÕÇÈ æ ÇáÇÖØÑÇÈÇÊ ÇáÐåäíÉ

ÛÇáÈÇ ãÇ íßæä ÇáÃãÑ ÚÈÇÑÉ Úä ÐåÇä ãÒãä ËÇÈÊ psychose chronique stabilisée . Ãí ÚÈÇÑÉ Úä ÇÎÊáÇá ÈÇáæÙÇÆÝ ÇáÚÞáíÉ íäÊÌ Úäå ÇÖØÑÇÈ ÔÇãá Ýí ÇáÔÎÕíÉ ÝíÕÈÍ ÇáãÑÁ ÚÇÌÒÇ Úä ÇáÊßíÝ ÇáãÌÊãÚí "ÊÚÑíÝ Çáãäåá"
ãä ÇáÃãËáÉ Úáì Ðáß: ÇäÝÕÇã ÇáÔÎÕíÉ schizophrénie
íãßä ÈåÐå ÇáÍÇáÉ Ãä ääÕÍ ÇáãÑíÖ ÈÚáÇÌ ÚÓÑÉ ÇáÇäÊÕÇÈ æ ÇÓÊÚãÇá ãËÈØÇÊ Èí Ïí Ãí 5 inhibiteur de la PDE5
(accord professionnel)
æ áßä ÈÚÏ ÇÎÐ ÑÃíí ÇáÔÑíßÉ ÈÚíä ÇáÇÚÊÈÇÑ. ßãÇ áÇ íÌæÒ Çä äÊÑÏÏ ÈÃÎÐ ÑÃí ÇáØÈíÈ ÇáäÝÓÇäí ÈÍÇá ÚÏã ãÞÏÑÉ ÇáØÈíÈ ÇáãÚÇáÌ ÇáÓíØÑÉ Úáì ÇáÍÇáÉ. íãßä áåÐÇ ÇáÇÎíÑ Çä íÈÏá ãä ÇáÚáÇÌ ÇáäÝÓÇäí traitement antipsychotique æ Ãä íäÕÍ ÈãÑßÈ ÂÎÑ ÇÞá ÖÑÑÇ Úáì ÇáæÙíÝÉ ÇáÌäÓíÉ.Dysfonction érectile et problèmes relationnels de couple
ÚÓÑÉ ÇáÇäÊÕÇÈ æ ÇáãÔÇßá ÇáÒæÌíÉ


ÎÇÑÌ äØÇÞ ÇáÍÇáÇÊ ÇáãÐßæÑÉ ÃÚáÇå ãä ãÔÇßá ÇáÔÎÕíÉ¡ æ ÇáÞáÞ¡ æ ÇáÅÍÈÇØ. ÞÏ ÊÊÑÌã ÚÓÑÉ ÇáÇäÊÕÇÈ ãÔßáÉ ÈÇáÚáÇÞÉ ÇáÒæÌíÉ. ÓÈÈåÇ ÞÏ íßãä ÈÚÏã ÅãßÇäíÉ ÇáÊæÇÕá Èíä ÇáÒæÌíä défaut de communication æ ÈÇáÚßÓ¡ ÞÏ Êßæä ÚÓÑÉ ÇáÇäÊÕÇÈ åí ÇáãÓÈÈ ááãÔÇßá ÇáÒæÌíÉ.
ÃÙåÑÊ ÇáÏÑÇÓÇÊ¡ ÈÃä ãÚÇáÌÉ ÚÓÑÉ ÇáÇäÊÕÇÈ Ïæä ÇÎÐ åÐå ÇáäÇÍíÉ ÈÚíä ÇáÇÚÊÈÇÑ¡ ÓÊßæä ÇáäÊíÌÉ ÝÔá ÇáÚáÇÌ ÇáÏæÇÆí.
(Althof 2002), (Besharat 2001),
(Stravynski et al. 1997).

Úáì ÇáØÈíÈ ÅÐÇ Ãä íÓÊÌæÈ ãÑíÖå ÈÔßá ßÇãá æ ãÝÕá æ íÞíãå Úáì åÐÇ ÇáÃÓÇÓ. ßãÇ íÞíã äæÚíÉ ÇáÚáÇÞÉ ÇáÊí ÊÑÈØå ÈÔÑíßÊå. íãßä Ãä äÞÊÑÍ ÈÚÖ ÇáÃÓÆáÉ ÇáÊí ÊÓÇÚÏ åÐÇ ÇáÊÞííã
(accord professionnel) :
• åá ÒæÌÊß Úáì Úáã ÈØáÈß ááÚáÇÌ¿
ßíÝ ÊÑì ÒæÌÊß ÇáãÔßáÉ¡ åá ÊÊÒãÑ ãäåÇ¿
åá ÊÓÇÚÏß áãæÇÌåÉ ÇáãÔßáÉ¿
• åá ÊÍÇÝÙæä Úáì ÇáãÏÇÚÈÇÊ ÑÛã ãÔßáÉ ÇáÇäÊÕÇÈ
gestes de tendresse ?
• ßã ãÑÉ ÊÍÇæáæä ããÇÑÓÉ ÇáÌäÓ Ãæ ãÌÑÏ ÇáãÏÇÚÈÉ ÈÇáÃÓÈæÚ¿

ÇáÃÌæÈÉ ÇáÅíÌÇÈíÉ åí Ïáíá Úáì ÇáÚáÇÞÉ ÇáÌíÏÉ Èíä ÇáÒæÌíä. ÈÍíä Ãä ÇáÃÌæÈÉ ÇáÓáÈíÉ ÊÔíÑ Åáì ãÔßáÉ ÊæÇÕá ÈíäåãÇ. problème de communication dans le couple.
(PAIRS) (Swindle et al. 2004)
ßãÇ íäÕÍ ÇáØÈíÈ ÈÃä íÚÇæÏ áÞÇÆå ãÚ ÇáÒæÌíä áÊÞííã ÇáÚáÇÞÉ ÇáÒæÌíÉ æ áÊÍÏÏ ÅãßÇäíÉ ãÊÇÈÚÉ ÇáÚáÇÌ.
ÈÍÇá ÇáÖÑæÑÉ íãßä Ãä äÞÊÑÍ ÇáÚáÇÌ ÇáÌäÓí Une sexotherapie associée
(Hirst and Watson 1997)

Åä ÊæáÊ ÇáÚáÇÞÉ ÇáÒæÌíÉ ÇáÕÏÇÑÉ ÈÇáãÔßáÉ ÇáÌäÓíÉ. ÝÅä ÏæÑ ÇáãÑÂÉ íÃÎÐ ÇáÍíÒ ÇáÑÆíÓí ÈÇáÚáÇÌ
(Leiblum 2002),(Althof 2002),(Jardin et al. 1999) (Besharat 2001) (Reynolds 1991)

æãä åäÇ äÊÝåã ÇáÕÚæÈÇÊ ÇáÊí íÍíØ ÈãÔÑæÚ ÚáÇÌí áÑÌá áíÓ áå ÔÑíßÉ
(Wylie 1997)


ãä Ãåã ÃÓÈÇÈ ÝÔá ÇáÚáÇÌ ÇáÏæÇÆí áÜ ÚÓÑÉ ÇáÇäÊÕÇÈ¡ åæÚÏã ÅíáÇÁ ÇáÇåÊãÇã ááÚäÇÕÑ ÇáãÓÈÈÉ Ãæ ÇáÊí ÃØáÞÊå æ ÊÝÇÞãÊ ãÚåÇ ÍÏÉ ÇáãÔßáÉ.
(Segraves 1998), (Crowe et al. 1981).


Ãä ÊæÝÑ ÈÇáãäØÞÉ ãÚÇáÌ ÒæÌí¡ Ãæ ãÚÇáÌ ÌäÓí un thérapeute de couple ou d’un sexothérapeute íãßä Ãä äØáÈ ãä ÇáãÑíÖ Ãä íÓÊÔíÑå. æ áÇ íåã Åä ßÇä åÐÇ ÇáãÚÇáÌ ÐßÑÇð Ãæ ÃäËì.

ÍÓÈ ÏÑÇÓÉ Mohr íÈÏæ Çä ÍÇáÉ ËáËí ÇáãÑÖì ÊÊÍÓä ãÇÈíä 6 ÇÔåÑ Åáì 6 ÓäæÇÊ¿¿
(Mohr and bentler 1990)
ÈÔßá ÚÇã¡ ÈÍÇá æÌæÏ ãÔÇßá äÝÓíÉ ãËá
= trouble de l’humeurÇÖØÑÇÈÇÊ ÇáãÒÇÌ
= anxiété de performance ÞáÞ ÇáÃÏÇÁ
= problème relationnel dans le couple ãÔÇáß ÈÇáÚáÇÞÉ ÇáÒæÌíÉ

ÝÇä ÇáÚáÇÌ ÇáÏæÇÆí áÚÓÑÉ ÇáÇäÊÕÇÈ ÈæÇÓØÉ ãËÈØÇÊ Èí Ïí Ãí 5 inhibiteur de la PDE5 Óíßæä ãÕíÑåÇ ÇáÝÔá¡ Ãä áã äÃÎÐ ÈÚíä ÇáÇÚÊÈÇÑ åÐå ÇáãÔÇßá ÇáäÝÓíÉ. æ ÓíÊæÞÝ ÇáãÑíÖ Úä ÊäÇæáåÇ.
(Nurnberg et al. 2003), (McCarthy 1998) (Lee et al. 2000).


•ÃåãíÉ ÇáÚäÇÕÑ ÇáäÝÓíÉ
ãåãÇ ßÇäÊ ÇáÃÓÈÇÈ ÇáÚÖæíÉ ÇáÊí ÓÈÈÊ ÚÓÑÉ ÇáÇäÊÕÇÈ. ÝÅä ÇáÚÏíÏ ãä ÇáÏÑÇÓÇÊ ÊäÕÍ ÈãÔÇÑßÉ ÇáÚáÇÌÇÊ ÇáÏæÇÆíÉ ãÚ ÇáÚáÇÌ ÇáäÝÓí ÇáÌäÓí. psycho-sexologie
(Hawton 1998) (McCarthy 1998; Perelman 2001)
æ åÐÇ ÇáÃãÑ íÎÕ ÇáÚáÇÌÇÊ ÇáÏæÇÆíÉ
(Wylie 1997) (Hartmann and Langer 1993)
æ íÎÕ ÇáÚáÇÌÇÊ ÇáãæÖÚíÉ ÈÇáÍÞä ÏÇÎá ÇáÃÌÓÇã ÇáßåÝíÉ les injections intra-caverneuses
(Wylie et al. 2003)

Ãæ ÇáãÍÌã
(Althof 2003).• ÚäÏ ÒæÌíä ÇíÌÇÈííä¡ Ïæä ãÔÇßá ÈÇáÚáÇÞÉ ÇáÒæÌíÉ¡ æ ÈÏæä ÍæÇÌÒ ÊÐßÑ ÃãÇã ÇáÚáÇÌ¡ æ ãÚ ãØÇáÈ ÌäÓíÉ ãÊæÇÒäÉ Èíä ÇáÒæÌíä¡ æ ãÇÖí ãÞÈæá æ ãõÑÖí ááÍíÇÉ ÇáÌäÓíÉ ÇáÓÇÈÞÉ. ÝáÇ íÊØáÈ ÇáÃãÑ ÚáÇÌÇÊ äÝÓíÉ ÅÖÇÝíÉ.
(Jardin et al. 1999; Lue et al. 2004).


ÇáãÕÏÑ
äÕÇÆÍ ááÃØÈÇÁ Íæá ÊÏÈíÑ ÍÇáÇÊ ÚÓÑÉ ¡ ÏÑÇÓÉ AIHUS


_________________________
ÇáãÕÏÑ äÕÇÆÍ ááÃØÈÇÁ Íæá ÊÏÈíÑ ÍÇáÇÊ ÚÓÑÉ ¡ ÏÑÇÓÉ AIHUS

 

15|12|2007

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
أعلى
الصفحة الرئيسية - الأرشيف - بحث - اتصل بنا - من نحن - سجل الزوار -
 

2014

http://tabib-web.eu - http://www.tabib-web.eu