Google
 

أسفل

ÝÖá ÇáÍÖÇÑÉ ÇáÚÑÈíÉ ÇáÅÓáÇãíÉ Úáì ÇáÍÖÇÑÉ ÇáßæäíÉ ÇáÍÏíËÉ .....     áÞÇÍÇÊ ÇáßæÑæäÇ ÇáãÓÊÌÏ .....     ÇáãÞÇáÇÊ ÇáãäÔæÑÉ Úáì ãæÞÚ ØÈíÈ ÇáæÈ Úä ÇáßæÑæäÇ – æÈÇÁ ÇáßæÝíÏ 19 .....     ÇáÊÕÑÝ ÇáÓáíã ãÚ ãÑÖ ÇáßæÑæäÇ Ýí ÇáÍÇáÇÊ ÎÝíÝÉ ÇáÔÏÉ ÍÕÑÇð ÇáãÞÇáÉ ÑÞã 38 .....     ÃÓÈÇÈ æÝíÇÊ ÇáÃØÝÇá ÇáãÑÇÌÚíä ááÚíÇÏÇÊ Ýí ãÏíäÉ ÇááÇÐÞíÉ .....     ÚáÇÌ ÇáßæÑæäÇ ÈÇáßáæÑæßíä hydroxychloroquine .....     ÇáÃÚÑÇÖ ÇáÔÚÇÚíÉ áãÑÖ ÇáßæÝíÏ 19 – æÈÇÁ ÇáßæÑæäÇ .....     ßíÝ íÊßÇÑËÑ ÝíÑæÓ ÇáßæÑæäÇ .....     ÇáÎÕÇÆÕ ÇáÊí ÇãÊÇÒ ÈåÇ ÇáãÑÖì ÇáÐíä ãÇÊæÇ ÈÝíÑæÓ æÈÇÁ ÇáßæÝíÏ 19 - ßæÑæäÇ Ýí ÇíØÇáíÇ .....     æÈÇÁ ÇáßæÝíÏ 19¡ ÇáßæÑæäÇ. ÇÍÕÇÆíÇÊ ÇæÑÈíÉ æ ÚÇáãíÉ covid 19 / Corona virus .....     ÊÔÎíÕ ÇáÔÞíÞÉ æÇáæÞÇíÉ ãäåÇ .....     ÝæÇÆÏ ÑÚÇíÉ ÇáÃØÝÇá ÇáÎÏÌ æäÇÞÕí æÒä ÇáæáÇÏÉ ÈæÖÚíÉ ÇáßäÛ .....     ÇáÇãÑÇÖ ÇáãÚÏíÉ .....     Ýí Úíæä ÇáÞÑÇÁ .....     áÚÈÉ ÇáÛæáÝ Golf ÊØíá ÇáÍíÇÉ .....     ÕãÇãÉ ÇáÑÆÉ æ ÇáÍãá .....     ÓÑØÇä ÇáãÈíÖ .....     ÊæØÆÉ Ýí Úáã ÇáÓãæã .....     Lithopédion ãä ÚÌÇÆÈ ÇáØÈ .....     ØÑÞ æ ÇÓÇáíÈ ãäÚ ÇáÍãá .....     æÈÇÁ ÇáßÑíÈ grippe A(H1N1)2009 ÇáãÓãì ÓÇÈÞÇ ÇäÝáæäÒÇ ÇáÎäÇÒíÑ .....     ãÞÏãÉ Åáì ÇáãÔÇßá ÇáÌäÓíÉ ÚäÏ ÇáãÑÂÉ .....     ÇáÇáÊåÇÈÇÊ ÇáÊäÇÓáíÉ Ü ÇáÅÕÇÈÉ ÇáÎãÌíÉ ááÌåÇÒ ÇáÊäÇÓáí ÈÇáßÇÆäÇÊ ÇáÏÞíÞÉ .....     ÏÑÇÓÉ ÇäÊÔÇÑ ÇáØÝíáíÇÊ ÇáãÚæíÉ ÚäÏ ÇáÃØÝÇá .....     åá íãßä ááæáÇÏÉ ÈÇáãÌíÁ ÇáãÞÚÏí Ãä ÊÊã Úä ÇáØÑíÞ ÇáØÈíÚí¿ .....     åá íÝíÏ ÇáÚáÇÌ ÇáÌÑÇÍí áÏæÇáí ÇáÍÈá Çáãäæí¿ .....     ÇáÚÐÑíÉ æ ÛÔÇÁ ÇáÈßÇÑÉ .....     äÕÇÆÍ ááÃØÈÇÁ Íæá ÊÏÈíÑ ÍÇáÇÊ ÚÓÑÉ ÇäÊÕÇÈ ÇáÞÖíÈ .....     æÈÇÁ ÇáÇíÏÒ¡ ÍÞíÞÉ ÇáÇãÑ ÈÇáÈáÏÇä ÇáÚÑÈíÉ¡ ÎÕÇÆÕ ÇáãÑÖ¡ ØÑÞ ÇáÚÏæì¡ æÓÇÆá ÇáæÞÇíÉ .....     ÇáÞÐÝ ÇáãÈßÑ¡ ÇáãÊÚÉ ÇáÓÑíÚÉ .....     ãæÇÖíÚ Êåã ÇáÃØÈÇÁ æ ØáÇÈ ÇáØÈ .....     ÕÝÍÉ ÎÇÕÉ ÊåÊã ÈãÔÇßá ÇáÍãá æ ÇáæáÇÏÉ æ ÊØæÑ ÇáÌäíä .....     ÇáÚÞÈæáÉ ÇáÊäÇÓáíÉ Herpes .....     ÇáØÈíÚí ÈÇáÌäÓÇäíÉ ÇáÅäÓÇäíÉ .....     ÊÚÑÝæÇ Úáì ÃäÝÓßã. ãÚáæãÇÊ ÚÇãÉ ØÈíÉ Úä ÌÓã ÇáÃäÓÇä .....     ÇááÞÇÍ ÖÏ ÓÑØÇä ÚäÞ ÇáÑÍã.. .....     ÓÑØÇä ÚäÞ ÇáÑÍã æ ÝíÑæÓ ÇáÈÇÈíáæãÇ ÇáÃäÓÇäíÉ HPV .....     ÇáãæÓæÚÉ ÇáãÕÛøÑÉ ááËÞÇÝÉ ÇáÌäÓíÉ æ Úáã ÇáÌäÓ ÇáØÈí sexologie .....        
 
 

 

ÇáãÞÏãÉ

 

ÇáÍãá æ ãÔÇßá ÇáæáÇÏÉ

 

ÇáËÞÇÝÉ ÇáÌäÓíÉ

 

ÃáíÉ ÇáæÙíÝÉ ÇáÌäÓíÉ æ ÊØæÑåÇ

 

ãä ÇáÃÎØÇÁ ÇáÔÇÆÚÉ

 

ãÔÇßá ÇáÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ Ü ÇÓÊãäÇÁ

 

ãÔÇßá ÌäÓíÉ Ü ÑÌÇá

 

ãæÇÖíÚ ááÃØÈÇÁ æ ØáÇÈ ÇáØÈ

 

ãÔÇßá äÝÓíÉ ÌäÓíÉ

 

ÃÓÆáÉ ÇáÞÑÇÁ Úä ÇáãÔÇßá ÇáÌäÓíÉ

 

ÖÍÇíÇ ãÇ íÔÇÚ Íæá ÇáÇÓÊãäÇÁ

 
 
 

من أجل حلول لمشاكلك الجنسية، اسأل متخصص.

 
 
 

دليل لمواقع تهمك على الشبكة.

 
 
 

 

 

 
 

ÃÓÆáÉ ÇáÞÑÇÁ Úä ÇáãÔÇßá ÇáÌäÓíÉ - (1) - ËÞÇÝÉ ÌäÓíÉ - ËÞÇÝÉ ÌäÓíÉ

 
 

 
 

ããÇÑÓÉ ÇáÌäÓ ÇáÔÑÌí

 

 

ãÔÇßá ÇáÌãÇÚ ÇáÔÑÌí

ããÇÑÓÉ ÇáÌäÓ ÇáÔÑÌí åæ ÃãÑ íÊÚÑÖ ááßËíÑ ãä ÇáÊäÇÞÖÇÊ.

ÇæáÇ: ãä äÇÍíÉ ÇáÃÏíÇä æ ÇáÞíã ÇáÇÌÊãÇÚíÉ
íÑÝÖåÇ ÇáÚÏíÏ ãä ÇáÈÔÑ¡ áÃÓÈÇÈ ÔÎÕíÉ¡ ßãÇ ÊÑÝÖåÇ ÇáÚÏíÏ ãä ÇáÃÏíÇä æ ÇáÞíã ÇáÇÌÊãÇÚíÉ.

ËÇäíÇ: ãä ÇáäÇÍíÉ ÇáÔÎÕíÉ
ÇáÐæÞ Ãæ ÇáÑÛÈÇÊ ÇáÎÇÕÉ: ÊÈÞì ÃãÑÇ ÔÎÕíÇó¡ ÇáÈÚÖ áÇ íÍÈ åÐå ÇáããÇÑÓÉ¡ æ ÇáÈÚÖ áã íÌÑÈåÇ ÈÚãÑå¡ ÇáÈÚÖ ÇáÃÎÑ íÞÑÝ ãäåÇ æ áÇ íÓÊÓíÛåÇ. ÈÍíä íÑÛÈ ÈåÇ ÇáÈÚÖ ÇáÃÎÑ.

áä äÝÕá ÈåÐÇ ÇáãæÖæÚ áãÇÐÇ íÑÝÖåÇ ÇáÈÚÖ æ íÊÞÈáåÇ ÇáÂÎÑæä¡ æ áßä ÓäÍÇæá ÇáÊÑßíÒ Úáì ÇáäÇÍíÉ ÇáØÈíÉ. ÓäÍÇæá ãäÇÞÔÉ ÇáÃãÑ ÈÔßá ãÌÑÏ æ Ïæä ÅÏÎÇá Çáãíæá ÇáÔÎÕíÉ æ ÇáÍßã ÇáãÓÈÞ.

Ü ÃÖÑÇÑ åÐå ÇáããÇÑÓÉ ãä ÇáäÇÍíÉ ÇáÇáÊåÇÈíÉ:
ÈÇáÝÚá åÐå ÇáããÇÑÓÉ ÞÏ ÊÌøÑ Úáì ããÇÑÓíåÇ ÈÚÖ ÇáÚæÇÞÈ...
íÞÇá Ãä ÇÍÊãÇá ÇäÊÞÇá ÇáÅãÑÇÖ ÇáãÚÏíÉ íÊÖÇÚÝ 3 ãÑÇÊ ÈÇáãÞÇÑäÉ ãÚ ÇÍÊãÇá ÇäÊÞÇáåÇ Úä ØÑíÞ ÇáãåÈá.

==> ÇáÔÞ ÇáÇæá: ÇÍÊãÇá ÇÕÇÈÉ ÇáãÑÃÉ:

Ýãä äÇÍíÉ ÇáäÙÇÝÉ¡ áÇ íãßä Ãä äÔß ÈÃä ÊäÞá ÞÖíÈ ÇáÑÌá ãä ÔÑÌ ÇáãÑÂÉ áãåÈáåÇ ÓíäÞá ÇáÈÑÇÒ ááãåÈá. ÞÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÏ íÄÏí åÐÇ ÇáÃãÑ Åáì ÇáÊåÇÈÇÊ ÌÑËæãíÉ ÈÇáãåÈá. æ áßä áíÓ åÐÇ ÈßÇÑËÉ¡ ÝÇáãåÈá áå ØÑÞå áßí íÊäÙøÝ æ ßí íÏÇÝÚ Úä äÝÓå. ÇáãåÈá ÎáÞ áíÞÈá æáæÌ ÚÖæ ÛÑíÈ Úáíå. Ïæä Ãä íÎÑÌ åÐÇ ÇáÚÖæ ÍßãÇ ãä ÌåÇÒ ÇáÊÚÞíã. æ ÈÇáÊÇáí ÝÃä ÇáÌåÇÒ ÇáãäÇÚí æ ÇáÏÝÇÚí ááãåÈá¡ ÝÖáÇ Úä ÍãæÖÊå Ýåæ ÞÇÏÑ Úáì ÊÎáíÕ ÇáãÑÂÉ ãä åÐå ÇáÌÑÇËíã.

ßãÇ Ãä ÇáãÓÇÝÉ ÇáÝÇÕáÉ Èíä ÇáÔÑÌ æ ÇáãåÈá áÇ ÊÒíÏ Úä 2 Óã¡ æ ÊáæË ÝÑÌ ÇáãÑÃÉ ÈÈÑÇÒåÇ ÃãÑ ÔÇÆÚ ÍÊì Ïæä ããÇÑÓÉ ÌäÓíÉ.

æ ãä ÇáäÇÍíÉ ÇáÚãáíÉ¡ íäÕÍ áãä íÍÈ åÐå ÇáããÇÑÓÉ Ãä íÈÏà ÈÇáãåÈá æ íÊäåí ÈÇáÔÑÌ¡ æ Ãæ íÛíÑ ÇáæÇÞí ÇáÐßÑí áßí íÌäÈ äÞá ÇáÈÑÇÒ Åáì ÇáãåÈá...
áÇ ääÓì Ãä ÞÖíÈ ÇáÑÌá ÇáæÓÎ æ ÞÈá Ãä íÏÎá ááÔÑÌ¡ ÞÜÜÏ íÓÈÈ ÈÌÑÇËíãå ÇáÎÇÕÉ ÇáÊåÇÈÇÊ ÃÔÏ ÈßËíÑ ãä ÇáÇáÊåÇÈÇÊ ÇáäÇÌãÉ Úä ÏÎæá ÈÑÇÒ ÇáãÑÂÉ äÝÓåÇ Çáì ÝÑÌåÇ. ÝÇáÞÏÑÉ ÇáÃãÑÇÖíÉ áãÇ íäãæ Úáì ÌÓã ÇáÔÎÕ ãä ÌÑÇËíã ÃÞá ÈßËíÑ ãä æØÃÉ ÇáÌÑÇËíã ÇáÞÇÏãÉ ãä ÃÌÓÇã ÃÎÑì.

ÞÈá Ãä äÔíÑ ÈÃÕÇÈÚ ÇáÇÊåÇã Åáì ããÇÑÓÉ ÌäÓíÉ ãÚíøäÉ ßÓÈÈ áÇáÊåÇÈÇÊ ÇáäÓÇÆíÉ íÌÈ Ãä äÔíÑ ÈÔßá ÚÇã Åáì ÇáããÇÑÓÇÊ ÇáÛíÑ äÙíÝÉ¡ áÇ ÇáÂÊíÇä ãä ÇáÏÈÑ æ ÝÞØ.
æ ãä ÇáäÇÍíÉ ÇáæÈÇÆíÉ ÝÃä ÞÓã ÖÆíá ÌÏÇ ãä ÇáÇáÊåÇÈÇÊ æ ÇáÃãÑÇÖ ÇáãäÊÞáÉ ÌäÓíÇ äÇÌãÉ Úä ÇáÂÊíÇä ãä ÇáÏÈÑ.. æ ÈÇáÊÇáí ÝÃä ãÍÇÑÈÉ åÐå ÇáããÇÑÓÉ áä íäÞÕ ãä ÇÍÊãÇá ÇáÅÕÇÈÉ ÈåÐå ÇáÃãÑÇÖ æ áíÓ ÓáÇÍ æÞÇÆí ãäåÇ.

Ãä ÃÑÏäÇ ãßÇÝÍÉ ÇáÃãÑÇÖ ÇáÊäÇÓáíÉ: ÇáäÕíÍÉ ÇáÃæáì ÇáäÙÇÝÉ æ ÇáËÇäíÉ ãßÇÝÍÉ ÊÚÏÏ ÇáÔÑßÇÁ ÇáÌäÓííä¡ æ åÐÇ áíÓ ÈÇáÃãÑ ÇáÓåá. áÇ ÊäÓæÇ ÊÚÏÏ ÇáÔÑßÇÁ ÇáãÔÑæÚ ãä ÒæÌÇÊ æ ÌæÇÑí¡ Ýåæ ÇáÂÎÑ ÓÈÈ ÃÓÇÓí Ýí ÊäÇÞá ÇáÃãÑÇÖ ÇáÌäÓíÉ.

==> ÇáÔÞ ÇáËÇäí ÅÕÇÈÉ ÞÖíÈ ÇáÑÌá ÈÌÑÇËíã ÇáÔÑÌ:

íáÇÍÙ ÇÑÊÝÇÚ ÈãÚÏá ÇáÊåÇÈÇÊ ÇáÈæáíÉ ÚäÏ ÇáÑÌÇá ÇáÐíä íãÇÑÓæä ÇáÌäÓ ÇáÔÑÌí. æ íÒíÏ åÐÇ ÇáÇÍÊãÇá ÚäÏãÇ íÍæí ÇáÞÖíÈ Úáì ÌÑæÍ æ ÎÏæÔ ÓØÍíÉ. æ íãßä ááæÇÞí ÇáÐßÑ Ãä íäÞÕ ãä ÇÍÊãÇá ÇäÊÞÇá åÐå ÇáÃãÑÇÖ.

äÐßÑ Ãä æØÃÉ ÌÑÇËíã ÇáÔÑÌ Úáì ÞÖíÈ ÇáÑÌá ÞÏ ÊÚÇÏá ÌÑÇËíã ÇáãåÈá ÈÈÚÖ ÇáÍÇáÇÊ. ÝÇáãåÈá áíÓ æÓØ ÚÞíã¡ æ Ýí ÇáÍÇáÉ ÇáØÈíÚíÉ íäãæ Èå ÚÏÏ ßÈíÑ ãä ÇáÌÑÇËíã Ü ÈßÊÑíÇ Ü æ ÇáÝØæÑ æ ÇáØÝíáÇÊ ÈÔßá ãÊæÇÒä ... åÐå ÇáãßæäÇÊ áÇ ÊÄÐí ÇáÓíÏÉ áÃä ÇáãåÈá áå æÓÇÆáå ÇáÏÝÇÚíÉ..æ ÈÇáÍÇáÇÊ ÇáãÑÖíÉ íãßä Ãä íÊæÇÌÏ ÈÇáãÈåá ÚÏÏ íÒíÏ Úä ÚÏÏ ÇáÌÑÇËíã æÇáÝíÑæÓÇÊ æ ÇáØÝíáíÇÊ æ ÇáÝØæÑ ÇáãæÌæÏÉ ÈÇáÔÑÌ.

ÐßÑäÇ áÇÆÍÉ ÇáÌÑÇËíã æ ÇáãßæäÇÊ ÇáÍíæíÉ ÇáÊí ÊæÌÏ ÈÇáãåÈá ÈÔßá ãÊÚÇíÔ ÈåÐÇ ÇáãÞÇá
ÇáãÝÑÒÇÊ ÇáãåÈáíÉ Ü ÊÈÏá ÇáæÓØ ÇáÍíæí ÈÇáãåÈá

ßá åÐå ÇáãßæäÇÊ ÊÚÏí ÇáÑÌá... æ ÇáÑÌá íãßäå Ãä íÚÏí ÔÑíßÊå ÇáÃæáì¡ æ ÇáËÇäíÉ æ ÇáËÇáËÉ Ãä æÌÏÊ ÈÚÏÏ ÂÎÑ ãä ÇáÌÑÇËíã ÇáãæÌæÏÉ Úáì ÞÖíÈå Ïæä Ãä íÃÊí ÈåÇ ãä ÔÑÌ ÒæÌÊå ÍßãÇ.

ÇáäÙÇÝÉ åí ÇáÃÓÇÓ... íäÕÍ ÇáÑÌá ÈÇÓÊÚãÇá ÇáæÇÞí ÇáÐßÑí æ ÈÛÓá ÞÖíÈå ÈÚÏ ÇáÌãÇÚ ÓæÇÁ ÃßÇä ÇáÅíáÇÌ ÈÇáãåÈá Ãæ ÈÇáÔÑÌ¡ æ Úáì ÇáÃÎÕ ÈÍÇáÉ ÊÚÏÏ ÇáÔÑíßÇÊ ... æ ÊäÕÍ ÇáãÑÂÉ ÈÊäÙíÝ ÝÑÌåÇ ÝÞØ ãä ÇáÎÇÑÌ.. áÃä ÅÏÎÇá ÇáãÇÁ æ ÇáãÚÞãÇÊ æ ÇáÕÇÈæä Åáì ÏÇÎá ÇáãåÈá íÖÑ áÃäå íÎá ãä ÇáÊæÇÒä ÇáÌÑËæãí ÏÇÎá ÇáãåÈá æ íÞÊá ÇáãßæäÇÊ ÇáÊí ÊÓÇÚÏå Úáì ãÍÇÑÈÉ ÇáÌÑÇËíã ÇáããÑÖÉ.

åá íãßä ÊÌäÈ ÊáæË ÇáÞÖíÈ ÈÇáÈÑÇÒ ÃËäÇÁ ÇáÌãÇÚ ÇáÔÑÌí¿
ÇáÔÑÌ åæ äåÇíÉ ÇáÃäÈæÈ ÇáåÖãí ÍíË íÊã ÅÝÑÇÒ ÇáÈÑÇÒ ØæÇá Çáíæã¡ æ ßÇãá ÇáÃäÈæÈ ÇáåÖãí ÇáÐí íÞÇÓ ÈÇáÃãÊÇÑ íÍÊæí Úáì ÇáÈÑÇÒ¡ ÇáÊÈÑÒ Ãæ ÍÊì ÇáÍÞäÉ ÇáÔÑÌíÉ íãßäåÇ Ãä ÊÝÑÛ äåÇíÉ ÇáÃäÈæÈ ãä ÇáÈÑÇÒ æ áßä ãä ÇáÕÚÈ ÌÏÇ Ãä íÊã ÊäÙíÝ ÇáÃäÈæÈ ÈÇáßÇãá.
ÈÚÈÇÑÉ ÃÎÑì¡ ÊáæË ÇáÞÖíÈ ÈÇáÈÑÇÒ ÃËäÇÁ ÇáÌãÇÚ ÇáÔÑÌí åæ ÃãÑ ÔÈå ÍÊãí. ÞÏ íßæä ÇáÊáæË ØÝíÝ Ãä ÊÈÑÒ ÇáÔÎÕ ÞÈá ÇáããÇÑÓÉ¡ æ áßä ãä ÇáÕÚÈ ÌÏÇ Ãä áÇ íÊáæË ÈÈÚÖ ÇáÈÞÇíÇ.
íÊÓÇÁá ÈÚÖ ÇáÞÑÇÁ áãÇÐÇ áÇ äÑì ÇáÞÖíÈ ãáæË ÈÇáÈÑÇÒ áÏì ãÔÇåÏÉ ÇáÇÝáÇã¿
äÌíÈ Ãä ãäÙÑ ÇáÈÑÇÒ áÇ íÍÈÈ ÇáãÔÇåÏ ÈãÊÇÈÚÉ ÇáÝíáã¡ åÐÇ ÃãÑ íÚÑÝå ßá ÇáãÎÑÌíä¡ áÐÇ Ýåã íÊÍßãæä ÈÇáÊÕæíÑ æ áíÓ ÕÚÈ Úáíåã Ãä íÞÊØÚæÇ ÇáÕæÑÉ ÇáÊí íÔÇåÏ ÈåÇ ÇáÈÑÇÒ


åá íÖÑ ÏÎæá ÇáÓÇÆá Çáãäæí Åáì ÇáÔÑÌ ÃËäÇÁ ÇáããÇÑÓÉ ÇáÌäÓíÉ¿:
ÇáÓÇÆá Çáãäæí æÌÏ áíäÊÞá ãä ÇáÑÌá Åáì ÇáãÑÂÉ. æ ßãÇ íÊÞÈáå ÇáãåÈá¡ íãßä ááÔÑÌ Ãä íÊÞÈáå ÈäÝÓ ÇáØÑíÞÉ. ÇáÓÇÆá Çáãäæí áíÓ ÇßËÑ ÞÐÇÑÉ ãä ÇáÈÑÇÒ. æ ÇÍÊãÇá ÇäÊÞÇá ÇáÃãÑÇÖ Úä ØÑíÞ ÇáÓÇÆá Çáãäæí åæ äÝÓå¡ ÓæÇÁ ÃßÇäÊ ÇáããÇÑÓÉ Úä ØÑíÞ ÇáãåÈá Çã Úä ØÑíÞ ÇáÔÑÌ.

åá íãßä Ãä íÍÕá ÇáÍãá ÈÇáããÇÑÓÉ ÇáÌäÓíÉ Úä ØÑíÞ ÇáÔÑÌ¿:
áÇ íÍÕá ÇáÍãá Óæì ÈãáÇãÓÉ ÇáÓÇÆá Çáãäæí áãÎÇØ ÚäÞ ÇáÑÍã.
ÇáÅãßÇäíÉ ÇáæÍíÏÉ áÍÕæá ÇáÍãá ÃËäÇÁ ÇáããÇÑÓÉ ÇáÌäÓíÉ ÇáÔÑÌíÉ åí Ãä íÓíá ÇáÓÇÆá ÇáÐí ÞÐÝ ÈÇáÔÑÌÜ Ãä íÓíá Úáì ÇáÝÑÌ¡ æ Ãä íßæä ãÎÇØ ÚäÞ ÇáÑÍã íãØ áÏÑÌÉ æÕá ÈåÇ Åáì ÝÊÍÉ ÇáÝÑÌ... åÐÇ íÚäí¡ Ãä ÇÍÊãÇá ÍÕæá ÇáÍãá ÈÇáããÇÑÓÉ ÇáÔÑÌíÉ åæ ÔÈå ãÓÊÍíá.

åá ÊÊÃÐì ãÚÕÑÉ ÇáÔÑÌ ÈÇáããÇÑÓÉ ÇáÌäÓíÉ¿:
ãÚÕÑÇÊ ÇáÔÑÌ åí ÇáÚÖáÇÊ ÇáÊí ÊÛáÞ ÝÊÍÉ ÇáÔÑÌ æ ÊãäÚ ãä ÎÑæÌ ÇáÈÑÇÒ æ ÇáÛÇÒÇÊ. ÊÊæÖÚ åÐå ÇáãÚÕÑÇÊ Úáì ÝÊÍÉ ÇáÔÑÌ. Ãí ÃäåÇ åí ÇáãäØÞÉ ÇáÖíÞÉ ãä åÐå ÇáÝÊÍÉ. ÎáÝåÇ íæÌÏ ÇáãÓÊÞíã. æ åæ íÞÈá ÇáÊæÓÚ ÈÓåæáÉ. æ íãÊáà ÈÇáÈÑÇÒ Ü ÈÔßá ÎÇÕ ÈÍÇáÉ ÇáÅãÓÇß Ïæä Ãä íÊÃÐì Óæì äÇÏÑÇ.

åÐå ÇáãÚÕÑÇÊ Ü æ åí ÚÖáÇÊ ÍáÞíÉ ÇáÔßá. ÊäÝÊÍ ÅÑÇÏíÇ ÃËäÇÁ ÚãáíÉ ÇáÊÈÑÒ.

ÅÏÎÇá ÔíÁ ÈÇáÞæÉ Åáì ÇáÔÑÌ æ ÚäÏãÇ ÊÞÇæã åÐå ÇáÚÖáÇÊ ÚãáíÉ ÇáÅÏÎÇá ÞÏ íÓÈÈ ÊÎÑÈåÇ æ ÊãÒÞåÇ æ íÕÇÈ ÇáÔÎÕ ÈÓáá ÈÇáÈÑÇÒ ÇáÐí íÕÈÍ íÎÑÌ Ïæä ÅãßÇäíÉ ÇáÓíØÑÉ Úáíå
... íáÇÍÙ Ãä ÃÛáÈ ÃÒíÇÊ ÇáãÚÕÑÉ ÇáÔÑÌíÉ ÊÍÏË Úä ÇáäÓÇÁ ÇááæÇÊí ÃÑÛãä Úáì åÐå ÇáããÇÑÓÉ. "ÃÛÊÕÇÈ" æ áÇ ääÓì Ãä ÝÊÍÉ ÇáÔÑÌ íãßäåÇ Ãä ÊÊÓÚ Çáì ãÇíÞÑÈ 4 Óã ßÞØÑ Ïæä Ãä ÊÊÃÐøì ÍßãÇ. æ áÇ ääÓì Ãä ÇáÈÑÇÒ ÇáÞÇÓí ÇáÐí íÎÑÌ ÈÍÇáÉ ÇáÅãÓÇß ÞÏ íÕá ÈÞØÑå áÞØÑ ÇáÞÖíÈ.

ÇáÛÇáÈíÉ ÇáÚÙãì ãä ÃÒíÇÊ ÇáãÚÕÑÇÊ ÇáÔÑÌíÉ ÊäÌã Úä ÇáæáÇÏÇÊ...áÇ Úä ÇáÅÊíÇä ãä ÇáÏÈÑ.

åá íÊæÓÚ ÇáÔÑÌ ÈÓÈÈ ÇáÃÊíÇä ãä ÇáÏÈÑ:
ãÚÕÑÇÊ ÇáÔÑÌ ÇáÊí ÊÛáÞ ÇáÝÊÍÉ ÇáØÈíÚíÉ ÞÇÈáÉ ááÊãØØ æ ááÊæÓÚ Ïæä Ãä ÊÊãÒÞ. Ãä ÊæÓÚÊ ÈÑÞÉ íãßäåÇ Ãä ÊÓÊÚíÏ ÍÇáÊåÇ ÇáÃæáíÉ ÈÓåæáÉ. íäÕÍ ÇáÃÔÎÇÕ ÇáÑÇÛÈíä ÈåÐå ÇáããÇÑÓÉ Ãä íáÌÆæÇ Åáì ÇáÑÞÉ æ ÇáÊÏÑíÌ ÈÊæÓíÚ ÇáÝÊÍÉ. Ãæ áÇÓÊÚãÇá ÇáãÒáÞÇÊ ÇáÊí ÊÐæÈ ÈÇáãÇÁ.

åá íÊÈÏá Ôßá ÇáÔÑÌ ÈÇáããÇÑÓÉ ÇáÌäÓíÉ¿:
íÓÊÚãá ÇáÅäÓÇä ÝÊÍÉ ÔÑÌå ÈÔßá íæãí¡ ßãÇ ÊÊÃËÑ åÐå ÇáÝÊÍÉ ÈÇáßËíÑ ãä ÇáÇÖØÑÇÈÇÊ ÇáåÖãíÉ¡ ãä ÅãÓÇß æ ÅÓåÇá. æ íÍÏË ÈåÇ ÇáÚÏíÏ ãä ÇáÃãÑÇÖ¡ ãËá ÇáÔÞ ÇáÔÑÌí æ ÇáÈæÇÓíÑ. æ ÊÕÇÈ ÈÇáÌÑÇËíã æ ÇáØÝíáíÇÊ Ü ÏæÏ Ü æ ÇáÝíÑæÓÇÊ..

ßá åÐå ÇáÃãÑÇÖ áÇ ÚáÇÞÉ áåÇ ÈããÇÑÓÉ ÇáÌäÓ ÇáÔÑÌí¡ æ ÞÏ ÊÕíÈ Ãí ÔÎÕ ßÇä.

ÍÊì Çäå íæÌÏ ÇÎÊÕÇÕ ØÈí ãÊßÇãá ÇÓãå ÃãÑÇÖ ÇáÔÑÌ Proctologie ÇáÃËÑ ÇáÐí ÞÏ ÊÊÑßå ÇáããÇÑÓÉ ÇáÌäÓíÉ Úáì ÇáÔÑÌ ÖÆíá ÌÏÇ áÇ íÔßá äÞØÉ ÈÈÍÑ ÇáãÔÇßá ÇáÕÍíÉ ÇáÊí ÞÏ ÊØÑà Úáì åÐÇ ÇáãßÇä ãä ÇáÌÓã.

ããÇÑÓÉ ÇáÌäÓ ÇáÔÑÌí¡ ÈÑÞÉ æ äÚæãÉ æ ÈÅÑÇÏÉ ÇáÔÎÕ áÇ ÊÓÈÈ Ãí ÑÖ¡ æ ÈÇáÊÇáí áÇ ÊÈÏá ãä Ôßá ÇáãÚÕÑÉ æ ãä Ôßá ÝÊÍÉ ÇáÔÑÌ. áÇ ääÓì¡ Ãä ÞØÑ ÞÖíÈ ÇáÑÌá¡ ÞÏ íÚÇÏá ÞØÑ ÇáÈÑÇÒ ÇáÐí íÎÑÌ ÈÍÇáÉ ÇáÅãÓÇß. æ ãÚÕÑÉ ÇáÔÑÌ ÊäÝÊÍ áÎÑæÌ ÇáÈÑÇÒ ÈäÝÓ ÇáÔßá ÇáÊí íãßä Èå ÝÊÍåÇ áÏÎæá ÇáÞÖíÈ¡ Ëã ÊäÛáÞ ÈÚÏ Ðáß áßæäåÇ ÚÖáÉ ÞÇÈáÉ ááãØ.

æ ÈÇáÊÇáí¡ ÝÃä ÇáããÇÑÓÉ ÇáÌäÓíÉ ÇáÊí áÇ ÊÌÑÍ ÇáÔÑÌ áÇ ÊÊÑß Ãí ÇËÑ. æ áÇ íãßä ÝíãÇ ÈÚÏ Ãä äÚÑÝ ÇáÔÎÕ ÇáÐí ãÇÑÓ ÇáÌäÓ ÇáÔÑÌí ÈãÌÑÏ ÇáäÙÑ Åáì Ôßá ÇáÝÊÍÉ.
ÍÊì áæ ÍÕá æ ÌÑÍÊ ÇáããÇÑÓÉ ÇáÌäÓíÉ ÝÊÍÉ ÇáÔÑÌ¡ íãßä ááÌÑÍ Ãä íáÊÃã ßãÇ íáÊÃã ÌÑÍ ÇáÔÞ ÇáÔÑÌí¡ Ãæ ÇáÌÑÍ ÇáäÇÌã Úä ÇáÍßÉ ÈÓÈÈ ÇáØÝíáíÇÊ æ ÇáÏæÏ. æ ÌÑÍ ÇáÈæÇÓíÑ.

ãÙåÑ åÐå ÇáÝÊÍÉ ÞÏ íÊÈÏá áÃÓÈÇÈ ÚÏíÏÉ. áÇ íãßä ÇáÞæá ÈÍÇáÉ ÊÈÏá åÐÇ ÇáÔßá Ãä ÓÈÈå íÞÊÕÑ Úáì ããÇÑÓÉ ÇáÌäÓ ÇáÔÑÌí

åá íÊÈÏá áæä ÇáÔÑÌ ÈÇáããÇÑÓÉ ÇáÌäÓíÉ¿
ÇáÌæÇÈ ÈÇáäÝí¡ ÇÕØÈÇÛ ÌáÏ ÇáãäØÞÉ ÈÇááæä ÇáÛÇãÞ áå ãÄåÈÇÊ æÑÇËíÉ æ áÇ ÚáÇÞÉ áå ÈÇáããÇÑÓÉ ÇáÌäÓíÉ. æ ãä ÇáØÈíÚí Çä Êßæä ÝÊÍÉ ÇáÔÑÌ ÐÇÊ áæä ÇÛãÞ ãä ÇáãÍíØ¡

ÓÄÇá ãßÑÑ: ÚáÇãÇÊ ÇáããÇÑÓÉ ÇáÌäÓíÉ ÇáÔÑÌíÉ

åá íãßä ÇßÊÔÇÝ Ãæ ãÚÑÝÉ ÇáããÇÑÓÉ ÇáÌäÓíÉ¿:
íÑÏäÇ ÇáÚÏíÏ ãä ÇáÊÓÇÄáÇÊ Íæá ÅãßÇäíÉ ÇßÊÔÇÝ ÇáããÇÑÓÉ ÇáÌäÓíÉ Úä ØÑíÞ ÇáÔÑÌ
ÇáßËíÑ ãä ÇáÞÑÇÁ ÇáãÕÑííä íÊÎæÝæä ãä åÐÇ ÇáÃãÑ áÏì ÝÍÕ ÇáÏÎæá ÈÇáÌíÔ
æ ÇáÚÏíÏ ãä ÇáÑÌÇá íÑíÏ ÇáÇÓÊÚáÇã Úä ÓæÇÈÞ ÇáããÇÑÓÇÊ ÇáÌäÓíÉ ÚäÏ ÇáÒæÌÇÊ
ßãÇ ÔÑÍäÇ ÃÚáÇå¡ ãä ÇáäÇÏÑ Ãä ÊÊÑß ÇáããÇÑÓÉ ÇáÌäÓíÉ ÇËÑ. ÝãÚÕÑÉ ÇáÔÑÌ åí ÚÖáÉ ÊäÝÊÍ ÚäÏãÇ ÊÑÊÎí æ ÊÛáÞ ÚäÏãÇ ÊäÔÏ¡ æ ÈÝÖá åÐÇ ÇáÅÛáÇÞ¡ íÊæÞÝ ÇáÈÑÇÒ æ ÇáÛÇÒÇÊ Úä ÇáÎÑæÌ ÈÔßá ÛíÑ ÅÑÇÏí. ÈÚÈÇÑÉ ÃÎÑì¡ ßá ãä áÇ íÚÇäí ãä ÇáÎÑæÌ ÇáÚÝæí ááÈÑÇÒ Ãæ ÚÏã ÇáãÞÏÑÉ ÇáßáíÉ Úáì ÍÈÓ ÇáÛÇÒÇÊ¡ ÝåÐÇ íÚäí Çä ãÚÕÑÉ ÔÑÌå ÓáíãÉ.
åÐå ÇáãÚÕÑÉ ÈÇÑÊÎÇÆåÇ ÊÝÊÍ ÇáÔÑÌ ããÇ íÓãÍ ÈÎÑæÌ ÇáÈÑÇÒ ÇáÐí ÞÏ íÕá ÈÞØÑå Åáì ÞØÑ ÇáÞÖíÈ.
æ ÈÇáÊÇáí¡ íãßä Ãä ÊÍÕá ÇáããÇÑÓÉ ÇáÌäÓíÉ ÇáÔÑÌíÉ ÈÏæä Ãä ÊæÓÚ ÝÊÍÉ ÇáÔÑÌ¡ æ ÚäÏãÇ áÇ íÞÇæã ÇáÔÎÕ¡ áÇ íÍÕá Ãí ÖÑÑ ÈÇáÚÖáÇÊ.

ÇáÍÇáÇÊ ÇáæÍíÏÉ ÇáÊí ÊÊÑß ÇáããÇÑÓÉ ÇáÌäÓíÉ ÇËÑ¡ åí ÚäÏãÇ ÊÍÕá ÇáÚÏæì ÈÇáÃãÑÇÖ ÇáÌäÓíÉ ãËá ÇáßæäÏíáæã¡ ÇßÊÔÇÝ åÐÇ ÇáãÑÖ Íæá ÝÊÍÉ ÇáÔÑÌ íÄßÏ ÇáããÇÑÓÉ ÇáÌäÓíÉ¡ ÝÞØ ÚäÏ ÇáãÕÇÈíä Èå.

ÇáÍÇáÉ ÇáËÇäíÉ åí ÚäÏãÇ íÞÇæã ÇáÔÎÕ ÇáÅíáÇÌ ÇáÔÑÌí æ ÊÍÕá ÊãÒÞÇÊ¡ íãßä ÇáÔß ÈÇáÇãÑ. ÚáãÇ Ãä ÊãÒÞ ÇáãÚÕÑÉ ÞÏ íÍÕá ÃíÖÇ Ïæä ããÇÑÓÉ ÌäÓíÉ¡ ãËáÇ ÈÍÇáÉ ÇáÅãÓÇß¡ Ãæ ÚäÏ ÇáæáÇÏÉ¡ æ ÞÏ íÕÚÈ ÊãííÒ ÇáÔÞ ÇáäÇÊÌ Úä ÊãÒÞ Úä ÇáÔÞ ÇáÔÑÌí¡ åæ ãÑÖ áÇ ÚáÇÞÉ áå ÈÇáããÇÑÓÉ ÇáÌäÓíÉ ÇáÔÑÌíÉ


ãä äÇÍíÉ ÇááÐÉ æ ÇáãÊÚÉ ÇáÌäÓíÉ:
íÈÏæ ãä ÇÓÊÌæÇÈ ããÇÑÓÇÊ ÇáÅÊíÇä ãä ÇáÏÈÑ ÈÑÛÈÊåä¡ Ãäåä íÊãÊÚä ÈåÐå ÇáããÇÑÓÉ æ íØÇáÈä ÈåÇ.

ÈÇáÝÚá ÇáäåÇíÇÊ ÇáÚÕÈÉ ÇáÍÓíÉ æ áÇ ÊæÌÏ ÈäÝÓ ÇáßãíÉ ÈÇáÔÑÌ. æ áßäåÇ áíÓÊ ãÚÏæãÉ. Ãí Çä ááÔÑÌ äåÇíÇÊå ÇáÚÕÈíÉ. æ áßä åÐÇ áÇ íãßäå Ãä íÈÑåä ÍßãÇ ÈÃä ÇáäÓÇÁ áÇ íÊãÊÚä ÈåÐå ÇáããÇÑÓÉ. ÑÈãÇ áÃä ÇáãÊÚÉ ÇáäÇÌãÉ Úä ÇáÅíáÇÌ áÇ ÊÊæÞÝ Úáì ÇáãáÇãÓÉ. Èá ÊáÚÈ ÚÖáÇÊ ÇáÚÌÇä ÏæÑÇ ßÈíÑÇ. ...

ÇáãÊÚÉ åí ÃãæÑ ÔÎÕíÉ áÇ ÊÍÏÏåÇ æ áÇ ÊÞÑÑåÇ ßÊÈ ÇáÊÔÑíÍ æ ÇáÝíÒæáæÌíÇ.æ áÇ ÇáãÚÇííÑ ÇáÏíäíÉ æ ÇáÇÌÊãÇÚíÉ¡ æ áÇ ÊÞÇÑä ÈÇáÊÕÑÝÇÊ ÇáÍíæÇäíÉ æ áÇ ÊÚÊãÏ ÝÞØ Úáì ÇáäåÇíÇÊ ÇáÍÓíÉ ÇáãæÌæÏÉ ÈÝÑÌ æ ãåÈá ÇáãÑÂÉ.

æ áßæä ÇáäÓÇÁ áÇ íÔÚÑä ÈÇááÐÉ ÃËäÇÁ ÇáÊÈÑÒ áÇ íÚäí Ãäåä áä íÔÚÑä ÈåÇ ÃËäÇÁ ÇáÌãÇÚ.. æ äÝÓ ÇáÔÆ ßá ÃíáÇÌ ÈÇáãåÈá áÇ íÚäí áÐÉ ÌäÓíÉ .. ãËá ÃíáÇÌ ÇáÊÇãÈÇßÓ Ãæ ÇÕÇÈÚ ÇáØÈíÈ ÃæÇáØÈíÈÉ ÇáÝÇÍÕÉ áä íÍÑÖ ÍßãÇ ÇáÑÛÈÉ ÇáÌäÓíÉ . æ ßÐáß ÝÃä ãáÇãÓÉ ÇáãáÇÈÓ ÇáÏÇÎáíÉ ááÝÑÌ æ ÇáÈÙÑ áä ÊÍÑøÖ ßá ãÑÉ ÇáÑÛÈÉ ÇáÌäÓíÉ.

ÇáÑÛÈÉ ÇáÌäÓíÉ áíÓÊ ãÌÑÏ ÇÍÊßÇá æ ããáÇãÓÉ æ ÇíáÇÌ¡ Èá åí ãÌãæÚÉ ßÈíÑÉ ãä ÇáãÔÇÚÑ ÇáãÊÈÇÏáÉ æ ÇáÊí íÑÇÝÞåÇ ÇáÚÏíÏ ãä ÇáãÏÇÚÈÇÊ æ ÇáÖã æ ÇáÞÈáÇÊ.

ÑÛã ÇáÞáøÉ ÇáäÓÈíÉ áããÇÑÓí ÇáÅíáÇÌ ãä ÇáÏÈÑ. áÇ íãßä Ãä äÕÏÞ ÈÃä ãáÇííä ÇáäÓÇÁ ÇááæÇÊí íÊÞÈáä åÐå ÇáããÇÑÓÉ¡ íÊÞÈáäåÇ ÝÞØ ÃßÑÇãÇ áÐßæÑåä¡ ..
æ äÌÏ ÈÇáÍíÇÉ ÇáÚãáíÉ äÓÇÁ "ãÊØæÑÇÊ" ßËíÑÇ ÇÌÊãÇÚíÇ æ ãåäíÇ. ãÏíÑÇÊ æ ãÏÑøÓÇÊ¡ ÕÑÍä ÈããÇÑÓÊåä ÇáÔÑÌíÉ¡ æ ÇáåÏÝ ßÇä ÇáÑÛÈÉ ÇáÌäÓíÉ. æ Ïæä Ãä ÊÊÑÇÝÞ åÐå ÇáããÇÑÓÇÊ ãÚ Ãí ÖÑÑ ÈÇáãÚÕÑÇÊ ÇáÔÑÌíÉ....

æ áÇ ääÓì ãáÇííä ÇááæØííä ÇáÐí ÊÞæã ãÊÚÊåã ÈÔßá ÃÓÇÓí Úáì ÃíáÇÌ ÞÖíÈ ÔÑíßã ÈÔÑÌåã.

äÐßÑ åäÇ ÈÇä ÇáÏíÇäÉ ÇáÅÓáÇãíÉ ÞÏ ÃÎÐÊ ãæÞÝ ÕÇÑã ÊÌÇå ããÇÑÓÉ ÇááæÇØ æ ÍÑãÊå.

ãÑæÑÇ Úáì åÐå ÇáäÞØÉ äÐßøÑ ÈÃä ÃäÊÔÇÑ ÇáÃãÑÇÖ ÇáãäÊÞáÉ ÌäÓíÇ ÚäÏ ÇááæØíä áÇ íÓÈÈå ÇáÅíáÇÌ ÈÍÏ ÐÇÊå¡ æ ÃäãÇ ãÓÈÈå ÇáÃßÈÑ åæ ÊÚÏÏ æ ÊÛíøÑ ÇáÔÑßÇÁ ÇáÌäÓííä. ÝíÑæÓÉ ÇáÅíÏÒ ÊÊæÇÌÏ ÈÇáãÝÑÒÇÊ ÇáãåÈáíÉ ÃßËÑ ãä ÊæÇÌÏåÇ ÈÇáÈÑÇÒ. ÃßÈÑ ãÕÏÑ ááÚÏæì ÇáÜÜÜÌäÜÜÜÓíÉ ÚäÏ ÇáãÑÂÉ åí ãÝÑÒÇÊåÇ ÇáãåÈáíÉ æ ÚäÏ ÇáÑÌá ãäíå¡ æ ÈÇáÊÇáí ÝáÇ ÝÑÞ ÈÃäÊÔÇÑ ãÑÖ ÇáÅíÏÒ Èíä ÇáããÇÑÓÉ ÇáÌäÓíÉ ÇáãåÈáíÉ æ ÇáããÇÑÓÉ ÇáÔÑÌíÉ. ÑÈãÇ ÊáÚÈ ÇáããÇÑÓÉ ÇáÔÑÌíÉ ÏæÑ ÓáÈí ÈäÞá ÇáÚÏæì ÈÓÈÈ ÇáÌÑæÍ ÇáãÌåÑíÉ äÊíÌÉ ÃíáÇÌ ÇáÞÖíÈ ÈÔÑÌ ÖíÞ.

ÈÇáäÓÈÉ áÃáã ÇáÅíáÇÌ ... ÓÈÈå ÇáÎæÝ æ ÇáÊÔäÌ ÇáÚÖáí... ÊæÓíÚ ãÚÕÑÉ ÇáÔÑÌ ÛíÑ ãÄáã Ãä áã ÊÊÏÎá ÃÑÇÏÉ ÇáÅäÓÇä ÈÚãáíÉ ãÚÇßÓÉ ÊÞÇæã åÐÇ ÇáÊæÓíÚ. .. ãä íÕÇÈ ÈÇáÅãÓÇß¡ ÚäÏãÇ íÎÑÌ ÇáÈÑÇÒ ÇáÕáÈ ÇáÐí ÞÏ íÕá ÈÞØÑå Çáì 3 Ü 4 Óã íÑíÍ ÈÎÑæÌå ÃßËÑ ãä Ãä íÄáã...
ÚäÏ ÇáÎæÝ¡ ÇáÃíáÇÌ ÇáãåÈáí ÞÏ íÕÈÍ ÃíÖÇ ãÄáã. áÃä ÓÈÈ ÇáÃáã åæ ÊÔäÌ ÇáÚÖáÇÊ ÇáãåÈáíÉ. æÇáÔßæì ãä Ãáã ÇáÌãÇÚ Ü ÚäÏ ÇáÅíáÇÌ ÇáãåÈáí Ü áíÓÊ ÈÇáÃãÑ ÇáäÇÏÑ.

ÈÇáÎÊÇã ... åá ÖÑÑ ÔíÁ ãÇ íÍÝÒ Åáì ÇáÇÓÊÛäÇÁ Úäå¿ ãáÇííä ÇáÃãæÑ äÞæã ÈåÇ ÈÍíÇÊäÇ ÇáíæãíÉ æ äÍä äÚÑÝ ÈÃÖÑÇÑåÇ ãä ÏÎÇä æ ßÍæá æ ÔÏÉ æ ÈÏÇäÉ ... ßáäÇ íÚÑÝ ÖÑÑ ÇáÓÑÚÉ ÈÇáÞíÇÏÉ æ ÏæÑåÇ ßÓÈÈ áÚÏÏ ßÈíÑ ãä ÇáæÝíÇÊ ÈÍæÇÏË ÇáØÑÞ.
ÇáÍãá æ ÇáæáÇÏÇÊ ÞÏ ÊÊÑÇÝÞ ãÚ ÇáÚÏíÏ ãä ÇáÃÖÑÇÑ æ ÇáãÔÇßá.. æ áßä åÐÇ áíÓ ãä ãÈÑÑ áÇÓÊÛäÇÁ Úä ÇáÌäÓ.


ßáÇãí åÐÇ ÃÑÌæÇ Ã áÇ íÚÊÈÑå ÇáÞÇÑÆ Ãäå ÊÍÑíÖ Úáì ÇáÅÊíÇä ãä ÇáÏÈÑ.
ÝÇáããÇÑÓÉ ÇáÌäÓíÉ ÇáÜ "ØÈíÚíÉ"¡ ÊÈÞì åí ÇáÃÝÖá æ ÇáÊí íÊãÊÚ ÈåÇ æ íãÇÑÓåÇ ÇáÛÇáÈíÉ ãä ÇáÈÔÑ.

åá Úáì ÇáãÑÃÉ Ãä ÊÊÞÈá ÇáÃÊíÇä ãä ÇáÏÈÑ ÑÛãÇ ÚäåÇ¿:
ÇáÅÊíÇä ãä ÇáÏÈÑ Ïæä ÑÛÈÉ ãä ÇáãÑÂÉ åæ ÇÛÊÕÇÈ. æ ÇáÇÛÊÕÇÈ åæ ããÇÑÓÉ ÇáÌäÓ Ïæä ÑÛÈÉ ãä ÇáÔÑíß ÇáËÇäí æ ÈÛÖ ÇáäÙÑ Úä ÇáÝÊÍÉ ÇáãÓÊÚãáÉ.

åá ÇáÅÊíÇä ãä ÇáÏÈÑ åæ ÃãÑ ØÈíÚí¿¿:
. ãÚíÇÑ ãÇ åæ ØÈíÚí åæ äÞÇÔ ÃÎÑ æ ÎÇÕÉ ÚäÏãÇ íÊÚáÞ ÇáÃãÑ ÈÇáÑÛÈÉ ÇáÌäÓíÉ ÇáÊí ÊÍíØåÇ ÇáÚÏíÏ ãä ÇáÃãæÑ ÇáÔÎÕíÉ.
>>> ÇáØÈíÚí ÈÇáÌäÓÇäíÉ ÇáÃäÓÇäíÉ
íÍÊÌ ãä áÇ íÍÈ åÐå ÇáããÇÑÓÉ¡ ÈÃä åÏÝ ÇáÌäÓ åæ ÇáÎÕæÈÉ¡ æ ÇáÎÕæÈÉ áÇ ÊÊã Úä ØÑíÞ ÇáããÇÑÓÉ ÇáÌäÓíÉ.
æ íÍÊÌ ãä íÍÈ åÐå ÇáããÇÑÓÉ¡ ÈÃä åÏÝ ÇáÌäÓ åæ ÇáãÊÚÉ¡ æ áÇ íãÇäÚæä ãä ããÇÑÓÉ ÇáÌäÓ Úä ØÑíÞ ÇáÔÑÌ¡ ØÇáãÇ Çäå íÌáÈ áåã ÇáãÊÚÉ...
ÇáØÑÝ ÇáÇæá íÛÊÈÑ åÐå ÇáããÇÑÓÉ ÛíÑ ØÈíÚíÉ¡ æ ÇáÃÎÑ íÚÊÈÑåÇ ØÈíÚíÉ¡ æ ãä åäÇ ÝÃä ÊÚÑíÝ ãÇ åæ ØÈíÚíÉ¡ íÚæÏ ÞÈá ßá ÔíÁ Åáì ÇáÇÚÊÈÇÑÇÊ ÇáÔÎÕíÉ.


ãä ÇÓÆáÉ ÇáÞÑÇÁ

09 / 01 / 2008 - 392 - ÇáÓÜÜÜÄÇá:
bon jour docteur
je vous remercie bcp pour votre effort a nous aider et repondre a nos probleme..j aimerai bien si vous m expliquer les domage que peut provoquer le sex par derriere..et le sex par la bouche...et aussi si vous voulais bien me dire sin on a eu ces domage quelle et le remede..merci bcp

28 / 01 / 2008 - 455 - ÇáÓÜÜÜÄÇá:
ÇäÇ ÓÇÑå Ýì ÇáÍÞíÞì ÇäÇ ãßËæÝå æãÍÑÌå ãä ÇáßáÇã Ïå ÇäÇ ÚÑÝå Çäì ÛáØ ÈÓ ÇáÍãÏ ááå ßäÊ ÚÇíÒ ÇÊÇßÏ ãä ÍÇÌå æåæ Çäì ßäÊ Úáì ÚáÇÞå ÈÇÈä ÎÇáÊì æåæ Ýì äÝÓ ÇáÈíÊ æÈÚÏÇä ãÔ ßÇä Ýì ÍÏ Ýì ÇáÈíÊ Çáãåã ÇäÇ ÞÕÏì åæ ÇÊÚÇãá ãä ÝÊÍÊ ÇáÔÑÇÌ ãÑå æÇÍÏå æÇäÇ ãÔ ÇÚãá ßÏÇ ÎÇáÕ æÎÇíÝ íßæä ÍÕá ÍÇÌå ããßä ÊÌæÈäì ÇÑÌæß ÈÓÑÚÉ ÇäÇ ÇÓÝå áíß

07 / 02 / 2008 - 508 - ÇáÓÜÜÜÄÇá:
ÃåáÇ ÏßÊæÑ.
åá ããÇÑÓå ÇáÌäÓ ãä ÇáÎáÝ áíåÇ ÇÖÑÇÑ æáæ áíåÇ ÇÖÑÇÑ Çíå æåá áíåÇ ÚáÇÌ .¿¿¿¿¿

13 / 02 / 2008 - 543 - ÇáÓÜÜÜÄÇá:
ÃäÇ ÚäÏí ãÔßáå ãÍÑÌÉ æåí Ãääí ÊÚÑÖÊ áÅÛÊÕÇÈ ãä ÃÍÏ ÃÞÑÈÇÆí ÃßËÑ ãä ãÑå Ýåæ íÏÎá ÚÖæå ÇáÐßÑ Ýí ÔÑÌí æ íÖÚ Çáãäí ÏÇÎá ÔÑÌí æáÇ ÃÓÊØíÚ ÅÎÈÇÑ æÇáÏí ÈåÐÇ ÇáÃãÑ áÃääí ãäÍÑÌ ÌÏÇ ãä æÇáÏí áÃäåã ÓíÓÊÛÑÈæä Ãä æáÏ æÚãÑå 16 ÓäÉ íÊÚÑÖ áÅÛÊÕÇÈ æáÇ íÎÈÑ ÃÈæå íÇáÂä ÔÑÌí ÃÕÈÍ ßÈíÑ ÌÏÇ áßËÑå ÇáÅÛÊÕÇÈæÇáÂä ÔÑÌí ÃÕÈÍ ßÈíÑ æßíÝ íÕÛÑ

ÇáÜÜÜÜÜÑÏ: ÇáÑÏ ÈÊÇÑíÎ : 13 / 02 / 2008
Ãä ßäÊ ÞÏ ÃÑÛãÊ Úáì åÐå ÇáããÇÑÓÉ íÌÈ Ãä áÇ ÊÓßÊ ÚäåÇ.
íÌÈ Ãä Êßæä ÔÌÇÚÇ æ ÊæÇÌå ÇáãÔßáÉ ÞÈá Ãä ÊÎáÝ Úáíß ËÞáÇ äÝÓíÇ áßæäß ÊÍÈÓ Úáì äÝÓß.
áÇ ÊÊÕæÑ Ãä æÇáÏß ÓíÚÇÞÈß¡ ÝÇáÐäÈ áíÓ ÐäÈß Ãä ßÇä ÞÏ ÛÑÑ Èß Ãæ ÃÌÈÑß Úáì åÐå ÇáããÇÑÓÉ. ÃÊÕæÑ ÈÔÚæÑ ÇáÃÈæÉ Ãäå ÓíÞÝ ÌäÈß æ íÓÇÚÏß
ãÇ íÛáÞ ÇáÔÑÌ åí ãÌãæÚÉ ãÚÕÑÇÊ¡ Ãí ÚÖáÇÊ. íãßä áåÐå ÇáÚÖáÇÊ Ãä ÊÊÞæì æ ÊäÔÏ ÈÇáÊãÑíä.
ÈÇáäÇÏÑ ÌÏÇ ãÇ íÊØáÈ ÇáÃãÑ ÚáÇÌ ÌÑÇÍí ÚäÏãÇ Êßæä ÃÐíÉ åÐå ÇáãÚÕÑÇÊ ßÈíÑÉ.


11 / 04 / 2008 - 785 - ÇáÓÜÜÜÄÇá:
ØÈíÈ ÇáæíÈ ÇáãÍÊÑã ÇäÇ áí ÕÏíÞ æÚäÏå ÓÄÇá æåæ Çäå íÏÎá Ýí ÝÊÍÊ ÔÑÌå ÈÚÖ ÇáÇÔíÇÁ ÇáÊí íÌÏ ÝíåÇ ÇáãÊÚå ßÈÚÖ ÇáÇÔíÇÁ ÇáÈáÓÊíßíå æåæ áíÓ ÈÔÇÐ ÇáÓÄÇá íÇÏßÊæÑ åá Ýí Ðáß ÖÑÑ Úáíå Çã áÇ

ÇáÜÜÜÜÜÑÏ: ÇáÑÏ ÈÊÇÑíÎ : 14 / 04 / 2008
Ãä ßÇä íÑÇÚí ÔÑæØ ÇáäÙÇÝÉ æ ãÚ ÇÓÊÚãÇá ãæÇÏ ãÒáÞÉ ÈÍíË áÇ íÄÐí ÇáãÚÕÑÇÊ. ÝáÇ ÖÑÑ
íÌÈ ÃíÖÇ ãÑÇÚÇÉ ÍÌã ãÇ íÏÎá ááÔÑÌ. æ Ãä íÈÞì ÞÓãÇ ãäå ÈÇáÎÇÑÌ áíÓåá ÇäÊÒÇÚå.


14 / 04 / 2008 - 799 - ÇáÓÜÜÜÄÇá:
ØÈíÈ ÇáæÈ ãÚ ÇÍÊÑÇãí æÊÞÏíÑí æÔßÑí áß Úáì ÇÌÇÈÊß Úáì ÓÄÇáí ÇÑÏÊ Çä ÇÓÊæÖÍ ãÇ ÇáãÑÇÏ ÈÇáãÚÕÑÇÊ Ýí ÇáÔÑÌ æåá åäÇß ãÓÇÝÉ ãÍÏÏå ÈÇáäÓÈÉ ááÇÏÎÇá áãÇ ÈÚÏ ÝÊÍÉ ÇáÔÑÌ ãä Çí ÚÖæ ÎÇÑÌí ÈáÓÊíßí Çí ÛíÑ ÇáÐßÑ æåá ßá ãÇ ßÈÑ ÑÃÓ ÇáÚÖæ íÄËÑ Úáì ÝÊÍÉ ÇáÔÑÌ æáß ÎÇáÕ ÇáÔßÑ

ÇáÜÜÜÜÜÑÏ: ÇáÑÏ ÈÊÇÑíÎ : 17 / 04 / 2008
ÃäÙÑ ÃÚáÇå ÓÄÇá ãÇ åí ãÚÕÑÇÊ ÇáÔÑÌ


ÊÚáíÞ ÑÞã ( 6 )
ÇÓÜãÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜß ÃÍãÏ
ÇáÏæáÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÉ ÓæÑíÇ
ÇáãæÖÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜæÚ ÛÑíÈ ÃãÑß íÇ ÏßÊæÑ ÇÏÇ ßäÊ ÏßÊæÑ

ÇáÑÏ
ÃäÊ ÊÞÑÝ ãäå¡ æ ÃäÇ ÃíÖÇ ÃÞÑÝ ãäå ßËíÑÇ æ áÇ ÇÓÊÓíÛå¡ ØãÆä ÈÇáß.
æ áßä ãáÇííä ÇáÈÔÑ ÊÓÊÓíÛå æ ÊØáÈå.
áßá ÅäÓÇä ÑÃíå ÇáÔÎÕí. æ áÇ íãßä Ãä äÚãã ÇáÑÃí ÇáÔÎÕí Úáì ÇáÌãíÚ æ áÇ Ãä äÌÚáå ÞÇÚÏÉ ÚÇãÉ.
ÇáÓÄÇá ÇáãØÑæÍ åá íÖÑ Ãã áÇ¡ áã íÓÃáæäí åá ÊÍÈå æ ÊÓÊÓíÛå Ãã áÇ.

æ áã ÃÞÕÑ ÈÐßÑ ÃÖÑÇÑå ÅÐ ßÊÈÊ ÃÚáÇå : íÞÇá Ãä ÇÍÊãÇá ÇäÊÞÇá ÇáÃãÑÇÖ ÇáãÚÏíÉ íÊÊÖÇÚÝ 3 ãÑÇÊ ÈÇáãÞÇÑäÉ ãä ÇÍÊãÇá ÇäÊÞÇáåÇ Úä ØÑíÞ ÇáãåÈá...

ÃÚØíÊ ÌæÇÈ ãÌÑÏ Ïæä Ãä ÃãÏÍ Èå æ Ïæä Ãä ÃÐãå æ Ïæä Ãä ÃÔÌÚ Úáíå¡ æ ÃÐßÑ ÈÃä ÇáããÇÑÓÉ ÇáÌäÓíÉ Úä ØÑíÞ ÇáãåÈá ÊÈÞì åí ÇáÃßËÑ ÇäÊÔÇÑÇ æ ÇáÊí íÊãÊÚ ÈåÇ ÛÇáÈíÉ ÇáÈÔÑ.


26 / 10 / 2008 - 1916 - ÇáÓÜÜÜÄÇá:
ãÑÍÈÇ
ÇäÇ ãÊÒæÌÉ æááÇÓÝ ÒæÌí íÍÈ Çä íÏÎá ÚÖæå ÈÔÑÌí æåÐÇ ãÇ íÓÈÈ áí ÇáÇáÇã æÇáÊí ÊÓÊãÑ áíæãíä ãÚ Çääí ÇÓÊÎÏã ÇáãÒáÞÇÊ æÇáßÑíãÇÊ
æáßä áíÓÊ åäÇ ÇáãÔßáÉ Ýí ÇáÝÊÑÉ ÇáÇÎíÑÉ ÙåÑÊ Íæá ÇáÔÑÌ æÏÇÎáå ÒæÇÆÏ áÍãíÉ Èáæä ÒåÑí æÝíåÇ ÎØæØ ÈíÖÇ
Êæáãäí ÈÚÏ ÇáÎÑæÌ æÊÓÈÈ ÇáäÒÝ ÚäÏ ÇÏÎÇá ÇáÚÖæ
æÞÏ ÇÓÊÎÏãÊ ÏæÇ ÇáÈæÇÓíÑ ÍÈÈ æßÑíã áãÏÉ ÇÓÈæÚ Ïæä ÊÍÓä
ÇáÑÌÇÁ ÇÎÈÇÑí ãÇ íÌÈ ÝÚáæ æãÇåí åÐå ÇáÒæÇÆÏ áÇääí ÇÔÚÑ ÈåÇ ãíÊÉ æáÇ Êæáãäí ÚäÏ áãÓåÇ
æáßä ÚäÏ ÔÏåÇ Êæáãäí
ÇáÜÜÜÜÜÑÏ: ÇáÑÏ ÈÊÇÑíÎ : 28 / 11 / 2008
ÇáÌäÓ íÍÊÇÌ áÊæÇÝÞ Èíä ÇáÒæÌíä/ ßá íÑÖí ÇáÃÎÑ Öãä ÍÏæÏ ÇáÊÞÈá
íÌÈ Ãä ÊÕÇÑÍíå ÈÇáÃãÑ ááæÕæá Çáì ÇáÊæÇÝÞ ÈÍíË íÑÖì ÇáØÑÝíä Ïæä Ãä íÖÇíÞ ÃÍÏåãÇ ÇáÃÎÑ.
ÈÇáäÓÈÉ áãÇ ÊÕÝíå Íæá ÝÊÍÉ ÇáÔÑÌ. æÕÝß áÇ íßÝí ááÊÔÎíÕ/ ÞÏ íßæä ÈæÇÓíÑ æ ÞÏ íßæä ßæäÏíáæã >> ÇáÅÕÇÈÉ ÇáÊäÇÓáíÉ ÈÇáßæäÏíáæã
æ ÞÏ íßæä ÔíÁ ÃÎÑ¡ áÇ ÃÓÊØíÚ Ãä ÃÌÒã
ÇáÃÝÖá ÇÓÊÔÇÑÉ ØÈíÈ áãÚÑÝÉ ÇáÊÔÎíÕ æ ÇÚØÇÁ ÇáÚáÇÌ ÇáãáÇÆã


28 / 10 / 2008 - 1924 - ÇáÓÜÜÜÄÇá:
ÊÍíÇÊì ááÏßÊæÑ æ ÇáÓæÇá ÈÇÎÊÕÇÑ
áÞÏ ÞãÊ ÈãÇÑÓÉ ÇáÌäÓ ÇáÔÑÌì æ áíÓ ÇáÚÏíÏ ãä ÇáãÑÇÊ æ ÇËäÇÁ ÇáããÇÑÓÉ ÙåÑ ÈÚÖ ÇáÈÑÇÒ Úáì ÇáÚÖæ ÇáÊäÇÓáì ãä ÔÑÌ ÇáÓíÏÉ ÇáÊì ßäÊ ÇãÇÑÓ ãÚåÇ ÝÇÓÑÚÊ ÈÇáäÙÇÝÉ ÈÇáãÇÁ æ ÇáÕÇÈæä æ ãä åäÇ íÌì ÇáÓæÇá ãÇ åì ÇáÇÖÑÇÑ ÇáÊì ÞÏ ÊÞÚ Úáì æ Úáì ÇáÓíÏÉ æ ãä Çáããßä Çäì íæÌÏ ãÑÖ íÓÈÈ ÇáÚÞã Ïæä ÇáÙåæÑ ÇÚÑÇÖ áå æ ãÇ ÇáäÕíÍÉ ÇáÊì íÌÈ ÇÎÐåÇ .
æÔßÑÇ
ÇáÜÜÜÜÜÑÏ: ÇáÑÏ ÈÊÇÑíÎ : 01 / 12 / 2008
ÇáäÕíÍÉ ÈÃÊÈÇÚ ÞæÇÚÏ ÇáäÙÇÝÉ æ ÚÏã ÊÚÏÏ ÇáÔÑßÇÁ ÇáÌäÓííä æåÐÇ ÇáÃÎíÑ íäÞá ÇáÃãÑÇÖ ÃßËÑ ÈßËíÑ ãä ããÇÑÓÉ ÇáÌäÓ ÇáÔÑÌí


01 / 11 / 2008 - 1953 - ÇáÓÜÜÜÄÇá:
íÇ ÏßÊæÑ ÒæÌí íÑíÏ Ãä íÌÇãÚäí ãä ÇáÎáÝ æÃäÇ ÍÇãá Ýí ÇáÔåÑ ÇáÑÇÈÚ
Ýåá åÐÇ íÄÐí ÇáÌäíä æãÇ ÇáÃãÑÇÖ ÇáäÇÊÌÉ Úä Ðáß :
ÃÊãäí ÇáÑÏ ÈÃÞÑÈ æÞÊ
æÔßÑÇð
ÇáÜÜÜÜÜÑÏ: ÇáÑÏ ÈÊÇÑíÎ : 14 / 12 / 2008
ÖÑÑ ÇáÌãÇÚ ãä ÇáÎáÝ Þáíá ÚäÏãÇ íÊã ÇÊÈÇÚ ÔÑæØ ÇáäÙÇÝÉ. æ áÇ ÃËÑ áå Úáì ÇáÍãá
æ áßä ãËáå ãËá Ãí ããÇÑÓÉ ÌäÓíÉ ÊÊØáÈ ÑÖÇÁ ÇáØÑÝíä æ ÑÛÈÊåãÇ
ÇáÌäÓ Ü ÞÈá ßá ÔíÁ Ü ÈÇáÊÝÇåã æ áÇ ÈÇáÛÕÈ¡ æ Çáì áÃÕÈÍ ÇÛÊÕÇÈ


01 / 03 / 2009 - 2680 - ÇáÓÜÜÜÄÇá:
ÚÒíÒí ÇáÏßÊæÑ :
áÏí ÈÚÖ ÇáÃÓÆáÉ :
1- ÒæÌÊí ÊØáÈ ãäí ããÇÑÓÉ ÇáÌäÓ ÇáÔÑÌí ãÚåÇ æÊÞæá áí ÇäåÇ ÊÑíÏ Ðáß ÈÑÛÈÉ ÌÇãÍÉ áíÓ áÏí ãÇ íãäÚ ÛíÑ ÇäåÇ ãÕÇÈÉ ÈÇáÈæÇÓíÑ æÇÎÇÝ Çä ÇÓÈÈ áåÇ ãÔÇßá ãä ÌÑÇÁ Ðáß Ýåá åÐå ÇáããÇÑÓÉ ÊÄÏí áÅÐÇÆåÇ ¿ æåá ÊäÕÍ ÈÇÓÊÚãÇá ãÒáÞÇÊ ææÇÞí ãÚ ÇáäÖÇÝÉ ÇáßÇãáÉ ÇËäÇÁ ÇáããÇÑÓÉ ÇÐßÑ áí äæÚÇ ãä åÐå ÇáãÒáÞÇÊ ¿æåá íãßä Çä ÊÊã åÐå ÇáããÇÑÓÉ ÈÏæä æÇÞ ¿ æãÇ ÇáÐí íãßä Çä íÍÏË ÇÐÇ ÍÏË äÒÝ ÇËäÇÁåÇ ¿
2- íÞæáæä Çä ÇáØÑÝ ÇáÐí íÑÛÈ Ýí åÐå ÇáããÇÑÓÉ íÚäí ÏáíáÇ ÞæíÇ Úáí ããÇÑÓÉ åÐå ÇáÚãáíÉ ÞÈá ÇáÒæÇÌ Çæ Ýí ÝÊÑÇÊ ÚãÑíÉ ãÈßÑÉ åá åÐÇ ÕÍíÍ ¿3- íÐßÑ ÇáãÇäÚæä áåÐå ÇáããÇÑÓÉ Çä ÇáÌåÇÒ ÇáãäÇÚí ááÒæÌÉ íåÇÌã ÇáÍíæÇäÇÊ ÇáãäæíÉ ÇÐÇ ÞÐÝÊ Ýí ãÓÊÞíã ÇáÒæÌÉ æíÄÏí Ðáß Çáí ÇáÚÞã ÍíË íåÇÌã ÇáÌåÇÒ ÇáãäÇÚí äÝÓ ÇáÍíæÇäÇÊ ÚäÏ æÕæáåÇ ÚäÞ ÇáÑÍã Úä ØÑíÞ ÇáããÇÑÓÉ ÇáÚÇÏíÉ ãä ÇáãåÈá åá åÐÇ ÕÍíÍ ¿
4-åá ÊÄÏí åÐå ÇáÚãáíÉ Çáí ÊÑß ÇáããÇÑÓÉ ÇáÚÇÏíÉ ÈÊßÑÇÑåÇ ¿
ÔßÑÇ áßã ãÚ ÇáÊÍíÉ ÇÇãá Çä íßæä ÇáÑÏ ÓÑíÚÇ Úáí ÇáÈÑíÏ ÇáÇáíßÊÑæäí ¿

ÇáÜÜÜÜÜÑÏ: ÇáÑÏ ÈÊÇÑíÎ : 22 / 03 / 2009
áÏí ÈÚÖ ÇáÃÓÆáÉ :
1- ãÕÇÈÉ ÈÇáÈæÇÓíÑ
ÏÎæá ÇáÞÖíÈ áÇ íÎÊáÝ Úä ÎÑæÌ ÇáÈÑÇÒ. Ãä ßÇä ÇáÇãÑ áÇ íÒÚÌåÇ ÝáÇ ÖÑÑ. Èá ÑÈãÇ ÞÏ íÝíÏåÇ.. áÇ íæÌÏ ÞÇÚÏÉ
æåá ÊäÕÍ ÈÇÓÊÚãÇá ãÒáÞÇÊ ææÇÞí
Ì: äÚã ÃÝÖá
ÇÐßÑ áí äæÚÇ ãä åÐå ÇáãÒáÞÇÊ ¿
ÇáÃÓãÇÁ ÇáÊÌÇÑíÉ ÞÏ ÊÎÊáÝ ãä ÈáÏ áÃÎÑ¡ ÇáÃÝÖá ÓÄÇá ÇáÕíÏáÇäí ãÇÐÇ íÊæÝÑ ÈÃÓæÇÞ ÇáÈáÏ ÇáÐí ÊÚíÔ Èå. æ åí ãÑßÈÇÊ áÇ ÊÍÊÇÌ áæÕÝÉ ØÈíÉ. Úáì ÓÈíÈ ÇáãËÇá:
sinsilub

æåá íãßä Çä ÊÊã åÐå ÇáããÇÑÓÉ ÈÏæä æÇÞ ¿
ããßä¡ ßá ÔíÁ ããßä. æ áßä ÇáÃÝÖá ãÚ ÇáæÇÞí
æãÇ ÇáÐí íãßä Çä íÍÏË ÇÐÇ ÍÏË äÒÝ ÇËäÇÁåÇ ¿
Ãä ÍÕá æ ßÇä ÇáäÒÝ ÔÏíÏÇ ãä ÇáÃÝÖá ÇÓÊÔÇÑÉ ØÈíÈ.
2- íÞæáæä Ãä ÇáØÑÝ ÇáÐí íÑÛÈ Ýí åÐå ÇáããÇÑÓÉ íÚäí ÏáíáÇ ÞæíÇ Úáí ããÇÑÓÉ åÐå ÇáÚãáíÉ ÞÈá ÇáÒæÇÌ Çæ Ýí ÝÊÑÇÊ ÚãÑíÉ ãÈßÑÉ åá åÐÇ ÕÍíÍ ¿
Ì: áíÓ ÍßãÇ¡ Ãí ããÇÑÓÉ ÞÏ ÊÈÏà íæã ãÇ. ÑÈãÇ ÇáÔÎÕ ßÇä íÍáã ÈåÇ ÞÈá ÇáÒæÇÌ æ ÍÞÞ ÇáÒæÇÌ áå Íáãå.
- íÐßÑ ÇáãÇäÚæä áåÐå ÇáããÇÑÓÉ Çä ÇáÌåÇÒ ÇáãäÇÚí ááÒæÌÉ íåÇÌã ÇáÍíæÇäÇÊ ÇáãäæíÉ ÇÐÇ
ÞÐÝÊ Ýí ãÓÊÞíã ÇáÒæÌÉ æíÄÏí Ðáß Çáí ÇáÚÞã ÍíË íåÇÌã ÇáÌåÇÒ ÇáãäÇÚí äÝÓ ÇáÍíæÇäÇÊ ÚäÏ æÕæáåÇ ÚäÞ ÇáÑÍã Úä ØÑíÞ ÇáããÇÑÓÉ ÇáÚÇÏíÉ ãä ÇáãåÈá åá åÐÇ ÕÍíÍ ¿
Ì: ãÌÑÏ äÙÑíÉ¡ Úáì ÍÏ Úáãí áã íÊã ÇáÊÃßÏ ãäåÇ. æ áÇ ÃÑÇåÇ ãäØÞíÉ¡ áÇ ÃÏÑí áãÇÐÇ íÚÊÈÑ ÇáÌÓã ÇáäØÇÝ ßÃÌÓÇã ÛÑíÈÉ ÚäÏãÇ ÊÏÎá ãä ÇáÔÑÌ. æ áÇ íÚÊÈÑåÇ ßÐáß ÚäÏãÇ ÊÏÎá ãä ÇáãåÈá¿¿ !! ÇáÌåÇÒ ÇáãäÇÚí åæ äÝÓå
åá ÊÄÏí åÐå ÇáÚãáíÉ Çáí ÊÑß ÇáããÇÑÓÉ ÇáÚÇÏíÉ ÈÊßÑÇÑåÇ ¿
áÇ ÃÚÊÞÏ. ÇáÌäÓ ÃÐæÇÞ.. æ ãÇ íäØÈÞ Úáì ÔÎÕ áÇ íãßä ÊÚãíãå æ áä íäØÈÞ ÍßãÇ Úáì ÇáÌãíÚ.

ÊÚáíÞ ÊÚáíÞ ÑÞã ( 14 )

ÑÏ Úáì ÊÚáíÞ " ÍÓÈäÇ Çááå æäÚã Çáæßíá"
ßÇä ãä ÇáÃÓåá áí Ãä ÇÍÐÝ åÐÇ ÇáÊÚáíÞ áãÇ íÍãá ãä ÚÈÇÑÇÊ ÌÇÑÍÉ. æ áßäí ÓÃÊÑßå ÇÍÊÑÇãÇ áÍÑíÉ ÇáÑÃí¡ æ áßí ÇÔÑÍ ãæÞÝí ãä åÐÇ ÇáãæÖæÚ ãÑÉ ÇÎÑì.

ÈÕÑÇÍÉ¡ ÚäÏãÇ ßÊÈÊå ßäÊ ÃÊæÞÚ ÑÏÇ ßåÐÇ. æ áßääí ÃæÏ ÇáÊäæíå ÈÃä åÐÇ ÇáãæÞÚ áå ÞÈá ßá ÔíÁ åÏÝ ØÈí. æ ãåãÉ ÇáØÈíÈ åí ÇáÚäÇíÉ ÈÕÍÉ ãä íÓÊÔíÑå ÈÛÖ ÇáäÙÑ Úä ãÚÊÞÏÇÊå ÇáÏíäíÉ æ ãíæáå ÇáÓíÇÓíÉ.

áÓäÇ åäÇ áäÍßã Úáí Ãí ÔÎÕ íÞÏã Ôßæì. ÏæÑ ÇáØÈíÈ íÎÊáÝ Úä ÏæÑ ÇáãÑÔÏ ÇáÕÍí. æ ÇáØÈíÈ íÚÇáÌ ÇáãÄãä æ ÇáßÇÝÑ¡ ÇáãÌÑã æ ÇáÈÑíÆ. Ïæä Íßã ãÓÈÞ.

ÐßÑÊ ÈÇáãÞÇá ÃÚáÇå æ ÈæÖæÍ¡ Ãäí áÇ ÃÔÌÚ åÐå ÇáããÇÑÓÉ æ ÃØáÈ ãä ßá ãÄãä ÈÏíäå Ãä áÇ íãÇÑÓåÇ. æ ÐßÑÊ Ãäí ÔÎÕíÇ áÇ ÃÓÊÒæÞåÇ¡ æ áßä áíÓ áÑÃíí ÇáÔÎÕí Ãí ÃåãíÉ.

æ ÐßÑÊ Ãä áåÐå ÇáããÇÑÓÉ ÃÖÑÇÑ íãßä ÇáÚæÏÉ áåÇ ÈÇáãÞÇá.

æ Ãä ÃÊì ÔÎÕ æ ÓÃáäí Úä ÞÖíÉ ÕÍíÉ ÊÊÚáÞ ÈåÐå ÇáããÇÑÓÉ¡ áä ÇÔÊãå æ áä ÃæÈÎå ÚáíåÇ.

ÐßÑÊ ÈÇáãÞÇá ÃÚáÇå Ãä ÇáÌäÓ ÃãÑ ãÊÈÇÏá¡ æ áíÓ ãÞÈæáÇ Ãä íÑÛã ÒæÌ ÒæÌÊå ÚáíåÇ Ïæä ÑÛÈÉ ãäåÇ¡ ÝÍÑíÊäÇ ÊÊæÞÝ Úä ÍÏæÏ ÍÑíÉ ÇáÂÎÑíä.

æ ãä ÊÚÑÖ áÇÛÊÕÇÈ¡ áÇ ÇäÕÍå ÈÇáÓßæÊ Úáì åÐÇ... æ áßä ááÃÓÝ ãÌÊãÚÇÊäÇ ÊÛÕ ÈÍÇáÇÊ ÇÛÊÕÇÈ¡ ÑÛã ßá ÇáÊÚÇáíã ÇáÏíäíÉ ÇáÊí ÊÈË Úáì ÇáÈÔÑ áíá äåÇÑ.

íÞæã ÈåÐå ÇáããÇÑÓÉ ãáÇííä ÇáÈÔÑ.. æ ÏæÑí ßØÈíÈ áÇ íÊÌáì ÈãßÇÝÍÉ åÐå ÇáããÇÑÓÉ áÃäåÇ ÎÇÑÌÉ Úä ÇáÊÚÇáíã ÇáÏíäíÉ. ÝÇáßËíÑíä íÞæãæä ÈåÐå ÇáãåãÉ ÛíÑí. æ áßä ãÇ íÍÊÇÌå ÇáÞÇÑÆ åæ ÔÎÕ íäÇÞÔå ÈåÇ ÈÔßá ãÊÌÑÏ æ Ïæä Ãä íÊÚÑÖ ááÊæÈíÎ.


06 / 06 / 2009 - 3519 - ÇáÓÜÜÜÄÇá:
ÚÒíÒí ÇáØÈíÈ
ÇäÇ ÇãÑÃÉ ÔÇÈå ãÊÒæÌÉ ãäÐ 3 ÓäæÇÊ æÚãÑí 26 ÓäÉ ÈÏà ÒæÌí ãäÐ ÚÏÉ ÇÔåÑ íØÇáÈäí ÈÇáãæÇÝÞÉ Úáì ÇáÌäÓ ÇáÔÑÌí Ýáã ÇæÇÝÞ æáßäå ÇÕÑ Úáì Ðáß æÓíãÇÑÓå æáæ ÈÇáÞæÉ . æÝí ÇÍÏì ÇááíÇáí æÖÚ áí ãÎÏÑ Ýí ÇáÔÇí æÇÛÊÕÈäí ãä ÇáÔÑÌ æåÐÇ ãÇ ÚáãÊå Ýí ÕÈÇÍ Çáíæã ÇáÊÇáí ÍíË ÇÍÓÓÊ ÍíäåÇ ÈÃáã ÔÏíÏ Ýí ãÄÎÑÊí æÔÚÑÊ Çä ÝÊÍÊí ãÊÓÚÉ æÚäÏãÇ ÇÍÊÌÌÊ Úáì Ðáß ÇÌÇÈ Çä ãÄÎÑÊí ÊÛÑíå ßËíÑÇ áÇäåÇ ÌãíáÉ ááÛÇíÉ æÇäå áä íÍÕá áí ÖÑÑ áÇä ÇáÝÊÍÉ íãßä Çä ÊÊÓÚ áíÕá ÞØÑåÇ Çáì 4 ÓãäÊãÊÑÇÊ æÊÚæÏ ÊÛáÞ ßãÇ ßÇäÊ æáßä Çáãåã Çä áÇ ÇÞÇæã ÏÎæá ÞÖíÈå áÇäå ÓíÍÕá ÊãÒÞ áÇ ãÍÇáÉ ãÚ ÇáÚáã Çä ÞÖíÈå ÖÎã æÓãíß . æÚáì ÝßÑÉ ÒæÌí ãÏãä Úáì ÇáÇäÊÑäÊ æÇßÊÔÝÊ Çäå íÏÎá Úáì ÇáãæÇÞÚ ÇáÇÈÇÍíÉ æåæ íÞæá ÇãÇ ÇáÌäÓ ÇáÔÑÌí Çæ ÇáØáÇÞ . ÝãÇ ÑÃíßã æÔßÑÇ ÌÒíáÇ

ÇáÜÜÜÜÜÑÏ: ÇáÑÏ ÈÊÇÑíÎ : 16 / 09 / 2009
Çä áã ÊæÇÝÞí æ ÃÕÑ æ ãÇÑÓå ÈÇáÞæÉ ÝåÐÇ ÇÛÊÕÇÈ


13 / 09 / 2009 - 4212 - ÇáÓÜÜÜÄÇá:
ÇäÇ ÝÊÇÉ ãÎØæÈÉ æßÇÊÈÉ ßÊÇÈ æÈÞí Úáì ÒæÇÌí ÇÔåÑ æãäÐ ÝÊÑÉ ßäÊ ÇäÇ æÎØíÈí áæÍÏäÇ æÞÇã ÈÇíáÇÌ ÎÝíÝ ãä ÇáÏÈÑ Çáãåã Çäí ÈÚÏåÇ ÊÃÎÑÊ ÚáíÉ ÇáÏæÑÉ ããßä ÇÑÈÚ Çæ ÎãÓ ÇíÇã æäÒáÊ ÈÚÏåÇ æáßä Ýí ÇáÝÊÑÉ åí ÔÚÑÊ ÈÇÚÑÇÖ ÇáÍãá ãËá ÇáÊÞíÄ æãÇ ä äÒáÊ áã ÇÚÏ ÇÔÚÑ ÈåÇ åá ãä ÇáÇÍÊãÇá Çä Çßæä ÞÏ ÍãáÊ æÇÌåÖÊ íæãåÇ ÇäÇ ÍÇÆÑÉ æåá áæ åÐÇ ÕÍíÍ ããßä Çä íßæä ÇÌåÇÖí ÞÏ ãÒÞ ÇáÈßÇÑÉ ÚáãÇ Çä ÇáÏÑæÉ ßÇäÊ ØÈíÚíÉ áã ÇáÍÙ ÇáÇ Çääí ÑÃíÊ Ïã ãÊÌáØ æßÇäÊ ÊÍÕá ãÚí ÈÚÖ ÇáãÑÇÊ Ýí ÇíÇã ÇáØãË åá áæÇäÇ ÇÌåÖÊ ÝÚáä æáãÇ ÇáÍÙ åÐÇ Çßæä ÛíÑ ÚÐÑÇÁ ÇÑÌæ ÇÌÇÈÊí ÞÑíÈÇ

ÇáÜÜÜÜÜÑÏ: ÇáÑÏ ÈÊÇÑíÎ : 11 / 11 / 2009
""" æÞÇã ÈÇíáÇÌ ÎÝíÝ ãä ÇáÏÈÑ """
=> åÐÇ áÇ íãßä Çä íÓÈÈ Íãá ¡ ÇáÑÌÇÁ ãÑÇÌÚÉ ÇáÌæÇÈ ÇÚáÇå ÈÇáãÞÇá


14 / 09 / 2009 - 4223 - ÇáÓÜÜÜÄÇá:
ÇáÓáÇã Úáíßã æÑÍãÉ Çááå
ÏßÊæÑ ÇäÇ ßäÊ Úáì ÚáÇÞå ÛíÑ ãÔÑæÚå æßÇä íÍÕá ÈåÇ ÌãÇÚ ãä ÝÊÍÉ ÇáÔÑÌ Ýåá ÕÍíÍ Çääí áÇ ÇÓÊØíÚ ÇáÇäÌÇÈ æßÇä ÐÇááß ÞÈá ÇßËÑ ãä ËáÇË ÓäæÇÊ æåá ÓíÚáã ÒæÌí Ýí ÇáãÓÊÞÈá ÈÐÇáß ÇÐÇ áã íÍÕá ÇáÇäÌÇÈ
æÔßÑÇ

ÇáÜÜÜÜÜÑÏ: ÇáÑÏ ÈÊÇÑíÎ : 14 / 11 / 2009
ÇáÌãÇÚ ÇáÔÑÌí áÇ íÓÈÈ ÚÞã¡ æ äÇÏÑÇ ãÇ íÊÑß ÇËÑ


26 / 09 / 2009 - 4305 - ÇáÓÜÜÜÄÇá:
ÇáÓáÇã Úáíßã íÇ ÏßÊæÑ
ÕÏíÞí ÚãÑå 15 Óäå æíÍÈ Çä íÏÎá ÃÔíÇÁ ÊÔÈå ÇáÞÖíÈ Ýí ÝÊÍå ÇáÔÑÌ áßäå áíÓ ÔÇÐ æáã íÏÎá ÇÍÏ ÞÖíÈå Ýíå ÇÈÏÇ æÈÚÏ ÇáÇÊåÇÁ íÔÚÑ ÈæÎÒ ÎÝíÝ Ýí ÝÊÍÉ ÇáÔÑÌ æíÔÚÑ ÈÍßå Ýí ÇáÝÊÍå. åá åäÇß Çí ÖÑÑ¿¿¿ æãÇåí ÞæÇÚÏ ÇáäÙÇÝå¿
ÇáÑÌÇÁ ÇáÑÏ Úáì ÓÄÇáí Ýí ÇÓÑÚ æÞÊ

ÇáÜÜÜÜÜÑÏ: ÇáÑÏ ÈÊÇÑíÎ : 15 / 11 / 2009
ÑÈãÇ åÐÇ ÇáæÎÐ äÊíÌÉ ÇáÊåíÌ ÇáÌäÓí¡ Ãæ ÇáÍÝ
ÑÈãÇ ãä ÇáÇÝÖá ÇÓÊÚãÇá ãÒáÞ
ÇáäÙÇÝÉ = ÇáÇÛÊÓÇá ÈÇáãÇÁ æ ÇáÕÇÈæä


22 / 11 / 2009 - 4721 - ÇáÓÜÜÜÄÇá:
ÇáÓáÇã Úáíßã ÇÚÇäì ÈÔÏÉ ãä ÇáÎæÝ æÇáÞáÞ ãä ÎÔíÉ ÇÕÇÈÊì ãÑÖ ÇáÇíÏÒ ãÇÑÓÊ ÇááæÇØ ÚÏÉ ãÑÇÊ æáßä ÝÊÑÇÊ ãÊÈÇÚÏÉ æíæã ÏÎá Çáãäì Ýì ÏÈÑì ãÑÉ æÇÍÏÉ ÝÞØæÇÞáÞäì æÇÈÊÚÏÊ ÇßËÑ ãä ËáÇËÉ ÇÔåÑ æáßäì ÚÏÊ ãÑÉ ÇÎÑì åá ÍÞÇ Çäì ÓÇßæä ÍÇãá ãÑÖ ÇáÇíÏÒ Çæ Çäì ÝÚáÇ ÍÇáÇ Çäì ãÕÇÈ ÈÇááÇíÏÒ ÇÑÌæ ãäß Çä ÊÑíÍíäì

ÇáÜÜÜÜÜÑÏ: ÇáÑÏ ÈÊÇÑíÎ : 11 / 01 / 2010
áÓÊ ãäÌãÇ áßí ÇÌíÈß.
ÇáÇãÑ íÚÊãÏ Úáì ßæä ãä ÊãÇÑÓ ãÚå íÍãá åÐÇ ÇáãÑÖ Çã áÇ.
ßáãÇ ÊÚÏÏ ÚÏÏ ÇáÔÑßÇÁ¡ ßáãÇ ÊÒÇíÏ ÇáÎØÑ


22 / 11 / 2009 - 4722 - ÇáÓÜÜÜÄÇá:
ãÑÍÈÇ ÏßÊæÑ ÇäÇ ÚãÑí 25ÓäÉ ÇÞãÊ ÚáÇÞÉ ãÚ ÑÌá æÞÏ ÌÇãÚäí ãä ÇáÎáÝ
ãä ÝÊÍÊÉ ÇáÔÑÌ æÝæÑÇÇ ÞãÊ æÚãáÊ ÔæÑ æÎÕæÕí áãäÞØÞÉvagina
ØÈÚÇÇÇ Ýí Çáíæã 20ãä Çæá íæã áÏæÑÉ åá ããßä íßæä Ýí Íãá¿ãÚ ÇáÚáã ÇäÇ ÚÐÑÇÁ æÏæÑÊí ßá28á30íæã ÇáÑÌÇÁ ÇáÇÌÇÈÉ ãÚ ÌÒíá ÇáÔßÑ

ÇáÜÜÜÜÜÑÏ: ÇáÑÏ ÈÊÇÑíÎ : 11 / 01 / 2010
ÇáÌãÇÚ ÇáÔÑÌí áÇ íÓÈÈ ÇáÍãá


22 / 11 / 2009 - 4723 - ÇáÓÜÜÜÄÇá:
ßíÝ ÇÑÌÇÚ ÝÊÍÉ ÇáÔÑÌÉ ÇáãÊæÓÚÉ Çáì æÖÚÉ ÇáØÈíÚí

ÇáÜÜÜÜÜÑÏ: ÇáÑÏ ÈÊÇÑíÎ : 11 / 01 / 2010
ãÇ ÇÏÑÇß ÇäåÇ ãÊæÓÚÉ¿¿
åá íÍÕá ÚäÏ ÓáÓ ÈÑÇÒ¡ Çí åá íÎÑÌ ÇáÈÑÇÒ áæÍÏå æ áÇ ÊÓÊØíÚ ÇÍÊÈÇÓå¿¿
Çä ßÇä ÇáÌæÇÈ ÓáÈÇ¡ íÚäí Çä ÔÑÌß áíÓ Èå ÔíÁ
Çä ßÇä ÇáÌæÇÈ ÇíÌÇÈí¡ ÞÏ íÍÊÇÌ ÇáÇãÑ áÚãá ÌÑÇÍí


ÑÏ Úáì ÊÚáíÞ ÊÚáíÞ ÑÞã ( 42 ) ãÎÇÝÉ Çááå

áã ÃÞÕÑ ÈÊÝÕíá ÖÑÑ ÇáÅÊíÇä ÈÇáÏÈÑ. æ áßä ÞáÊ Ãä áíÓ ßá ãä íãÇÑÓå íÕÇÈ ÈåÐÇ ÇáÖÑÑ ÍßãÇ.
æ áã ÃÔÌÚ Úáíå.
æ äÐßÑ ÈÃä ßá ãÄãä ÈÇáÅÓáÇã¡ Úáíå Ãä íÈÊÚÏ Úäå Ãä ÃÑÇÏ ÇÍÊÑÇã ÊÚÇáíã ÇáÏíä.

ÚäÏãÇ íÈÊÚÏ Ãí ãÄãä ÈÃí Ïíä Úä Ãí ÔíÁ ãÍÑã¡ Ýåæ íØÈÞ åÐå ÇáÞÇÚÏÉ Úä ÞäÇÚÉ æ ÇíãÇä¡ æ áíÓ áÃä åÐÇ ÇáÔíÁ ÖÇÑ Çã áÇ.

áÇ íãßä ÊØÈíÞ ÞÇÚÏÉ Ãä ßá ÔíÁ ãÍÑã åæ ãÖÑ ÈÇáÕÍÉ..
Úáì ÓÈíá ÇáãËÇá:
ãáíÇÑÇÊ ÇáÈÔÑ ÊÃßá áÍã ÇáÎäÒíÑ¡ æ áÇ íáÍÞ Èåã Ãí ÖÑÑ. Ãä ÞáäÇ åÐå ÇáÍÞíÞÉ ááãÓáã¡ åá ÓíÊÎáì Úä ÞäÇÚÊå æ íÃßá ÇáÎäÒíÑ.¿¿¿


13 / 12 / 2009 - 4904 - ÇáÓÜÜÜÄÇá:
ÇáÓáÇã Úáíßã ÏßÊæÑ ÇáÓÄÇá ãÍíÑäì æáßä åÓÇáÉ
ÇÒÇì ÏáæÞÊì ÍÖÑÊß ÈÊÞæá Çäì ÝÊÍÉ ÇáÔÑÌ ÔßáåÇ ãÔ ÈíÊÇËÑ ÈáããÇÑÓÉ ãÚ Çäì ÏáæÞÊì ÚäÏäÇ Ýì ãÕÑ Ýì ßÔÝ ØÈì Ýì ÇáÊÌäíÏ Úáì ÝÊÍÉ ÇáÔÑÌ æÇáÎÕíÉ æåßÐÇ ãÚäì ßÏÇ Çäì ÇßíÏ åãÇ ÝÇåãíä ÇáÔßá ÇáØÈíÚì ãä ÇáÔßá ÇáãÔ ØÈíÚì ááÔÑÌ æÓÄÇá ÇÎíÑ åá áÝÊÍÉ ÇáÔÑÌ ÞÝáÉ ãÚíäÉ æáÇ ßá ÇäÓÇä ÍÓÈ ÝÊÍÉ ÇáÔÑÌ ÈÊÚÊÉ æåá áæ ÇäÓÇä ÈØá Çäå íÏÎá ÇÔíÇÁ áãÏÉ ÓäÉ Ýì ÇáÔÑÌ ØÈÚÇ åá ÈÊÑÌÚ ÊÇäì áÔßáåÇ ÇáØÈíÚì ØíÈ ÔßáåÇ ÇáØÈíÚì ÔÑØ Êßæä ãÛáÞÉ Òì ÇáÞÈáÉ æáÇ ÈáØæá æáÇ ÇÒÇì ÔßáåÇ ÇÊãäì ÇáÑÏ Úáì ÇáÓÄÇá

ÇáÜÜÜÜÜÑÏ: ÇáÑÏ ÈÊÇÑíÎ : 07 / 02 / 2010
åÐå áíÓÊ Çæá ãÑÉ íØÑÍ Úáí åÐÇ ÇáÓÄÇá
áÇ ÇÏÑí Çä ßÇä ÇÍÝÇÏ ÇáÝÑÇÚäÉ ÞÏ ÍÞÞæÇ ÇßÊÔÇÝ åÇÆá íÞÑÃæä Èå ÇáÛíÑ ãÚáæã ãä ÇáäÙÑ Çáì ÝÊÍÉ ÇáÔÑÌ æ ßÃäåã íÝÊÍæ ÈÝäÌÇä ÇáÞåæÉ.
Çä áã ÊÓÈÈ ããÇÑÓÉ ÇáÌäÓ Úä ØÑíÞ ÇáÔÑÌ Çí ãÑÖ ãÚÏí¡ ãËá ÇáßæäÏíáæã¡¡¡ æ áã ÊÊãÒÞ åÐå ÇáÝÊÍÉ¡ áÇ íãßä ãÚÑÝÉ ãÇÖí ÇáÔÎÕ.
ÊÕæÑí Çäåã íÝÍÕæä ÇáÔÑÌ ÈÍËÇ Úä ÇáÇãÑÇÖ ÇáãÚÏíÉ¡ Ãæ ÇáÈæÇÓíÑ.... åÐÇ áÇ íÍÏË Úä ßÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜá ãä íãÇÑÓ ÇáÌäÓ ÇáÔÑÌí.
Ôßá ÇáÝÊÍÉ ÞÏ íÎÊáÝ ãä ÔÎÕ áÃÎÑ

ÃäÙÑ ÇíÖÇ Çáì >>>> ÊÚáíÞ ÑÞã ( 65 )

17 / 03 / 2010 - 5797 - ÇáÓÜÜÜÄÇá:
ÇáÓáÇã Úáíßã.
ÇäÇ ãÊÒæÌå ÍÏíËÇð. æÇãÇÑÓ ÇáÌäÓ ÇáÎáÝí ãÚ ÒæÌí æÝí ÇËäÇÁ ÇáããÇÑÓå íäÒá ãÚí ÔíÆÇð ãä ÇáÛÇÆØ æÇÔÚÑ ÈÇáÇÍÑÇÌ Ýåá åÐÇ ØÈíÚí
ãÚ Çäí ÇÍÓ ÈÃáã ÔÏíÏ ÇËäÇÁ ÇáããÇÑÓå ããÇ íãäÚäí ãä ÇáÇÓÊãÊÇÚ æáßä ÇÝÚá Ðáß áÇÑÖÇÁ ÑÛÈÇÊ ÒæÌí ÝßíÝ ÇÓÊãÊÚ ÈÇáããÇÑÓå æßíÝ ÇÍÇÝÙ Úáì ÝÑÌí
ãä ÇáÇÊÓÇÚ æåá ÕÍíÍ Çäå íãíÒ Èíä ÇáãÑÇÁå ÇáÊí ÊãÇÑÓ ÇáÌäÓ ÇáÎáÝí æÈíä ÇáÊí áÇÊãÇÑÓ. æåá ÊÊÓÚ ÇáÔÑÌ æáÇíÑÌÚ ßãÇ ßÇä ÍÊì áæ ÇäÞÖÊ ÝÊÑå ÇÓÈæÚíä Úáì ÇáããÇÑÓå .
ÇÑÌæ ÇáÇÝÇÏå æÔßÑÇð

ÇáÜÜÜÜÜÑÏ: ÇáÑÏ ÈÊÇÑíÎ : 23 / 05 / 2010
ãä ÇáØÈíÚí ÎÑæÌ ÇáÛÇÆØ ÚäÏ ÇáããÇÑÓÉ ÇáÌäÓíÉ ÇáÔÑÌíÉ
ÇáÌäÓ ÈÔßá ÚÇã íÌáÈ ÇáãÊÚÉ æ ÇáÑÖÇÁ áßáÇ ÇáÒæÌíä
æ ÍÊì íÓÊãÊÚ ÇáÒæÌíä ãÚ ÈÚÖ¡ ãä ÇáãäØÞí Çä íßæäæÇ ÑÇÖíä Úä ÈÚÖ æ Çä íÍÊÑã ßá ãäåãÇ ÑÛÈÇÊ ÇáÃÎÑ ÈÏæä ÇäÇäíÉ
æ áÇ íæÌÏ ãäØÞ íÞæá Çä Úáì ÇÍÏ ÇáÒæÌíä Çä íÜÊÃáã áßí íÑÖ ÇáÃÎÑ
Çä áã íÓÈÈ ÇáÌäÓ ÇáÔÑÌí ÇãÑÇÖ ÈÇáÔÑÌ áÇ íãßä ÊãííÒ ÇáÑÌá Ãæ ÇáãÑÃÉ ÇáÐíä íãÇÑÓæä ÇáÌäÓ ÇáÔÑÌí
ÊãÒÞ ãÚÕÑÉ ÇáÔÑÌ íÍÕá ÚäÏãÇ íÞÇæã ÇáãÝÚæá Èå åÐå ÇáÚãáíÉ¡ æ ÚäÏãÇ íÓÊÚãá ÇáÝÇÚá ÇáÞæÉ æ ÇáÇÌÈÇÑ. æ ÈÇáÍÇáÉ ÇáÚÇÏíÉ¡ ÚäÏ ÇáÇÑÊÎÇÁ ÇáÇÑÇÏí¡ íãßä áãÚÕÑÉ ÇáÔÑÌ Çä ÊÊÓÚ ÈÏæä Çä ÊÊÇÐì
áÇ ÊäÓæÇ Çä ÇáÈÑÇÒ ÇáÞÇÓí ÈÍÇáÉ ÇáÇãÓÇß¡ ÞÏ íÎÑÌ ÈÏæä ÇÐíÉ æ ÞÏ íÌÑÍ ÇáÔÑÌ ÇËäÇÁ ÎÑæÌå¡ æ Çä ÞØÑ ÇáÈÑÇÒ ÇáãÊãÇÓß¡ íÚÇÏá ÞØÑ ÇáÞÖíÈ17 / 03 / 2010 - 5799 - ÇáÓÜÜÜÄÇá:
áì ÕÏíÞ ßÇä íãÇÑÓ ÇáÌäÓ ãä ÇáÏÈÑ æÇäÊåì ãä ÇáãæÖæÚ Ïå ãäÐ ÍæÇáì 8 ÓäæÇÊ æáã íãÇÑÓ åÐå ÇáÚÇÏÉ ãä ÓÇÚÊåÇ åá áåÇ ÊÃËíÑ ÇáÇä æåæ ÑÇíÍ íÞÏã Ýì ÇáßáíÇÊ ÇáÚÓßÑíå ÇÑÌæ ÇáÇÝÇÏå Ýì ÇÓÑÚ æÞÊ æÍÖÑÊß ßäÊ ÞÇíá Ýì ÈÚÖ ÇáÊãÇÑíä áÊÖíÞ ÝÊÍÉ ÇáÔÑÌ ãÇ åì
æáÓíÇÏÊßã ÌÒíá ÇáÔßÑ

ÇáÜÜÜÜÜÑÏ: ÇáÑÏ ÈÊÇÑíÎ : 23 / 05 / 2010

ÓÈÞÊ ÇáÇÌÇÈÉ Úáì åÐÇ ÇáÓÄÇá ÃäÙÑ Çáì " 13 / 12 / 2009 - 4904 - ÇáÓÜÜÜÄÇá"
áÇ ÇÑì ßíÝ íßÔÝ ÇÍÝÇÏ ÇáÝÑÇÚäÉ Úáì ÇáããÇÑÓÉ ÇáÌäÓíÉ ÈÇáÔÑÌ
ÐßÑÊ ÇÚáÇå¡ Çä åÐå ÇáããÇÑÓÉ¡ ÚäÏãÇ áÇ ÊÎáøÝ ÇãÑÇÖ: ãËá ÇáßæäÏíáæã. ÝáÇ íãßä ßÔÝåÇ


22 / 03 / 2010 - 5850 - ÇáÓÜÜÜÄÇá:
ÇäÇ ÔÇÈ ãÕÑí ßäÊ ÇãÇÑÓ ÇáÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ æÇÖÚ ÇÔíÇÁ Ýí ÝÊÍÉ ÇáÔÑÌ
æÇäÇ ÞáÞ ÌÏÇ áÇä íæÌÏ ÚäÏí ÇÎÊÈÇÑÇÊ ÍÑÈíå åá íßÔÝæÇ ÔíÆ
ÇÑÌæ ÇáÑÏ

ÇáÜÜÜÜÜÑÏ ÇáÑÏ ÈÊÇÑíÎ : 24 / 05 / 2010
""åá íßÔÝæÇ ÔíÆ""
==> áÇ ÇÚÊÞÏ
äÚÊÐÑ Ãä ßÇäÊ ÚÈÇÑÉ " ÃÍÝÇÏ ÇáÝÑÇÚäÉ" ÞÏ ÃËÇÑÊ ÍÓÇÓíÉ ÈÚÖ ÇáÞÑÇÁ ÇáãÕÑííä.

áÇ äÞÕÏ ÈåÇ Ãí ãÓÇÓ ÈÇáÔÚÈ ÇáãÕÑí¡ æ ÈÇáÝÑÇÚäÉ¡ ÇáÐíä äßá áåã æ áËÞÇÝÊåã ÇáÛÇÈÑÉ ßá ÇÍÊÑÇã æ ÊÞÏíÑ

ØÑÍäÇ ÇáãæÖæÚ ÈÔßá ÇÓÊÝÊÇÁ åäÇ
. => http://www.nadyelfikr.com/showthread.php?tid=38586


ãä ãÕÑ
09 / 06 / 2010 - 6574 - ÇáÓÜÜÜÄÇá:
ÇáÓáÇã Úáíßã æÑÍãÉ Çááì æÈÑßÊÉ ÇæÌÉ ÇÔßÑ æÚÑÝÇä Çáì ÇÕÍÇÈ ÝßÑÉ åÐÇ ÇáãæÞÚ
Ýì ÇáÈÏÇíÉ ÇäÇ ÇÓãì ãÍãÏ ÚäÏì 20ÓäÉ Ýì ßáíÉ ÇáÍÞæÞ (Úíä ÔãÓ ) æÇáÍãÏ ááÉ ÇáÊÞÏíÑ ÍÊ ÇáÇä ÌíÏ ÌÏÇ Ýì ÇáËÇáË ÓäæÇä æáÏì íÚãá ãÓÔÇÑ Ýì ãÌáÓ ÇáÏæáÉ
æáßä ÇÑÌæ ãä ÇáÇÚÖÇÁ ÚÏã ÇáÇÓÊåÒÇÁ Èì Çæ ÇáÓÎÑíÉ Úáì æÇä íÌÇæÈ Úáì ÓæÇá ÏßÊæÑ ãÊÎÕÕ Çæ ÇÍÏ ÇáÇÔÎÇÕ æíßæä ãÊÇßÏ ãä ßáÇãÉ æáßã ÌÒíá ÇáÔßÑ æÇáÚÑÝÇä
ÈÏÇíæ ÍßÇíÊì Çääì ßäÊ ÇÞíã ÚäÏ ÎÇáÊì æÇäÇ Ýì Óä 9 Óäíä æÞÇã ÇÈä ÎÇáÊì ÈããÇÑÓÉ ÇááæÇØ ãÚì æßäÊ ÇäÇ ÇáãÝÚæá ÈÉ æÈÚÏ Ðáß ÇÎÐÊ ÇãÇÑÓ åÐÉ ÇáÚÇÏÉ ãÚÉ æãÚ ÈÚÖ ÇÕÏÞÇì
ÍÊì æÕáÊ Çáì Óä 18 æßÇäÊ ÇãÇÑÓ åÐÉ ÇáÝÍÔÇÁ ÈØÝÉ ãÓÊãÑÉ ãÞÏÇÑ ÚÔÑ ãÑÇÊ ÔåÑíÇ Çæ ÇßËÑ æÝì ÇáÓäÉ ÇáÇÎíÑ ÈÕÝÉ ãÊÞØÚÉ áÇäì ãÞíã Ýì ÔÞÉ Ýì Úíä ÔãÓ
æÇáÍãÏ ááÉ ÇáÇä áã ÇÚÏ ÇãÇÑÓ åÐÉ ÇáÚÇÏÉ ãäÐ ÓäÊíä æÇáÍãÏ ááÉ æÇáãÔßáÉ Çääì ÓãÚÊ ãä ÇÍÏ ÇÕÏÞÇÆì Çäåã Ýì ÇáÌíÔ ÈíßÔÝæÇ Úáì ÝÊÍÉ ÇáÔÑÌ æÇäÇ ÎÇÆÝ ÌÏÇ
ãä ÇáÝÖíÍÉ áÇäì ÇÐÇ ÇßÊÔÝÊ ÓæÝ ÇÎÐ ÔåÇÏÉ ÍãÑÇÁ ÊãäÚäì ãä ÇáÊÞÏã Çáì ÇáäíÇÈÉ Çæ Çáì Çì æÙíÞÉ ÍßæãíÉ ãÚ ÇáÚáã Çääì ÇÚÇäì ãä ÔÑÎ æáã ÇÐåÈ Çáì ÇáØÈíÈ æÐáß áÇä Çãì ÊÚãá ããÑÖÉ
æÚäÏãÇ ÞæáÊ áåÇ ãÇíÍÏË ãä ÇáÇáã ãÚì ÞÇáÊ áì ÇäÉ ÔÑÎ æáÐáß ÝÇäÇ ÇÚÑÝ Çääì ÚäÏì ÔÑÎ
ßãÇ Çääì ÇÊÍßã Ýì ÇáÈÑÇÒ æÇáÛÇÒÇÊ ÊÍßãÇ ÏÞíÞÇ æáßäì ÇÍÓÓ ÇÍíÇäÇ Çä ÝÊÍÉ ÇáÔÑÌ ãÝÊæÍÉ ãäÐ Çä ÇÎÈÑäì ÕÏíÞì ÈåÐÇ ÇáÇãÑ
ÇÑÌæ ãä ÍÖÑÇÊßã ÇáäÙÑ Çáì ÈÚíä ÇáÔÝÞÉ æÇáÑÍãÉ áÇäì ÇÞÓã ÈÇááÉ Çääì áÇÇäÇã Çááíá ãä ÇáÎæÝ ãä ÇáÝÖíÍÉ ßãÇ Çäì ÊÈÊ Çáì ÇááÉ ÚÒ æÌá æáã ÇÚÏ ÇãÇÑÓ åÐÉ ÇáÝÍÔÇÁ ãäÐ ÓäÊíä æÇááÉ ÇáÚÙíã
Ýã åæ ÇáÚãá åá ÓíÝÖÍ ÇãÑì æÇÐåÈ Çáì ÇáÝÕíÍÉ
ÇÑÌæ ÇáÑÏ Ýì ÇÓÑÚ æÞÊ ÇäÇ ÓæÝ ÇÊÞÏã Çáì ÇáÊÌäíÏ ÈÚÏ ÓäÉ ãä ÇáÇä
ãáÍæÙÉ áÞÏ ÓÇáÊ ÏßÊæÑ Ýì ÇáÌÑÇÍÉ ÇáÚÇãÉ æÞÇáì Çä ãÔ åÊßÔÝ áÇäì ÇáãæÖæÚ ÑÇÍÊ ÚáíÉ ÝÊÑÉ ØæíáÉ
æÏßÊæÑ ÊÇäì ÞÇáì Çäì åÊßÔÝ áÇä ÇáãæÖæÚ ÏÉ ÈíÓíÈ ÇËÇÑ ãÈÊÑÍÔ
æáßä ÝÊÍÉ ÇáÔÑÌ ÕÛíÑÉ
ÇÑÌæ ÊæÖíÍ ãÇåæ áæä ÝÊÍÉ ÇáÔÑÌ Ýì ÇáÔÍÕ ÇáÚÇÏì æãÇ åæ ÍÌã ÝÊÍÉ ÇáÔÑÌ Ýì ÇáÔÎÕ ÇáÚÇÏì
ßãÇ Çääì ÇÚÇäì ãä ÏæÇáì ÇáÎÕííä æãíÇÉ Úáì ÎÕíÉ æÚäÏãÇ ÐåÈÊ Çáì ÇáÏßÊæÑ ØáÈ ãäì ÇÔÚÉ æÚäÏãÇ ÚãáÊåÇ ÞÇáì ãÔ ãÍÊÇÌ ÚãáíÉ
ÇÉ äÓíÊ ÇÞæá Çä ßÇä ÇÍíÇäÇ ããßä íßæä åäÇß ÚäÝ Ýì ÇáÇíáÇÌ
ÇÑÌæ ÇáÑÏ ÇáÕÑíÍ Ýì ÍÇáÊì Èßá ÔÝÇÝíÉ ææÖÑÍ ããåã ßÇä ÇáÇãÑ æÇáÍÇáÉ ÚäÏì
æÇÐÇ ßÇä åäÇß Íá ÛíÑ ÇáÊÏÎá ÇáÌÑÇÍì åá åäÇß ÊãÇÑíä Çæ ãÑÇåã Çæ Çì Ôì
ããßä ÇÚÑÝ ÇäÇ åÊÚÑÝ æÇÊßÔÝ æáÇ ÇÑÌæ ÇáÑÏ Ýì ÇÓÑÚ æÞÊ
æÇäÇ ÇÓÝ Úáì ÇáÊÊØæíá æáßäì ãÍÑÌ ÌÏÇ ãä ÇáÐåÈ Çáì ÇáÏßÊæÑ æáã ÇÌÏ ÇÝÖá ãä ãæÞÚßã ááÓæÇá ÚáíÉ æÔßÑÇ

ÇáÜÜÜÜÜÑÏ: ÇáÑÏ ÈÊÇÑíÎ : 24 / 08 / 2010

Çä áã Êßä ÊÔßæ ãä ÔíÁ¡ ÝáíÓ Úáíß Çí ÎØÑ¡ ÊÕæÑí ÇäåÇ ÇÔÇÚÉ
ÓÈÞ áåÐÇ ÇáÓÄÇá Çä ØÑÍ ÚÏÉ ãÑÇÊ
ÑÏ Úáì ÊÚáíÞ ÊÚáíÞ ÑÞã ( 96 )
ÇÓÜãÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜß ãÍãÏ
ÇáÏæáÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÉ ÇáÌÒÇÆÑ
ÇáãæÖÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜæÚ Èíä ÇáÃÎáÇÞ æ ãåãÉ ÇáØÈíÈ ÊæÇÝÞ æ áíÓ ÍÑíÉ ÑÇí

ÔßÑÇ áãáÇÍÙÊß æ ÊÚáíÞß

ÈÇáæÇÞÚ Ãä ÇáÌäÓ ÇáÔÑÌí¡ ãÇÑÓå æ íãÇÑÓå ãáíÇÑÇÊ ÇáÈÔÑ ãäÐ ÞÏíã ÇáÒãÇä¡ æ ßÐáß ÇáãËáíÉ ÇáÌäÓíÉ...

åÐíä ÇáÃãÑíä ÊÑÝÖåÇ ÇáßËíÑ ãä ÇáÞíã ÇáÇÌÊãÇÚíÉ æ ÇáÃÏíÇä æ ÇáÚÇÏÇÊ..

ÑÃíí ÇáÔÎÕí ÈåÇ áÇ íåã ØÇÑÍ ÇáÓÄÇá¡ Èá íåãå ÇáÍÞíÞÉ ÇáÚáãíÉ.

æ ÈÕÑÇÍÉ¡ áÇ ÇÚÊÞÏ Ãä ãÇ íßÊÈ åäÇ ÓíÔÌÚ Úáì åÐå ÇáããÇÑÓÇÊ¡ Ýãä ÏÎáÊ ÈÚÞáå¡ ÍÊì æ áæ ÞáÊ áå ÃäåÇ ÍÑÇã æ ÃäåÇ ÊÖÑ áä íÈØáåÇ ÈÝÖá ãæÞÚ ÇäÊÑäíÊ.

åÐÇ ÇáãæÞÚ íÌíÈ ÈÔßá ÎÇÕ Úáì ÃÓÆáÉ ØÈíÉ¡ ÕÍíÍ ÃääÇ ÞÏ äÊØÑÞ ãä Ãä áÃÎÑ ááäÇÍíÉ ÇáÏíäíÉ Ãæ ÇáÇÌÊãÇÚíÉ¡ æ Ðáß ÈÔßá ÎÇÕ¡ ÚäÏãÇ ÊäÚßÓ ÇáãÚÊÞÏÇÊ ÇáÏäíÉ æ ÇáÚÇÏÇÊ ÇáÇÌÊãÇÚíÉ Úáì ÕÍÉ ÇáÝÑÏ.

æ áßä áÇ íãßä ááØÈíÈ ÈäÝÓ ÇáæÞÊ Ãä íßæä ÔíÎ æ ãÕáÍ ÇÌÊãÇÚí æ ãÍÇãí íÏÇÝÚ Úä ÇáÞíã ÇáÊí íÊÔÈË ÈåÇ ÇáÈÚÖ æ ÇáÃåã Çäå áÇ íãßä Ãä íßæä Ðæ æÌåíä¡ æ íÎÝí ãÚÊÞÏ Úáãí áÛÇíÉ ÅÑÔÇÏ ÇÌÊãÇÚí Ãä äÕíÍÉ ÏíäíÉ.

ÊÕæÑ ãÇ åæ ãæÞÝ ÇáØÈíÈ ÇáÐí íÞæá áãÑíÖå Úáì ÇáÇäÝÑÇÏí ßáÇã¡ æ íßÊÈ ááãáà ÚßÓå¡ ßíÝ áå Ãä íËÈÊ ãÕÏÇÞíÉ ßáÇãå ááæÇÍÏ Ãæ ááÃÎÑ.


02 / 08 / 2010 - 6977 - ÇáÓÜÜÜÄÇá:
ÇÚÔÞ ÇáÌäÓ ÇáÔÑÌì æ ÒæÌÊì ÊÊÇáã ãäÉ æ ÇÑíÏ ÇÓã ãÎÏÑ Þæì áÇ íÌÚáåÇ ÊÍÓ äåÇÆíÇ ÈÇáã ÇËäÇÁ ÇáãÚÇÔÑÉ ÇáÌäÓíÉ Ýì ÇáÔÑÌ ÇÑÌæß ÇáÑÏ ÈÓÑÚÉ
ÇáÜÜÜÜÜÑÏ: ÇáÑÏ ÈÊÇÑíÎ : 22 / 11 / 2010
åá ÇäÊ ãÊÒæÌ ãÚ ÔÑÌ Çã ãÚ ÒæÌÉ¿¿¿
ÇáããÇÑÓÉ ÇáÌäÓíÉ åí ÇãÑ ãÊÈÇÏá Èíä ÇáÒæÌíä¡ íÊãÊÚ ßá ãäåãÇ æ íãÊÚ ÇáÃÎÑ¡ ÊÃáãåÇ ãäå íÚäí Çä ÊÊÔäÌ áÃäåÇ Úáì ÇáÛÇáÈ áÇ ÊÑÛÈ Èå.
Çä ßÇäÊ áÇ ÊÍÈ ÇáÌäÓ ÇáÔÑÌí áÇ íãßä Çä ÊÑÛãåÇ Úáíå¡ æ áíÓ ãä ÇáãäØÞ Çä ÊÎÏÑåÇ áßí ÊäÇã æ ÊÐåÈ Úä ÇáæÚí ÑíËãÇ ÊÞÖí æØÑß¡ ÔÑíßÉ ÇáÚãÑ áíÓÊ ãÌÑÏ ÇÏÇÊ áÃÑÖÇÁ ÔåæÇÊß


ãÞåæÑ ¡ ÇáÓÚæÏíå
29 / 08 / 2010 - 7219 - ÇáÓÜÜÜÄÇá:
ÇáÓáÇã Úáíßã æÑÍãå Çááå æÈÑßÇÊå .....æÈÚÏ
ÃäÇ ÈÍÇÌÉ Çáì ãÓÇÚÏÊß ...
ÇäÇ ÔÇÈ ÇÈáÛ ãä ÇáÚãÑ 26 Óäå áÞÏ ãÇÑÓÊ ÇááæÇØ ãäÐ 10ÓäæÇÊ ãÖÊ æßäÊ ÇäÇ ÇáãÝÚæá Èå æáÞÏ ãä Çááå Úáì ÈÇáåÏÇíå æÊÑßÊåÇ ãäÐ 8 ÓäæÇÊ æáßä ÇÚÇäí ãäÐ Ðáß ÇáæÞÊ ãä ÊæÓÚ Ýí ÝÊÍå ÇáÔÑÌ ãÚ ÙåæÑ ÇáÈæÇÓíÑæßÐáß ÖÚÝ ÔÏíÏ ÈÇáÇäÊÕÇÈ ãäÐ ÊÑßí áåÇ æÊÑåá Ýí ßíÓ ÇáÕÝä æåá áÊæÓÚ ÝÊÍå ÇáÔÑÌ ÚáÇÞå ÈÇáÖÚÝ ÇáÇäÊÕÇÈ åá íæÌÏ ÚáÇÌ áåÐÇ áÊæÓÚ ÝÊÍå ÇáÔÑÌ æÖÚÝ ÇáÇäÊÕÇÈ ÇÑÌæ ÇÑÔÇÏí Çáì ãÑßÒ ãÊÎÕÕ ÈåÐå ÇáÍÇáÇÊ Ýí ÇáÓÚæÏíå æÇí ÇáÇÞÓÇã ÇáØÈíå åæ ÇáãÊÎÕÕ ÈãËá åÐå ÇáÍÇáÇÊ ÚäÏ ÐåÇÈí Çáì ÇáãÓÊÔÝì Çí ÇáÇÞÓÇã åæ ÇáãÓÄæá Úä åÐå ÇáÍÇáÇÊ ÇÑÌæ ÇÝÇÏÊí .æÔßÑÇ

ÇáÜÜÜÜÜÑÏ: ÇáÑÏ ÈÊÇÑíÎ : 16 / 12 / 2010

""ÊæÓÚ Ýí ÝÊÍå ÇáÔÑÌ"""
= ßíÝ ÚÑÝÊ Çäå ÊæÓÚ¡ åá ÚäÏß ÓáÓ ÈÑÇÒ¿ Åí åá íÎÑÌ ÇáÈÑÇÒ áæÍÏå æ áÇ ÊÓÊØíÚ ÇáÓíØÑÉ Úáì Ðáß¿¿
Ü Åä ßÇä ÇáÌæÇÈ ÇíÌÇÈí¡ ÞÏ íÖØÑ ÇáÃãÑ áÚáÇÌ ÌÑÇÍí ãä ÇÌá ÊÑãíã ÇáãÚÕÑÇÊ¡ íãßäß Ãä ÊÓÊÔíÑ ØÈíÈ ÃãÑÇÖ ÌåÇÒ ÇáåÖã
- Çä ßÇä ÇáÌæÇÈ ÓáÈí¡ Ãí Çäå íãßä ÊãÇÓß ÇáÈÑÇÒ¡ æ íãßä ÅÛáÇÞ ãÚÕÑÉ ÇáÔÑÌ¡ ÝáÇ ÊæÌÏ ÍÇÌÉ áÃí ÚáÇÌ¡ æ ãÇ ÊÕÝå ãä ÊæÓÚ áíÓ ÃßËÑ ãä æåã
"""ÙåæÑ ÇáÈæÇÓíÑ"""
= íãßä Ãä íÍÕá åÐÇ ãÚ Ãæ ÈÏæä ÇáÌäÓ ÇáÔÑÌí¡ ãä ÇáÃÝÖá ãÑÇÌÚÉ ØÈíÈ¡ ÞÏ íßÝí ÇáÚáÇÌ ÇáÏæÇÆí¡ æ ÞÏ íÍÊÇÌ ÇáÃãÑ áÚáÇÌ ÌÑÇÍí¡ áÇ ÇÓÊØíÚ Ãä ÇÍßã ãÓÈÞÇ

"" ÖÚÝ ÔÏíÏ ÈÇáÇäÊÕÇÈ ãäÐ ÊÑßí áåÇ""
ÖÚÝ ÇáÇäÊÕÇÈ ÃÓÈÇÈå ÚÏíÏÉ
ÃÓÈÇÈ ÚÓÑÉ ÇäÊÕÇÈ ÇáÞÖíÈ ÚäÏ ÇáÑÌÇá
æ áÇ ÚáÇÞÉ Èíä ÖÚÝ ÇáÇäÊÕÇÈ æ ÇáÌäÓ ÇáÔÑÌí
æ ãä Ãåã åÐå ÇáÃÓÈÇÈ åí ÍÇáÉ ÇáÞáÞ æ ÇáÎæÝ æ ÇáÅÍÈÇØ¡ æ ßÐáß ÊäÇÞÕ ÇáÎíÇá ÇáÌäÓí æ ÇáÃÝßÇÑ ÇáãËíÑÉ.


""æÊÑåá Ýí ßíÓ ÇáÕÝä""
åÐÇ áíÓ ÈãÑÖ¡ æ áÇ íÍÊÇÌ áÏæÇÁ æ áÇ ÚáÇÞÉ áå ÈÇáÌäÓ ÇáÔÑÌí¡ ÊÝßíÑß Èå íÏá Ãä ÃÛáÈ ãÇ ÊÚÇäí ãäå åæ Çáæåã

""æåá áÊæÓÚ ÝÊÍå ÇáÔÑÌ ÚáÇÞå ÈÇáÖÚÝ ÇáÇäÊÕÇÈ""
= áÇ ÇÈÏÇÊÚáíÞ ÑÞã ( 166 )
ÇáÏæáÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÉ ßäÏÇ
ÇáãæÖÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜæÚ ÇÑÌæß æáß ßá ÇáÔßÑ ãäí

:
ÇáÊÚáíÜÜÜÜÜÜÜÞ
ÃäÇ Ýí ãÔßáÉ æÃÊãäì Çä ÊÓÇÚÏäí æáß ßá ÇáÔßÑ æÇáÏÚæÇÊ
æÇäÇ ÇËÞ Èß ÈÓÈÈ ãÕÏÇÞíÊß æÚÏã ÊÍíÒß ÇáÐí ÑÇíÊå ÈÚíäí ãä ÎáÇá ÅÌÇÈÇÊß Úáì ÇáÞÑÇÁ

ÈÅÎÊÕÇÑ ãÔßáÊí Çä ÒæÌí íÚÔÞ ÇáÌãÇÚ ãä ÇáÎáÝ æÇäÇ ßÐáß íÓÊåæíäí Ðáß æäÍä ãÊÝÇåãíä Ýí åÐÇ ÇáÔÃä áßä ÍÕáÊ áå ÈÚÖ ÇáÃÚÑÇÖ ÞÈá ÚÏÉ ÇíÇã ãäåÇ ÇÑÊÝÇÚ Ýí ÏÑÌÉ ÇáÍÑÇÑÉ æßËÑÉ ÇáÊÈæá ÈÚÏ ÐåÇÈå Çáì ÇáØÈíÈ ÇÎÈÑå ÈÃä áÏíå ÇáÊåÇÈ Ýí ÇáÈÑæÓÊÇÊÇ æÇÚØÇå ÏæÇÁ íÓÊÎÏãå áãÏÉ45íæãÇ ÈÚÏåÇ íÚãá áå ÝÍÕ ÇÎÑ ááÊÃßÏ ãä ÇäÊåÇÁ ÇáãÔßáÉ ßãÇ Çä ÇáØÈíÈ ÍÐÑå ÈÔßá ÛíÑ ãÈÇÔÑ ãä ÇáããÇÑÓÉ ãä ÇáÎáÝ Çæ ÍÊì ÇáÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ

ÓÄÇáí åá äÓÊØíÚ ÇáããÇÑÓÉ ãä ÇáÎáÝ ÈÚÏ ÇäÊåÇÁ ÇáÚáÇÌ æËÈæÊ ÔÝÇÁ ÇáÇáÊåÇÈ¿æãÇåí ÇáÇÍÊÑÇÒÇÊ ÇáÊí íÌÈ ÚãáåÇ¿ÚáãÇ ÈÃäí ÇÍÊÇÌ Ðáß æåæ ÈÇáãËá¿

ÈÍßã ÎÈÑÊß ÇáØÈíÉ ãÇ ÇáÍá ÚáãÇ ÈÃääÇ äãÇÑÓ Ðáß ÈãÚÏá ãÑÉ Çáì ãÑÊíä ÈÇáÅÓÈæÚ ÝÃÑÌæ ÇáãÓÇÚÏÉ áÃä åÐå ÇáãÔßáÉ ÃÑÞÊäí ÝÚáÇ æáß ßá ÇáÔßÑ æãä ÇáÃÚãÇÞ

ÈÅäÊÙÇÑ ÅÌÇÈÊß

ÑÏ
ÇáßËíÑ ãä ÇáãÔÇßá ÊÊÑÇÝÞ ãÚ ÇáããÇÑÓÇÊ ÇáÌäÓíÉ ÈÔÊì ÃÔßÇáåÇ¡ æ ßÐáß ãÚ ÇáÎÕæÈÉ æ ãÚ ßá ãÇ íãÇÑÓå ÇáÅäÓÇä ÈÍíÇÊå ÇáíæãíÉ.
ãä íáÚÈ ßÑÉ ãËáÇ Ãæ Ãí ÑíÇÖÉ ÇÎÑì¡ ÞÏ íÕÇÈ æ ÞÏ íÓÞØ æ íÄÐí äÝÓå: åá íÌÈ ÇáÊæÞÝ Úä áÚÈ ÇáßÑÉ¿
ãä íÃßá ØÚÇã ÞÏ íÊÔÑÏÞ æ íÎÊäÞ: åá íÌÈ ÇáÊæÞÝ Úä Ãßá ÇáØÚÇã
ÈÚÖ ÇáäÓÇÁ íÕÈä ÈÌÑæÍ ÃËäÇÁ ÇáããÇÑÓÉ ÇáÌäÓíÉ ÇáßáÇÓíßíÉ ãÚ ÇáÒæÌ¡ ãÑÊ Úáí ÍÇáÇÊ ÊãÒÞ æ ÌÑæÍ ãåÈá ßÇÏÊ ÊÞÖí Úáì ÇáãÑÃÉ: åá ääÕÍ ÇáÒæÌíä ÈÇáÊæÞÝ Úä ããÇÑÓÉ ÇáÌäÓ¿
æ ßã ãä ÇãÑÃÉ Ãæ ÑÌá ÃÕíÈ ÈãÑÖ Úä ØÑíÞ ÇáÚÏæì ÈÇáããÇÑÓÉ ÇáÌäÓíÉ ÇáßáÇÓíßíÉ.
ÇáÍãá æ ÇáæáÇÏÉ åí ÃãæÑ ãÍÝæÝÉ ÈÇáãÎÇØÑ¡ æ ßã ãä Ãã ÝÞÏÊ ÍíÇÊåÇ ÃËäÇÁ ÍãáåÇ ææáÇÏÊåÇ: åá äÞæá ááäÓÇÁ ÊæÞÝä Úä ÇáÅäÌÇÈ¿¿
æ åáã ÌÑ. íäÕÍ ÈÇáÍÐÑ æ ÊæÎí ÇáÞæÇÚÏ ÇáÕÍíÉ ÚäÏãÇ äãÇÑÓ Ãí ÔíÁ ÈÍíÇÊäÇ ÇáíæãíÉ Ãä ßäÇ äÑíÏ ÇáãÍÇÝÙÉ Úáì ÕÍÊäÇ¡ æ áßä áÇ íÌæÒ Ãä íäÞáÈ ÇáÃãÑ Åáì åæÓ æ ßæÇÈíÓ æÞÇÆãÉ ãä ÇáããäæÚÇÊ áåÇ Ãæá æ áíÓ áåÇ ÃÎÑ¡ ÈÔßá ÊÕÈÍ ãÚåÇ ÇáÍíÇÉ ãÓÊÍíáÉ.

ÍíÇÊäÇ ãÍÝæÝÉ ÈÇáãÎÇØÑ¡ æ áßääÇ äÚíÔ æ äÊÚÇíÔ ãÚ åÐå ÇáãÎÇØÑ íæãíÇ.

æ ÇáÂä äØÑÍ ÇáÓÄÇá: åá íÌÈ ÇáÊæÞÝ Úä ããÇÑÓÉ ÇáÌäÓ ÇáÔÑÌí Ãä ÓÈÈ ãÔÇßá ÕÍíÉ¿
ÇáÇãÑ íÚæÏ áßã


ÑÏ áãä íÚÊÞÏ æ íÊåãäÇ ÈÃääÇ äÔÌÚ Úáì ããÇÑÓÉ ÇáÌäÓ ÇáÔÑÌí

:
ÇáÓáÇã Úáíßã ÏßÊæÑ ãÔßæÑ Úáí ÇáãÌåæÏÇÊ ÇáÊí ÊÞæã ÈåÇ Ýí ÑÏ Úáí åÐå ÇáÃÓÆáÉ ÇáÍÓÇÓÉ , áÞÏ ÞãÊ ÈãÑÇÌÚÉ ßá ÇáãæÇÖíÚ Ýí ÇáãæÞÚ æ áßä åÐÇ ÇáãæÖæÚ ÇËÇÑ ÍíÑÊí ÍíË ßÇäÊ ßá ÇÌæÈÊß ÊÔÌÚ Úáí ÇáÞíÇã ÈåÐÇ ÇáÃãÑ , ãÚ ßá ÇÍÊÑÇãÇÊí áß æ áãåäÊß ÏßÊæÑ áÇ ÊÍáá ãÇ äåÇ Çááå Úäå æ áÇ ÊÔÌÚ ÇáÃÒæÇÌ Úä ÇáÞíÇã ÈåÐÇ ÇáÇãÑ ÇáÔäíÚ ÇáÐí íåÊÒ áå ÚÑÔ ÇáÑÍãÇä. ÝÊÇÉ ÌÒÇÆÑíÉ ãåÊãÉ ÈÇáãæÖæÚ (21 ÓäÉ)
ÇáÊÚáíÞ ÑÞã 194)


ÑÏ

áÇ ÇÏÑí ßíÝ ÝåãÊ ãä ßáÇãí Ãäí ÃÔÌÚ Úáì ããÇÑÓÉ ÇáÌäÓ ÇáÔÑÌí

áÓÊ åäÇ áÃÔÌÚ Çæ ÇãäÚ Çí ÔíÁ¡ ÇáÞÑÇÁ íØÑÍæä ÃÓÆáÊåã æ ÃÍÇæá ÇáÅÌÇÈÉ ÚáíåÇ ÈÔßá Úáãí æ ãäØÞí

ÐßÑÊ ÈÇáãÞÇá ÃÚáÇå Ãä ÇáÃÏíÇä æ ÇáßËíÑ ãä ÇáÚÞÇÆÏ æ ÇáÃÐæÇÞ ÊÑÝÖ åÐå ÇáããÇÑÓÉ.
æ ÐßÑÊ Ãä ÇÍÊãÇá ÇáÅÕÇÈÉ ÈÇáÃãÑÇÖ íÊÒÇíÏ ãÚåÇ.

áÇ íãßä Ãä ÇÎÊÑÚ ÃãæÑ ÛíÑ ÍÞíÞíÉ ßí Çäåí ßá ãä íãÇÑÓåÇ æ áÓÊ åäÇ áÊæÈíÎå ãä ÚÕíÇä ÊÚÇáíã ÇáÏíä.

ÇáÅäÓÇä íãÊäÚ Úä ÇáãÍÑãÇÊ ÇáÓãÇæíÉ áÞäÇÚÉ æ ÅíãÇä æ ÊãÓß ÈÊÚÇáíã ÇáÏíä¡ æ áÇ íãÊäÚ ÚäåÇ áÃä ØÈíÈÇ ÞÇá áå ÃäåÇ ÊÖÑ


:
åá ÇáãÑÇÉ ÇáÊí ÊãÇÑÓ ÇáÌäÓ ÇáÎáÝí ÊÏãä Úáíå æáÇ ÊÓÊØíÚ ÊÑßÉ ÇÈÏÇ¡ æ åá ÇáÊí ÊãÇÑÓ ÇáÌäÓ ÇáÎáÝí ÈÇÓÊãÑÇÑ íãæÊ áÏíåÇ ÇáÇÍÓÇÓ ÈÇáãÊÚå ÈÇáããÇÑÓÉ ÇáØÈíÚíÉ ãä ÇáÇãÇã Çí áÇ ÊÌÏ ÇáãÊÚÉ ÇáÇ ãä ÇáÎáÝ

áÇ ÊæÌÏ ÞÇÚÏÉ ÚÇãÉ ÈåÐÇ ÇáÎÕæÕ¡ Çä ÇÍÈ ÇáÇäÓÇä ÔíÁ ÞÏ íØáÈ ÊßÑÇÑå¡ æ áßä åÐÇ áÇ íÚäí Çäå íÕÈÍ ÇáåÏÝ ÇáæÍíÏ.
ÇÛáÈ ãä íãÇÑÓæä ÇáÌäÓ ÇáÔÑÌí áÇ íßÊÝæä Èå æ íØáÈæä ÇáÊäæíÚ

:
æåá ÕÍíÍ Çä ÇáÊí ÊãÇÑÓ ÇáÌäÓ ÇáÎáÝí íäãæ Ýí ÝÊÍÉ ÇáÔÑÌ áÏíåÇ ÏæÏÉ ÊÓÈÈ áåÇ åíÌÇä æÍßÉ áÇ ÊÑÊÇÍ ãäåÇ ÇáÇ ÇÐÇ ãÇÑÓÊ ÇáÌäÓ ÇáÎáÝí ÓæÇÁ ÈÞÖíÈ Çæ Çí ÈáÇÓÊß Çáãåã Çä íßæä ÝíÉ ÏÎæá æÎÑæÌ Çí ÇÍÊßÇß

åÐå ÎÑÇÝÉ Çæá ãÑÉ ÇÓãÚ ÈåÇ

-
:
åá ÇáÌäÓ ÇáÎáÝí íÖÑ ÇáÈÑæÓÊÇÊ Çæ Çí ãÑÖ ááÑÌá

áÇ ÇÈÏÇ

:
åá ÕÍíÍ Çä ÇáÑÌá ÇááæØí ÇáÐí íÝÚá Èå áÇ íãßä Çä íÍÏË áÏíå ÇäÊÕÇÈ
ÇáÇ ÇÐÇ ÇÏÎá Ôí Ýí ÝÊÍÉ ÇáÔÑÌ áÏíÉ æåá íæËÑ Úáì ÇáÈÑæÓÊÇÊ áÏíÉ ãÇ íÏÎá ÝíÉ
ãä ÞÖíÈ Çæ Çí ÈáÇÓÊß

íÍÕá ÇáÇäÊÕÇÈ ÚäÏ ÇáÇËÇÑÉ ÇáÌäÓíÉ ãåãÇ ßÇäÊ ØÑíÞÉ ÇáããÇÑÓÉ¡ ÝÃä ßÇä ãä íÝÚá Èå ãËÇÑ¡ íäÊÕÈ ÞÖíÈå.
ÇáÃáã æ ÇáÖíÞÉ ÇáäÝÓíÉ ÊÐåÈ ÇáÇäÊÕÇÈ.
áÇ ÚáÇÞÉ ááÈÑæÓÊÇÊ ÈåÐÇ


ÑÏ Úáì
ÊÚáíÞ ÑÞã ( 239 )


ÇáÓíÏ ÚÈÏ Çááå
ÇÔßÑ áß ÇáãÌåæÏ ÇáÐí ÈÒáÊå áÊÍÑíÑ åÐå ÇáãÔÇÑßÉ

ÃÑíÏ Ãä ÃÐßÑß¡ Ãäí ÈÇáãÞÇá ÃÚáÇå¡ ßÑÑÊ ÃßËÑ ãä ãÑÉ Ãä ããÇÑÓÉ ÇáÌäÓ ÇáÔÑÌí ãÖÑÉ

ßÊÈÊ ÈÇáÎØ ÇáÚÑíÖ:
íÞÇá Ãä ÇÍÊãÇá ÇäÊÞÇá ÇáÅãÑÇÖ ÇáãÚÏíÉ íÊÖÇÚÝ 3 ãÑÇÊ ÈÇáãÞÇÑäÉ ãÚ ÇÍÊãÇá ÇäÊÞÇáåÇ Úä ØÑíÞ ÇáãåÈá.

æ ÞáÊ ÃíÖÇ Ãä ÇáÃÏíÇä ÊÑÝÖåÇ..

æ ÑÏÏÊ Ãä ãÞÇáí ÃÚáÇå áíÓÊ áÊÔÌíÚ åÐå ÇáããÇÑÓÉ¡ æ ÅäãÇ áÅÚØÇÁ ãÚáæãÉ ÕÍíÍÉ ÈÚíÏÉ Úä ÇáÃåÏÇÝ ÇáÚÞÇÆÏíÉ..
åÐå ÇáããÇÑÓÉ¡ ÞÇã ÈåÇ æ íãÇÑÓåÇ íæãíÇ ãáíÇÑÇÊ ÇáÈÔÑ Úáì ÇáÃÑÖ..áæ ßÇäÊ ããíÊÉ¡ áÓÈÈÊ ÈÇäÞÑÇÖ ÇáÈÔÑíÉ.

Úáì ÓÈíá ÇáãËÇá: ÖÍÇíÇ ÍæÇÏË ÇáÓíÑ æ ÖÍÇíÇ ÇáÃãÑÇÖ ÇáäÇÊÌÉ Úä ÇáÊÏÎíä æ ÇáßÍæá¡ ÊÝæÞ ÈÃáÝ ãÑÉ ÎØÑ ÇáæÝÇÉ ãä ããÇÑÓÉ ÇáÌäÓ ÇáÔÑÌí..
åá ääÕÍ ÇáäÇÓ ÈÚÏã ÑßÈ ÇáÓíÇÑÉ¡ Ãã ääÕÍåã ÈÇáÞíÇÏÉ ÇáÍßíãÉ¿¿

ãáÇííä ÇáãÞÇáÇÊ ÇáÚáãíÉ ÊÙåÑ ÃÎØÇÑ ÇáÊÏÎíä¡ åá ÊæÞÝ ÇáäÇÓ Úä ÇáÊÏÎíä æ ÇáÓßÇÆÑ¿¿¿
Çáßá íÚÑÝ Ãä ÅÏÎÇá ÇáÞÖíÈ ÈÇáÔÑÌ ÓíáæËå ÈÇáÈÑÇÒ¡ æ Ãä ÇáÈÑÇÒ ÞÐÇÑÉ... æ ãä íÈÍË Úä ÇáÌæÇÈ Íæá ÃÖÑÇÑ åÐå ÇáããÇÑÓÉ áÇ íÑíÏ Ãä íÓãÚ ãä íäåíå ÚäåÇ æ íÞæá áå ããäæÚÉ æ ÍÑÇã æ ÎØíÑÉ æ ßá ãÇ åäÇáß¡ ÇáÞÇÑÆ ÈÛÇáÈíÉ ÇáÍÇáÇÊ íÑíÏ Ãä íÚÑÝ ÇáÎØÑ ÇáÍÞíÞí¡ áÇ ÇáÎØÑ ÇáãÈåÑÌ æ ÇáãÑÕÚ ÈÇáäÕÇÆÍ ÇáÃÎáÇÞíÉ æ ÇáÏíäíÉ..

ÈÇáäÓÈÉ ááãÑÇÌÚ ÇáÚáãíÉ..
ÊÕÝÍÊ ÇáãÞÇá ÇáÐí ÐßÑÊ ÑÇÈØå:
http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/003083-pdf.pdf
íãßä áãä íÞÑà ááÇäßáíÒíÉ æ íÝåã ÇááÛÉ ÇáØÈíÉ Ãä íÞÑà ÈÇáÕÝÍÉ 11 æ 12 Ãä ÎØÑ ÓÑØÇä ÇáÔÑÌ íÃÊí ãä ÝíÑæÓÉ ÇáÜ HPV ÇáÊí ÊäÊÞá ÈÇáÚÏæì ÃËäÇÁ ÇáããÇÑÓÉ ÇáÌäÓíÉ
ááÚáã¡ ÚäÏãÇ íßæä ÇáÑÌá íÍãá åÐå ÇáÝíÑæÓíÉ Úáì ÞÖíÈÜå íãßä Ãä íäÞáåÇ áÔÑíßÊå ãåãÇ ßÇäÊ ÇáããÇÑÓÉ¡ Ýáæ ãÇÑÓ ãÚåÇ ÈÇáãåÈá¡ ÞÏ íÓÈÈ áåÇ ÓÑØÇä ÚäÞ ÇáÑÍã¡ æ áæ ãÇÑÓ ãÚåÇ ÈÇáÔÑÌ¡ ÞÏ íÓÈÈ áåÇ ÓÑØÇä ÇáÔÑÌ¡ æ áæ ãÇÑÓ ãÚåÇ ÈÇáÝã¡ ÞÏ íÓÈÈ áåÇ ÓÑØÇä ÇáÍäÌÑÉ.

ÈÚÈÇÑÉ ÃÎÑì: ÎØÑ ÓÑØÇä ÇáÔÑÌ¡ ãÑÊÈØ ÈÇáÝíÑæÓÉ ÞÈá Ãä íÑÊÈØ ÈØÑíÞÉ ÇáããÇÑÓÉ ÇáÌäÓíÉ
ãÇÐÇ íÞæá ÇáÈÍË Úáãí Úä ÓÑØÇä ÇáÔÑÌ æÇáÐí Ýíå ßãÇ ÊÞæá """ãÚáæãÇÊ ÌãÉ Úä ãÎÇØÑ ÇáÌäÓ ÇáÔÑÌí Úáì ßá ãä ÇáÌäÓíä ÇáÑÌá æÇáãÑÃÉ"""
äÞÑÃ ÈÇáÕÝÍÉ 12
Sexual practices
The best way to reduce the risk of developing anal cancer is to avoid infection with HPV
and HIV. The risk of these infections is higher for those who have sex with multiple
partners and those who have unprotected anal sex.
ÊÑÌãÊåÇ¡ ÃÝÖá æÓíáÉ áÅäÞÇÕ ÎØÑ ÊØæÑ ÓÑØÇä ÇáÔÑÌ¡ åæ ÊÌäÈ ÇáÅÕÇÈÉ ÈÝíÑæÓÉ ÇáÜ ÇÊÔ Èí Ýí¡ ÇÍÊãÇá ÇáÅÕÇÈÉ ÈåÐå ÇáÝíÑæÓÉ íÒíÏ ãÚ ÊÚÏÏ ÇáÔÑßÇÁ ÇáÌäÓííä¡ æ ÚäÏ ãä áÇ íÖÚæÇ ÇáæÇÞí ÇáÐßÑí..

åÐÇ ÊãÇãÇ ãÇ ÐßÑÊå ÈãÞÇáí ÃÚáÇå
ÇáØÑíÞÉ ÇáÃÎÑì ááæÞÇíÉ... ÊÌäÈ ÇáÊÏÎíä..
Ãí Ãä ÇáãÞÇá ÇáÐí ÊÖÚå áÅÙåÇÑ ãÎÇØÑ ÇáÌäÓ ÇáÔÑÌí áã íØáÈ ãä ÇÍÏ ÊÌäÈ åÐå ÇáããÇÑÓÉ¡


ÇáãÞÇá ÇáËÇäí
http://www.hawaii.edu/hivandaids/sex/type/Anal_Sex__Questions_and_Answers.pdf
íÞæá Ãä 25 ÈÇáãÆÉ ãä ÇáäÇÓ ÇáãËÞÝíä "ØáÇÈ" ãÇÑÓæÊ ÇáÌäÓ ÇáÔÑÌí Úáì ÇáÃÞá ãÑÉ ÈÍíÇÊåã.
25% of heterosexual undergraduate students have experimented with anal sex at one point in their lives.
This statistic is also consistent with national trends for heterosexual adults

íÊÍÏË Úä ÇáÚÏíÏ ãä ÇáÃãÑÇÖ ÇáÊí íãßä Ãä ÊäÊÞá Úä ØÑíÞ ÇáããÇÑÓÉ ÇáÌäÓíÉ ÇáÔÑÌíÉ
Sexually Transmitted Infections (STI’s) can and do occur around the anus and inside the rectum, including
intestinal parasites, gonorrhea, HIV, chlamydia, syphilis, herpes, HPV, and hepatitis
ááÚáã¡ ÌãíÚ åÐå ÇáÃãÑÇÖ ÊäÊÞá ÃíÖÇ ãÚ ÇáããÇÑÓÉ ÇáÌäÓíÉ Úä ØÑíÞ ÇáãåÈá..
Ãí Ãä ÎØÑ ÇáÅÕÇÈÉ ÈÇáÃãÑÇÖ áÇ íÞÊÕÑ Úáì ÇáããÇÑÓÉ ÇáÌäÓíÉ ÇáÔÑÌíÉ...
Çí Çä ÇáÑÌá ÇáãÕÇÈ ÈÇáÓÝáÓ¡ Çæ ÇáÊåÇÈ ÇáßÈÏ Çæ ÇáßáÇãíÏÇ æ ÛíÑåÇ¡ íãßäå Çä íÚÏí ÔÑíßÊå ÇíÖÇ ÚäÏãÇ íãÇÑÓ ãÚåÇ Úä ØÑíÞ ÇáãåÈá....

åÐÇ ÇáãÞÇá áã íØáÈ ãä ÇÍÏ Ãä íÊæÞÝ Úä ããÇÑÓÉ ÇáÌäÓ Úä ØÑíÞ ÇáÔÑÌ¡ Èá Úáì ÇáÚßÓ.. íÞÏã äÕÇÆÍ áßíÝíÉ åÐå ÇáããÇÑÓÉ :
To prepare for anal sex, the first thing to do is to relax. The sphincter muscles around the anus will not allow things to pass through unless you relax and take it slow.


 

ÊÍÏíË 27/11/2014

 
 
 

 
 

تعليقــــات ( عــددها - 252 - ) ...

 
 

1 - ÝÊÍÉ ÇáÔÑÌ

äæÝ / ÇáÓÚæÏíÉ / Sun, 11 May 2008 23:58:45

 

2 - ãÇåæ ÇáÍá

ÌÇÓã / ÇáÓÚæÏíÉ / Thu, 22 May 2008 01:39:39

 

3 - ÓÄÇá

æÇÍÏ / / Thu, 22 May 2008 20:52:10

 

4 - ÃßÑãæÇ äÈí Çááå áæØÇ

ãÓáã / ÇáÓÚæÏíÉ / Mon, 04 Aug 2008 10:35:51

 

5 - ÓÄÇÇÇÇÇÇÇá

Ñíã / ãÕÕÑ / Sun, 10 Aug 2008 23:59:23

 

6 - ÛÑíÈ ÃãÑß íÇ ÏßÊæÑ ÇÏÇ ßäÊ ÏßÊæÑ

ÃÍãÏ / ÓæÑíÇ / Mon, 24 Nov 2008 08:54:49

 

7 - áæä ÇáÎÕíÉ

ÌÇÈÑ / -- / Sun, 30 Nov 2008 20:35:45

 

8 - ÇáÌäÓ ÇáÔÑÌí

ãÑÇã / ÇáÓÚæÏíÉ / Tue, 13 Jan 2009 20:43:24

 

9 - æÇááå ÍÑÇã

so_so / marec / Mon, 20 Apr 2009 14:19:28

 

10 - ÇÑÌæß ÓÇÚÏäí

ãÑÍÈÇ / ãÑÍÈÇ / Wed, 20 May 2009 02:04:21

 

11 - ÇÑÌæß ÓÇÚÏäí2

ãÑÍÈÇ / ãÑÍÈÇ / Wed, 20 May 2009 02:25:19

 

12 - ÇáÇÊíÇä ãä ÇáÈÑ

ÓíÝ / ÝÑäÓÇ / Wed, 20 May 2009 14:52:11

 

13 - ãÔßáå äÝÓíå áÏì

ãÍãÏ ÓíÏ / ãÕÑ / Sat, 04 Jul 2009 06:17:25

 

14 - æÇÐÇ Èß Êåæä ãä ÇãÑå åÐÇ æßÇäß ÊäÕÍ Èå Ýåæ ÈäÙÑß ÛíÑ ãÖÑËíã ãÇíÝæÞ ÇáÔÑÌ æÞÏ íßæä Ç

ÍÓÈäÇ Çááå æäÚã Çáæßíá / ÍÓÈäÇ Çááå æäÚã Çáæßíá / Sun, 30 Aug 2009 22:41:51

 

15 - ÇÛÊÕÇÈ ÒæÌÊì áì

ÇãíÑ ÇáÍÈ / ÇáÞÇåÑÉ / Sat, 05 Sep 2009 08:25:41

 

16 - åá íãßä

ãÌåæá / ãÌåæá / Sun, 13 Sep 2009 10:45:17

 

17 - ÅÏÎÇá ÈÚÖ ÇáÃÔíÇÁ Ýí ÝÊÍÉ ÔÑÌ ÇáÑÌá

ãÍãæÏ / ãÕÑ / Sun, 27 Sep 2009 00:45:36

 

18 - ÖÑæÑí

ãÍãæÏ / ãÕÑ / Sun, 27 Sep 2009 10:48:59

 

19 - ÖÑæÑí ÌÏÇ

ãÍãæÏ / ãÕÑ / Mon, 28 Sep 2009 21:53:25

 

20 - ßá ãÇ íÍÑãå ÇáÏíä ..ÃßíÏ Ýíå ÖÑÑ

ÃÈæÃÍãÏ / ãÕÑ / Mon, 28 Sep 2009 22:41:53

 

21 - ãÔßáÉ ÕÚÈÉ ááÛÇíÉ

ÓÚíÏ ÇáãÕÑì / ãÕÑ / Sun, 25 Oct 2009 02:03:50

 

22 - ãÔßáÉ ÕÚÈÉ ááÛÇíÉ

ÓÚíÏ ÇáãÕÑì / ãÕÑ / Sun, 25 Oct 2009 00:15:01

 

23 - ãæÖæÚ ãÒÚÌäí

ÒåíÑ / ÓæÑíÇ / Sun, 25 Oct 2009 12:57:42

 

24 - ÃÑíÏ Íá

ãí / áÈäÇä / Sat, 07 Nov 2009 21:35:54

 

25 - ãä ÝÖá ÌæÈäí

ãí / áÈäÇä / Sat, 07 Nov 2009 22:23:06

 

26 - ÚÒíÒ ÇáÏßÊæÑ

ãí / áÈäÇä / Sat, 07 Nov 2009 22:37:24

 

27 - áæä ÝÊÍì ÇáÔÑÌ

ãÌÏì / ãÕÑ / Wed, 11 Nov 2009 10:24:27

 

28 - áæä ÝÊÍÉ ÇáÔÑÌ

ãÌÏì / ãÕÑ / Fri, 13 Nov 2009 08:26:06

 

29 - ÊÛíÑ Ôßá ÝÊÍÉ ÇáÔÑÌ

ãäì / ãÕÑ / Fri, 13 Nov 2009 08:30:11

 

30 - ãåã ÌÏÇÇÇÇÇÇ

ÇãíÑÉ / áÈäÇä / Wed, 11 Nov 2009 23:51:53

 

31 - åá ÇáÌãÇÚ ÇáÎáÝí íÓÈÈ ÇáÍãá

äÓíã / ÓæÑíÇ / Fri, 13 Nov 2009 08:35:39

 

32 - ßíÝ íÚÑÝ ÇáÃØÈÇÁ ããÇÑÓÉ ÇáÌäÓ ÇáÔÑÌí

ÍÇãÏ / ãÕÑ / Fri, 20 Nov 2009 23:58:24

 

33 - ÚÖáÉ ÇáÔÑÌ ÇáÏÇÆÑíÉ

ÍãÏì / / Sat, 21 Nov 2009 18:24:49

 

34 - áæä ÝÊÍÉ ÇáÔÑÌ

ÔßÑì / / Sun, 22 Nov 2009 21:44:24

 

35 - .....

..... / .... / Mon, 30 Nov 2009 12:09:38

 

36 - fffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffff / fffffffffffffffff / Mon, 30 Nov 2009 19:37:18

 

37 - dddddddddddd

ffffffffffff2 / ddddddddddddddd / Sat, 05 Dec 2009 22:04:22

 

38 - ÊãÒÞ ÚÖáÇÊ

ÊÇãÑ ÚÑÝå / ÇáÇÑÏä / Fri, 25 Dec 2009 00:26:54

 

39 - ÇáÔÑÌ

ko / alex / Mon, 28 Dec 2009 20:01:50

 

40 - ÔÇÐ ÌäÓíÇ

ãÔÇÑí / ÇáßæíÊ / Sat, 09 Jan 2010 20:36:49

 

41 - ããÇÑÓÉ ÇáÌäÓ Úä ØÑíÞ ÇáÔÑÌ æ ÇáÍãá

ÚÇÆÔÉ / ÇáãÛÑÈ / Thu, 14 Jan 2010 18:01:37

 

42 - ãÎÇÝÉ Çááå

ÏÇÚíå / ÇáÇÑÏä / Tue, 19 Jan 2010 13:58:10

 

43 - ÇãÑÇÖ ÇáÏÈÑ

Úáí / ÇÈæÙÈí / Thu, 25 Feb 2010 02:13:15

 

44 - Çááå íÚØíß ÇáÚÇÝíÉ

Mamdouh / Ohio / Mon, 01 Mar 2010 02:59:49

 

45 - ÃäæÇÚ ÇáæÇÞíÇÊ

äæÑÉ / ÇáßæíÊ / Fri, 05 Mar 2010 12:31:04

 

46 - ÎØæØ Ýì ÇáÔÑÌ

ÊÇãÑ / ....... / Tue, 09 Mar 2010 08:12:19

 

47 - ÇáÈÓÈÓå

ÑÚÏ / ÇáÓÚæÏíå / Mon, 15 Mar 2010 04:28:14

 

48 - ÇááæÇØ ÇËäÇÁ ÇáÚÇÏå ÇáÓÑíå

ÑÚÏ / ÇáÓÚæÏíå / Mon, 15 Mar 2010 05:03:36

 

49 - ÇáØíÒ

ÓÇåÑ / ÇáÓÚæÏíå / Mon, 15 Mar 2010 05:16:54

 

50 - le bonheur

youssef / maroc / Thu, 01 Apr 2010 16:35:26

 

51 - 55555

55555 / 55555 / Thu, 01 Apr 2010 16:38:59

 

52 - ÇÑÌæßã ÓÇÚÏæäí ÝÇäÇ ÌÏ ãÍÊÇÌÉ Çì ãÓÇÚÏÊßã

ãÏíÍÉ ÇáÇÒåÑí / ÇáãÛÑÈ / Sat, 03 Apr 2010 21:02:39

 

53 - ßíÝíÉ ÊæÓíÚ ÇáÔÑÌ

0179528262 / ãÕÑ / Sun, 04 Apr 2010 17:04:01

 

54 - ÇáÇÛÊÕÇÈ ÈÇáãÎÏÑ

ãÍãÏ ÇÈæ ÇËäíä / ÇáÇÑÏä / Tue, 06 Apr 2010 00:33:21

 

55 - ÇáãÎÏÑ Ýí ÇáÔÇí

ãÕÚÈ / ÇáÇÑÏä / Sun, 18 Apr 2010 12:25:30

 

56 - ÔßÑ æÊÞÏíÑ

ÚÇÏá / / Mon, 19 Apr 2010 22:24:23

 

57 - ÇáÓÄÇá 3519

Úáí / ãÕÑ / Sun, 25 Apr 2010 23:09:17

 

58 - ÇáÓÄÇá 3519

ÇãÇäí / ÇáãÛÑÈ / Sun, 25 Apr 2010 23:10:42

 

59 - ÇáÓÄÇá 3519

ÇãÇäí / ÇáãÛÑÈ / Sun, 25 Apr 2010 23:11:13

 

60 - ãÓÇÚÏÉ ãä ÝÖáß

ÓÇãí / ÇáãÛÑÈ / Mon, 26 Apr 2010 04:16:49

 

61 - ÔßÑæÇÓÊÝÓÇÑ

ÇãÇäí / ÇáãÛÑÈ / Mon, 26 Apr 2010 07:28:24

 

62 - ÇáÇÛÊÕÇÈ Çæ ÇáÇÚÊÏÇÁ ÇáÌäÓí

ãÍãÏ ÇÈæ ÇËäíä / ÇáÇÑÏä / Mon, 26 Apr 2010 17:20:59

 

63 - ÇáæÚí

ÇãÇäí / ÇáãÛÑÈ / Mon, 26 Apr 2010 17:14:26

 

64 - íÚØíß ÇáÚÇÝíÉ ÏßÊæÑ æíÇáíÊ ÊÑÏ Úáí

- / - / Thu, 29 Apr 2010 21:46:29

 

65 - ÇÍÝÇÏ ÇáÝÑÇÚäÉ

ÇáÏßÊæÑ / ãÕÑ / Thu, 29 Apr 2010 21:39:49

 

66 - 0179528262

ÇáÏßÊæÑ ÇÓáÇã / ãÕÑ / Thu, 29 Apr 2010 21:47:07

 

67 - ÇÇáÇÛÊÕÇÈ

ÍÇãÏ / ÇáÈÍÑíä / Thu, 29 Apr 2010 21:47:36

 

68 - ãäÇÔÏå áÕÇÍÈÉ ÇáÓÄÇá 3519

ÇãÇäí / ÇáãÛÑÈ / Sun, 02 May 2010 12:45:23

 

69 - áãÇÐÇ äãÇÑÓ ÇáÌäÓ ÇáÔÑÌì

ÇáÏßÊæÑ / ãÕÑ / Mon, 03 May 2010 03:15:25

 

70 - ÑÏ ááÊÚáíÞ 14

ÃÈæ ÈßÑ / ÓæÑíÇ / Wed, 05 May 2010 14:30:13

 

71 - ãÇ ÇáÐì ÊÝÚáæäÉ

ÇáÏßÊæÑ ÇÓáÇã / ãÕÑ / Tue, 04 May 2010 17:44:25

 

72 - ÑÏ Úáì ãæÖæÚ ÞÖíÈí

ÈÍÑíäí / ÇáÈÍÑíä / Wed, 12 May 2010 19:38:20

 

73 - ÇÑÌæ ÇáÑÏ Úáì åÐÇ ÇáßáÇã íÇ ÏßÊæÑ ÈÇááå Úáíß

ÚÈÏ Çááå / ãÕÑ / Thu, 13 May 2010 21:52:35

 

74 - åÐÇ åæ ÇáÚÞÇÈ Ýì ÇáÏäíÇ æÇáÇÎÑÉ

ÑÇÌì / ãÕÑ / Fri, 14 May 2010 09:02:03

 

75 - ãÝíÏ ÌÏÇ Çáì Çì ÔÎÕ

ÇáÏßÊæÑ / ãÕÑ / Mon, 17 May 2010 01:16:46

 

76 - æÌåÉ äÙÑ

ÇãÇäí / ÇáãÛÑÈ / Mon, 17 May 2010 11:46:05

 

77 - ÑÏ Úáì ÊÚáíÞ ÑÞã 76

ÇáÏßÊæÑ ÇÓáÇã / ãÕÑ / Tue, 18 May 2010 01:14:27

 

78 - æÌåÉ äÙÑ ÇÎÑì

ÇãÇäí / ÇáãÛÑÈ / Tue, 18 May 2010 09:21:42

 

79 - ÇäÊã ãä íÄ ÎÑæä ÇáäÕÑ Úä åÐÉ ÇáÇãÉ

ÝÇÚá ÎíÑ / Çáíãä / Sat, 22 May 2010 06:09:21

 

80 - ÑÏ Úáì ÊÚáíÞ ÑÞã 78

ÇáÏßÊæÑ ÇÓáÇã / ãÕÑ / Sun, 23 May 2010 02:54:54

 

81 - ÑÏ Úáì ÊÚáíÞ 79

ÇãÇäí / ÇáãÛÑÈ / Sun, 23 May 2010 07:56:03

 

82 - ÏßÊæÑ ÇÓáÇã

ÞÕí / ÇáÇÑÏä / Sun, 23 May 2010 08:32:46

 

83 - ÑÇí

ÎáÏæä / ÓæÑíÇ / Sun, 23 May 2010 13:08:08

 

84 - ÇÞÊÑÇÍ

ÎáÏæä / ÓæÑíÇ / Sun, 23 May 2010 16:43:41

 

85 - ÑÏß íÇ Ï:ÇÓáÇã

ÇãÇäí / ÇáãÛÑÈ / Wed, 26 May 2010 06:58:25

 

86 - ÑÏ Úáì ÊÚáíÞ 76

ÇáÏßÊæÑ ÇÓáÇã / ãÕÑ / Sat, 29 May 2010 00:40:18

 

87 - ÏÑ Úáì ÊÚáíÞ 76

ÇáÏßÊæÑ ÇÓáÇã / ãÕÑ / Sat, 29 May 2010 00:46:01

 

88 - gay

moro / egypt / Sat, 29 May 2010 13:32:16

 

89 - ÑÏ Úáì ÊÚáíÞ 88

ÇáÏßÊæÑ ÇÓáÇã / ãÕÑ / Mon, 31 May 2010 09:02:11

 

90 - äÕíÍÉ

ÃÍãÏ / ÇáÈÍÑíä / Mon, 31 May 2010 18:58:11

 

91 - ÃÊÞì Çááå

íÇÓíä / ãÕÑ / Sat, 12 Jun 2010 00:31:38

 

92 - ãÌÑÏ ÇÓÊÝÓÇÑÇÊ

ãËÞÝ ÌäÓíÇ Çáì ÍÏ ãÇ / / Sat, 19 Jun 2010 14:58:00

 

93 - ãÇÈÚÏ ÇáËæÇáíá ÇáÔÑÌíå¿!

ÓÇåÑ Çááíá / ÇáßæíÊ / Wed, 21 Jul 2010 18:05:49

 

94 - 龍

ÓÇãí / ÓæÑíÇ / Mon, 26 Jul 2010 02:37:56

 

95 - ÓÄÇá ãÍíÑäì

koko / ãÕÑ / Fri, 06 Aug 2010 00:08:25

 

96 - Èíä ÇáÃÎáÇÞ æ ãåãÉ ÇáØÈíÈ ÊæÇÝÞ æ áíÓ ÍÑíÉ ÑÇí

ãÍãÏ / ÇáÌÒÇÆÑ / Tue, 24 Aug 2010 11:25:17

 

97 - ãÔßáÉ ÊÄÑÞäì

Úáì / ãÕÑ / Sun, 29 Aug 2010 00:17:00

 

98 - ÇÑÌæ ÇáÑÏ Úáì ÓÄÇáí íÇÏßÊæÑ ÝÇäÇ ÈÍÇÌå ãÇÓå Çáì ÇáãÓÇÚÏå

äÇÏã / ÇáÓÚæÏíÉ / Mon, 30 Aug 2010 02:59:53

 

99 - ßíÝ ÇäÙÝ

Ìæä / ÇáÚÇáã / Mon, 30 Aug 2010 13:22:48

 

100 - ãÑÖ ßæäÏíáæã

ÓãíÑ / ÇáÓÚæÏíÉ / Sun, 19 Sep 2010 17:45:37

 

101 - ÇåáÇ Èíßã

ÇáÏßÊæÑ ÇÓáÇã / ãÕÑ / Thu, 23 Sep 2010 17:53:33

 

102 - ÓæÇá ãÍíÑäí ÌÏÇ

ÍãÇÏÉ / ãÕÑ / Fri, 24 Sep 2010 17:52:40

 

103 - ÓÄÇá ãÍíÑäí

ÍãÇÏÉ / ãÕÑ / Fri, 24 Sep 2010 17:55:58

 

104 - nothing

sssss / egypt / Fri, 24 Sep 2010 23:31:06

 

105 - ÓÄÇá ÖÑææÑÑÑí ÏßÊæÑÑÑ

ÚÈÏÇáÑÍíã / ÇáÓÚæÏíÉ / Mon, 18 Oct 2010 23:49:38

 

106 - ÇäÍÑÇÝ ÌäÓí æäÝÓí

ÑÇÔÏ / ÇáÓÚæÏíÉ / Sun, 07 Nov 2010 18:01:15

 

107 - ÇÝíÏæäí ÇÝÇÏßã Çááå

íæÓÝ / ãÕÑ / Mon, 08 Nov 2010 03:09:48

 

108 - ÇÊíÇä ÇáÏÈÑ

æÑÏ É ÒíäÇÊí / ÔÇã / Fri, 10 Dec 2010 00:37:12

 

109 - ÇÑÌæß ÏßÊæÑ ÈÏí ÑÏ...ÇÊíÇä ÇáÏÈÑ íÝÞÏ ÇáÚÐÑíÉ

æÑÏÉ ÒíäÇÊí / ÔÇã / Wed, 10 Nov 2010 02:50:24

 

110 - ãÍÑÌ

ßÑíã / ãÕÑ / Mon, 15 Nov 2010 08:41:59

 

111 - ÇÍÝÇÏ ÇáÝÑÇÚäå Úáì ÍÞ

hmd / jordan / Sat, 20 Nov 2010 15:28:14

 

112 - ÑÇÌÚ äÝÓß

ãÓáã / ÇáæáÇíÇÊ ÇáãÊÍÏÉ ÇáÇãÑíßíÉ / Sun, 12 Dec 2010 15:51:09

 

113 - ÚáÇÌ ÇáÊæÓÚ

ÍáÇ / ÏÈí / Thu, 16 Dec 2010 02:35:36

 

114 - ÇÏÎÇá ÇÕÇÈÚí Çæ ÇÔíÇÁ ÇÎÑì Ýí ÝÊÍÉ ÇáÔÑÌ

ahmeeeeed / ÇáÇÑÏä / Sun, 02 Jan 2011 16:06:26

 

115 - ÈÏæä ÊÚáíÞ

fares / algerie / Sat, 08 Jan 2011 13:24:15

 

116 - ÇæÑíÏ ÇáÊÚáã ãä åÐÇ ÇáãæÖæÚ

ãÍãÏ / .. / Sun, 16 Jan 2011 17:10:53

 

117 - ÇáÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ æÇáÒæÇÌ ÇáØÈíÚí

ÇÍãÏ / ÇáÇÑÏä / Sat, 22 Jan 2011 12:35:20

 

118 - ÇÑíÏ ÚÇáÌ

ãÍãæÏ / ÇáÞÇåÑÉ / Sat, 22 Jan 2011 12:27:11

 

119 - ÓÄÇá

ÚÇÈÑ / ÌÏÉ / Mon, 07 Feb 2011 21:58:55

 

120 - ÝÊÍÉ ÇáÔÑÌ

ÚÈæÏ / ÇáÓÚæÏíå / Thu, 10 Feb 2011 03:49:17

 

121 - ÃÓÊÝÓÇÑ

ÃÍãÏ / ãÕÑ / Mon, 14 Feb 2011 08:34:22

 

122 - ããÇÑÓÉ ÇáÌäÓ ÇáÔÑÌí

ÚÇãÑ / ÇáÈÍÑíä / Sat, 19 Feb 2011 22:32:33

 

123 - ÊæÓÚ ÇáÔÑÌ

ÚãÑ / ÇáÓÚæÏíå / Sat, 26 Feb 2011 17:11:40

 

124 - åá ÊÔÚÑ ÇáãÑÇå ÈÚÏ ÇáããÇÑÓå áÝÊÑÇÊ Øæíáå ÈÑÛÈå Ýí ÇáÌäÓ ÇáÔÑÌí

ÎÇáÏ / ÇáÇãÇÑÇÊ / Sun, 14 Aug 2011 11:48:49

 

125 - áÇ ÇÚÊÞÏ Çäß ØÈíÈ ÇÕáÇ

áíÓ ãåã / áÈäÇä / Mon, 28 Mar 2011 22:24:27

 

126 - ÍíÑÉ

ÛÒá / ÝáÓØíä / Mon, 18 Apr 2011 20:22:37

 

127 - thank you

am / egypt / Fri, 22 Apr 2011 21:41:34

 

128 - ãÇÐÇ íÍÕá ÚäÏ ÝØÑ ÇáÔÑÌ æ ÇáäÒÝ äÊíÌÉ ÇáããÇÑÓÉ ãä ÇáÏÈÑ¿

Óáæì / ÇáÚÑÇÞ / Wed, 27 Apr 2011 23:34:05

 

129 - ÇáÎæÝ ÞÊáäí

ÊÇÆåÉ / ÊæäÓ / Thu, 05 May 2011 23:42:07

 

130 - ÇÇáÔåÇÏÉ ÇáÍãÑÇ ÚäÏ ÇáÌíÔ ÇáãÕÑì

2011/7/5 / alex / Sat, 07 May 2011 21:54:41

 

131 - ÇÍÈ ããÇÑÓÉ ÇáÌäÓ ÇáÎáÝí

ãíËã / ÇáÚÑÇÞ / Fri, 20 May 2011 12:03:51

 

132 - ÇáããÇÑÓå

ÓÇãí / ÇáÓÚæÏíÉ / Mon, 23 May 2011 20:07:51

 

133 - ÓÄÇá Úä ããÇÑÓÉ ÇáÌäÓ ãä ÇáÏÈÑ

ÎÇáÏ / ÇáÇÑÏä / Sat, 28 May 2011 17:59:15

 

134 - ßíÝíÉ ÇáÊÃßÏ ãä ÇäåÇ ãÇÑÓÉ ÇáÌäÓ ÇáÔÑÌí ÞÈáí ¿

ãÍãÏ / ÇáÇãÃÑÇÊ / Sat, 04 Jun 2011 10:08:04

 

135 - ØÈíÈ ÇáæíÈ

nihal / ÞØÑ / Wed, 27 Jul 2011 18:07:40

 

136 - ÝÊÍÉ ÇáÔÑÌ æÇáÍãá

äæÝ / ÇáÓÚæÏíå / Sun, 26 Jun 2011 22:44:57

 

137 - ÍÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÇã

hasm / ãÕÑ / Wed, 27 Jul 2011 18:08:52

 

138 - ÇáÔÑÎ æ ÇáÌãÇÚ

äæÑå / ÇáßæíÊ / Wed, 27 Jul 2011 18:09:51

 

139 - ÇÑÌæ ÇáãÓÇÚÏå

äíÑå / ãÕÑ / Sun, 10 Jul 2011 17:45:16

 

140 - åá íãßä ÚãáíÉ ÊÓßíÑ ÇáÔÑÌ

ÇáÑÌÇÁ ÇáÑÏ Ýí ÇÓÑÚ æÞÊ / ÇáÇãÇÑÇÊ / Wed, 27 Jul 2011 18:12:25

 

141 - ÊÚáíÞ ÑÞã 140

!!!!! / -- / Tue, 19 Jul 2011 12:17:35

 

142 - ÓÄÂá

. / .. / Wed, 27 Jul 2011 18:13:54

 

143 - ÊÚáíÞ ÑÞã 140

140 / - / Fri, 29 Jul 2011 00:22:56

 

144 - ÇÑÌæ ÇáÑÏ

ÇãíÑ / ãÕÑ / Thu, 04 Aug 2011 15:56:56

 

145 - ÇäÇ ßãÇä äÝÓí ÇãÑÓ ÇáÌäÓ ÇáÔÑÌí

ÇÓáÇã / ãÕÑ / Sun, 07 Aug 2011 08:02:00

 

146 - ÇÓáÇã ãÕÑí æäÝÓí ÇÌÑÈ ÇáÌäÓ ÇáÔÑÌí

ÇÓáÇã / ãÕÑ / Sun, 07 Aug 2011 16:11:45

 

147 - æÑÒÇÒÇÊ

ãÍÓä / ÇáãÛÑÈ / Tue, 09 Aug 2011 14:11:57

 

148 - ________

________ / ________ / Thu, 11 Aug 2011 09:02:44

 

149 - Çíå ÇáíÍÕá áæ ÏÎá ãä æÑÇ

ãäÇá ãÍãÏ / ãÕÑ / Mon, 15 Aug 2011 02:29:41

 

150 - ããÇÑÓÉ ÇáÌäÓ ÇáÔÑÌí

Ï .ÚÇÏá / ÇáÓæÏÇä / Wed, 17 Aug 2011 20:51:58

 

151 - ÇÑíÏ ÍáÇð

Çáì ÇáÏßÊæÑ / / Sun, 21 Aug 2011 18:46:31

 

152 - ÇáãÊÚÉ ÇáÔÑ ÌíÉ

ãÍãÏ / ãÕÑ / Sat, 03 Sep 2011 10:13:48

 

153 - ãÍÊÇÇÇÇÇÇÇÇÑ ÇÑÌÜÜÜæ ÇÜÜáÑÏ

ãÍÊÜÜÜÇÑ / ÇáÃÑÏä / Fri, 02 Sep 2011 15:00:37

 

154 - ÈÍÈ ããÇÑÓÉ ÇáæÇØ

ÇãíÑ ÇäæÑ / ãÕÑ / Wed, 14 Sep 2011 21:12:07

 

155 - åá ÇáÖÛØ Úáí ÇáãßÇä ÇáÍÓÇÓ ÈæÇÓØÉ ÇáÌáíä íÝÖ ÇáÈßÇÑÉ

ÇíÉ / ãÕÑ / Thu, 22 Sep 2011 18:46:03

 

156 - ÇáÓáÇã Úáíßã æÑÍãÊ Çááå æÈÑßÇÊå

ãÍãÏ / ÇáÓÚæÏíå / Sun, 25 Sep 2011 23:37:52

 

157 - -

- / - / Sat, 01 Oct 2011 20:38:00

 

158 - ãíæáí ááÌäÓ ÔÑÌí ÇßÊÑãä ÇáÌäÓ Ýí ÇáãåÈá

ÓãíÑ / ÇáãÛÑÈ / Thu, 13 Oct 2011 17:41:21

 

159 - åá íãßä¿

ÇáÇÓæÇäí / ãÕÑ / Sun, 23 Oct 2011 03:34:44

 

160 - ÇáÌäÓ ÇáÔÑÌì

ÓãíÉ / ãÕÑ / Wed, 26 Oct 2011 22:46:48

 

161 - ãÔßáÉ ÚÕíÈÉ íÇ ÏßÊæÑ

ÓÚÏ / ÇáÓÚæÏíÉ / Thu, 03 Nov 2011 01:31:28

 

162 - Çáì ÓãíÉ

ÍÇÒã / ãÕÑ / Thu, 03 Nov 2011 22:31:34

 

163 - ÇÓÝ ÓãíÉ ÇáÇãíá ßÊÈÊå ÛáØ .com

ÍÇÒã / ãÕÑ / Sat, 05 Nov 2011 11:27:33

 

164 - æÇááå ÍÕá Íãá ãä ÇáÏÈÑ ( ÇÑÌæ ÇÝÇÏÊì)

Ahmed / saudi Arabia / Tue, 08 Nov 2011 08:31:05

 

165 - ÂÝíÏäí ÈÃÓÑÚ æÞÊ

ãåÇ / ÇáÇãÇÑÇÊ / Fri, 11 Nov 2011 12:06:13

 

166 - ÇÑÌæß æáß ßá ÇáÔßÑ ãäí

Moody / ßäÏÇ / Thu, 17 Nov 2011 11:47:01

 

167 - ÇáÑÌÇÁ ÇáÇÌÇÈÉ

Úáí / ÇáÓÚæÏíÉ / Sat, 03 Dec 2011 19:53:11

 

168 - ãÌåæá

ãÌåæá / ãÌåæáÉ / Fri, 16 Dec 2011 03:18:01

 

169 - ãÚÑÝÉ ÈÚÖ ÇáãÚáæãÇÊ

ãÍãæÏ / == / Wed, 21 Dec 2011 22:13:59

 

170 - 25122011

íÇÑÇ / ãÕÑ / Sun, 25 Dec 2011 23:00:14

 

171 - noor.tone@yahoo.com

äæÑ / ÇáÇÑÏä / Wed, 04 Jan 2012 19:58:08

 

172 - åá íÚÑÝ ÇáÌíÔ Ôíí

ÍÓíä / ãÕÑ / Sun, 08 Jan 2012 12:59:46

 

173 - ßíÝ íãßä ÊäÙíÝ ÝÊÍÊ ÇáÔÑÌ ãä ÇáÏÎá æÚÏã ÇÎÑÇÌ ÇáÈæÑÇÒ ãÚ ÇáããÇÑÓå

Çã ãÍãÏ / ÇáÇãÇÑÇÊ / Sun, 08 Jan 2012 12:57:31

 

174 - ÇÑíÏ ÇÓÊÔÇÑÉ ÚÇÌáÉ æ ÔßÑÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ

ayman mohamed / egypt / Thu, 12 Jan 2012 17:36:29

 

175 - ÇÊÞí Çááå

ÇÈæ ÎÇáÏ / ÇáßæíÊ / Thu, 19 Jan 2012 21:37:19

 

176 - ÇáÝÊÍå ÇáÔÑÌíå

ÇÍãÏ / ãÕÑ / Thu, 19 Jan 2012 13:39:13

 

177 - ÇÑÌæ ÇáãÓÇÚÏÉ

ãíÇÑÊíã / ÓæÑíÇ / Fri, 27 Jan 2012 03:44:18

 

178 - ßíÝ ÃÚÑÝ Çäí. ÚÐÑÇÁ

ãäÇá / ÇáÈÍÑíä / Thu, 02 Feb 2012 22:56:59

 

179 - ÇáÔÇåÏå ÇáÍãÑå

åÇí / ãÕÑ / Sun, 05 Feb 2012 18:43:29

 

180 - 180

ÓæÇá åÇã ÈáÓÇä ÌãíÚ ÇáÔÈÇÈ ÇáÚÇÒÈ / ãÕÑ / Sat, 03 Mar 2012 12:40:34

 

181 - ÎÇÝ ãä ÚÞÇÈ Çááå íÇ ÏßÊæÑ

¿¿¿¿¿ / ¿¿¿¿¿ / Sat, 03 Mar 2012 12:31:01

 

182 - ããÇÑÓÉ ÇáÌäÓ ãä ÇáÔÑÌí

ÇáÎØíÈ / Çáíãä / Wed, 11 Apr 2012 10:06:25

 

183 - ÇÊÞæí Çááå

ÇÈæ ÚÈÏÇááå / ÇáÇãÇÑÇÊ / Fri, 13 Apr 2012 04:33:10

 

184 - Çã ÇÍãÏ

ÓãíÑ / ÇáãÛÑÈ / Sun, 29 Apr 2012 22:59:08

 

185 - is very hot

medhat / egypt / Sun, 06 May 2012 19:24:55

 

186 - ÑÛÈÉ

ÇÍãÏ / ÚÑÇÞ / Thu, 24 May 2012 09:29:35

 

187 - ÊæÓÚ ÝÊÍÉ ÇáÔÑÌ

ÓÇãÑ ãÍãÏ / ÓæÑíå / Sun, 27 May 2012 19:19:33

 

188 - ÃÑíÏ ÌæÇÈ ãÍíÑäí Ýí ãäØÞÉ ÇáÔÑÌ

Çã ÈíÇä / ÇáÓÚæÏíÉ / Wed, 06 Jun 2012 17:31:07

 

189 - ÇáÞÐÝ Ýí ÇáÏÈÑ íÓÈÈ ÃÓåÇá æãÛÕ

åäÇÁ / / Fri, 08 Jun 2012 22:44:13

 

190 - ÇáÞÐÝ Ýí ÇáÏÈÑ íÓÈÈ ÃÓåÇá æãÛÕ

åäÇÁ / / Sun, 10 Jun 2012 15:02:49

 

191 - jad_20300@live.fr

driss / maroc / Sun, 10 Jun 2012 04:46:24

 

192 - viagra

younes / maroc / Mon, 18 Jun 2012 07:24:44

 

193 - Port Sudan

Gamal osman / Sudan / Fri, 22 Jun 2012 01:28:57

 

194 - ÃãÑ ãÍíÑ

ãÑíã ßÇÑíäÇ / ÇáÌÒÇÆÑ / Mon, 16 Jul 2012 15:14:32

 

195 - ãÎÏÑ

noor / iraq / Sat, 28 Jul 2012 03:33:30

 

196 - ÇáÔÑÌ

ÇÍãÏ ÚÈÏ ÇáÚÒíÒ / ÇáãÛÑÈ / Wed, 22 Aug 2012 08:52:12

 

197 - ããÇÑÓÉ ÇáÌäÓ ãä ÞÊÍÉ ÇáÔÑÌ

ÇÍãÏ / ãÕÑ / Thu, 30 Aug 2012 05:17:13

 

198 - ÊÚáíÞ

ãÌåæá / ÓæÑíÇ / Sun, 07 Oct 2012 03:17:33

 

199 - ÍíÜÜÜÑÉ

ÃãäÜÜÜÜÜÉ / ÇáÌÒÇÆÜÜÜÑ / Fri, 12 Oct 2012 11:26:52

 

200 - ÔßÑ áß æáãÓÇÚÏß áåã æáäÕÇÆÍß ÇáÌãíá

ÇáÍíÇå ÝÇäíå / ÚÑÇÞ / Mon, 26 Nov 2012 12:35:05

 

201 - ÇáÏæÍÉ

ÓÇáã / ÞØÑ / Tue, 04 Dec 2012 09:47:26

 

202 - ÇÑíÏ Íá áãÔßáÊí

íÇÓãíäå / ÇáÚÑÇÞ / Tue, 15 Jan 2013 01:00:07

 

203 - Êäæíå

æÓÇã / ÇáÚÑÇÞ / Tue, 22 Jan 2013 18:43:51

 

204 - ÇÊÞæ Çááå

ÇÓÇãÉ / ãÕÑ / Wed, 30 Jan 2013 02:46:23

 

205 - maldè

oussama / algerie / Sat, 16 Feb 2013 01:50:56

 

206 - ÇÑíÏ ÍáÇ áãÔßáÊí ÇáÊí ÊÞÊáäí

ÇÓÇãÉ / ÇáÌÒÇÆÑ / Sat, 16 Feb 2013 16:24:15

 

207 - ÔßÑÂ

ãÍãÏ / ÇÑÖ Çááå ÇáæÇÓÚÉ / Tue, 19 Feb 2013 14:00:27

 

208 - ÇÑÌæß ÓÇÚÏäí

ÍáíãÉ / ÝÑäÓÇ / Fri, 26 Jul 2013 07:49:21

 

209 - ÇáÌäÓ ÇáÔÑÌí

Úáí / ãÕÑ / Sun, 11 Aug 2013 17:06:43

 

210 - ÝÊÍÉ ÇáÔÑÌ

ãÍãæÏ / ÇáÓæÏÇä / Sat, 17 Aug 2013 00:47:13

 

211 - 211

ÚãÇÑ / ÇáÚÑÇÞ / Wed, 28 Aug 2013 12:59:00

 

212 - ÞÖíì ßÈíÑ

ÚäÊÑ ÇÈæ ÌÏÑ / ÞÖíÈäíå / Wed, 28 Aug 2013 23:25:49

 

213 - ÝÊÍ ÇáÔÑÌ

ÇäÇ ÇÓãì ÑÔÇ / ãÕÑ / Mon, 02 Sep 2013 18:40:36

 

214 - áßã ÌÒíá ÇáÔßÑ

ãÌÑæÍÉ / ÊæäÓ / Thu, 03 Oct 2013 17:39:37

 

215 - ããßä ãÓÇÚÏå íÇÏßÊæÑ

LOLO / æØäí / Mon, 04 Nov 2013 01:41:52

 

216 - ÇáÔÑÌí

ÇáÓÇÍÑ / ÇáßæíÊ / Thu, 14 Nov 2013 16:23:06

 

217 - ...................

ßÑíã / ãÕÑ / Wed, 27 Nov 2013 04:45:39

 

218 - ÇáããÇÑÓÉ ãä ÇáÏÈÑ

ÇÍãÏ ÎÇáÏ / ÇáÇÑÏä / Mon, 16 Dec 2013 07:27:08

 

219 - ÇáÞÖíÈ æÇáÔÑÌ

ÏæÏí / ÝáÓØíä / Sun, 12 Jan 2014 09:30:33

 

220 - Çæá ããÇÑÓå

ÛÏííííííííííííÑ / ÇáÚÑÇÞ / Sat, 25 Jan 2014 22:54:11

 

221 - ÈÑíØÇäíÇ

ÇáãÍÊÇÑå / ÈÑíØÇäíÇ / Mon, 27 Jan 2014 14:45:25

 

222 - äÞÏíÇ

ØÇÑÞ / ÇáÌÒÇÆÑ / Tue, 28 Jan 2014 02:54:48

 

223 - ÝÊÍÉ ÇáÔÑÌ æ ÛÔÇÁ ÇáßÈÑÉ

ÍæÑ / ÇáÈÍÑíä / Sun, 02 Feb 2014 13:07:47

 

224 - ÎÑæÌ ÇáÏã ãä ÝÊÍÊ ÇáÔÑÌ ÈÏæä ÓÈÈ æÍÑÞå ÚäÏ ÎØíÈÊí

ÇáÈÇÍË Úä ÌæÇÈ ÖÑæÑí / Çáíãä / Sat, 15 Feb 2014 18:00:23

 

225 - ÇÑíÏ ÊÝÓíÑÇð

íÇÓãíä / ÇáãÛÑÈ / Sat, 22 Feb 2014 11:20:22

 

226 - ÓÇÚÏæææææææäì

ÇÍãÏ / ãÕÑ / Thu, 13 Mar 2014 13:12:40

 

227 - ÇáÒæÌ æÇáÏÈÑ

ÓæÓä / ÇáÌÒÇÆÑ / Sun, 30 Mar 2014 21:52:35

 

228 - q

ahmed / algeri / Sun, 30 Mar 2014 21:53:54

 

229 - ÎØÃ ØÈí

ÇÍãÏ / ãÕÑ / Tue, 08 Apr 2014 22:08:03

 

230 - äÒíÝ ÚäÏ ãÍÇæáÉ ÇÏÎÇá ÞÖíÈ ÕäÇÚí

ÎÇáÏ / ÚãÇä / Wed, 23 Apr 2014 01:55:40

 

231 - ÓæÇá ãåã

Úáì / ãÕÑ / Tue, 29 Apr 2014 16:42:56

 

232 - ãåã ÌÏÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ

Úáì / ãÕÑ / Tue, 29 Apr 2014 16:56:58

 

233 - ãÎÏÑ ãæÖÚí

ÇáÚÑÈí / ÇáÚÑÇÞ / Mon, 09 Jun 2014 15:33:50

 

234 - ÒæÌÊí áÇ ÊÔÈÚäí ÌäÓíÇð

ÓÚÏ / ÇáÓÚæÏíÉ / Sun, 15 Jun 2014 05:52:30

 

235 - ÇÚÌÈåÇ ÇáÇãÑ

ÕÇíá / / Sun, 15 Jun 2014 06:00:19

 

236 - Çáã ßÇáÕÚÞÉ Çæ ÇáÝáÇÔ Þí ÇáÔÑÌ

george / usa / Sun, 22 Jun 2014 08:13:17

 

237 - ÇÊÓÇÚ ÝÊÍÉ ÇáÔÑÌ

Ó / ãÕÑ / Thu, 03 Jul 2014 20:37:55

 

238 - äÕíÍÉ áß ÚÒíÒí ÇáäÇÔÑ (áß ÇáÎíÇÑ Ýí ÞÈæáåÇ Ãã áÇ)

ÚÈÏÇááå / ÇáÓÚæÏíÉ / Thu, 27 Nov 2014 23:18:18

 

239 - ÇáÓáÇã Úáíßã ÏßÊæÑ ÇÈí ÇÚÑÝ ßã ãÑå ääÙÝ ÝÊÍÉ ÇáÏÈÑ ÞÈá ÇáÌãÇÚ æããßä ÇÓÊÎÏÇã ÇáÛÓæáÇ

ÛÑÇã ÇáÔæÞ / Çáããáßå ÇáÚÑÈíå ÇáÓÚæÏíå / Mon, 01 Dec 2014 08:04:58

 

240 - 2412015

Çíå ÚÈÏ ÇáÝÊÇÍ ÇáÔÑãÇä / ÇáÇÑÏä / Thu, 29 Jan 2015 15:16:40

 

241 - 822015

Çíå ÚÈÏÇáÝÊÇÍ ÇáÔÑãÇä / ÇáÇÑÏä / Sun, 15 Feb 2015 15:50:40

 

242 - ÇÑÈÏ

ÑæÇä ÚãÑ ÔÑãÇä / ÇáÇÑÏä / Tue, 30 Jun 2015 10:44:02

 

243 - ÇáÌäÓ ÇáÔÑÌí

ferry / algerie / Tue, 14 Jul 2015 03:56:58

 

244 - ÇÓÊÝÓÇÑ

ÍãÏíä / ÇáßæíÊ / Sat, 12 Dec 2015 13:59:21

 

245 - ÒæÌÊí æÇáÌäÓ

Úáí ÍÓä / ãÕÑ / Sat, 28 May 2016 22:39:27

 

246 - ÇáÓáÇã Úáíßã .. ÇäÇ ÚäÏí 23 Óäå... ßäÊ ÈÍÓ ÈÍÇÌå Òí äÊæÁ ßÏå Çæ ÇäÊÝÇÎ ÈÓíØ Ýí ÝÊÍ

æÇÆá / ãÕÑ / Wed, 05 Oct 2016 04:30:48

 

247 - ÇáÎæÝ ÈÚÏ ÇáããÇÑÓÉ ÇáÔÑÌíÉ

Óáãì / ÇáÌÒÇÆÑ / Thu, 23 Feb 2017 12:20:56

 

248 - ÇÓÊÝÓÇÑ

ÑÇãí / áÈäÇä / Fri, 16 Feb 2018 11:10:00

 

249 - ÇáÑÏ Ú ÇáÏßÊæÑ

Moon / Oman / Sat, 21 Apr 2018 09:30:11

 

250 - ãÞÇá ãÝíÏ

ãäíÑ / ÇáÇÑÏä / Mon, 17 Jun 2019 01:12:52

 

251 - ÝÊÍÊ ÇáÔÑÌ

ÅÓãÇÚíá / ãÕÑ / Thu, 28 Oct 2021 12:10:47

 

252 - ÝÊÍå ÇáÔÑÌ

ãÑíã / ãÕÑ / Thu, 28 Oct 2021 12:26:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
أعلى
الصفحة الرئيسية - الأرشيف - بحث - اتصل بنا - من نحن - سجل الزوار -
 

2014

http://tabib-web.eu - http://www.tabib-web.eu